Hoe kunnen organisaties onderverdeeld worden

Inleiding

Vaak worden organisaties en ondernemingen nog wel eens door elkaar gebruikt. echter zijn dit twee lossen begrippen. In dit artikel wordt dit verschijnsel verduidelijk en kan je zien dat het wel degelijk twee op zich staande begrippen zijn. Verder kan je lezen welke groepen er vallen onder de organisaties.

De organisatie

In de inleiding is al geschreven dat de begrippen (onderneming en organisatie) door vele gebruik of ze hetzelfde zijn. Dit is niet waar een organisatie is het grote geheel en een onderneming is een vertakking van een organisatie. In het artikel 'Valt een dienstverlenende organisatie onder een productieorganisatie' hebben we kunnen lezen dat dit wel het geval is. Onder productieorganisatie wordt verstaan 'het beter geschikt maken van goederen (of diensten) voor consumptie. Als we het over een organisatie hebben, hebben we het dus in feite over een productieorganisatie. Alleen voor het gemak wordt productie weggelaten om het te verkorten.
Productieorganisaties zijn onder te verdelen in twee groepen: die van de overheid en die van particulieren.

Particuliere organisaties

Onder particuliere organisaties wordt verstaan de ondernemingen en de gesubsidieerde instellingen. Om met de kleinste groep te beginnen de gesubsidieerde instellingen kunnen alleen voortbestaan van bijdrage van buitenstaanders. In de meeste gevallen krijgen ze niets terug voor de bijdrage, zoals het wel het geval is als je iets koopt bij een onderneming. Verder ontvangen ze geld van de mensen die gebruik maken van een gesubsidieerde instelling. Een gesubsidieerde instellingen zijn dan ook vaak instellingen waar je geen fysiek product voor terug krijgt in handen. De overheid geeft geld aan deze instellingen omdat ze een groot maatschappelijk belang hebben. Je kunt hierbij denken aan: onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, buurthuizen, bejaardentehuizen en organisaties op het gebied van cultuur.

De onderneming

Dit is de grootste groep omdat er vele sub categorieën onderhanden, van kleine tot grote ondernemingsvormen. De onderneming ontvangt geen subsidie van de overheid daarom is de continuïteit voor deze vorm er belangrijk om te kunnen blijven bestaan. De ondernemers zijn uit om via de onderneming maximale winst te maken, echter een verlies moeten de ondernemers zelf dragen. Het risico is dus veel grote dan dat die bij een gesubsidieerde instelling. Voorbeelden van onderneming zijn: eenmanszaak, VOF, NV, stichting en een BV. Een onderneming kan op een gegeven moment weer verdwijnen een gesubsidieerde instelling zou door de overheid overeind gehouden worden, omdat het maatschappelijk belang te groot is.

Overheid

De overheid zorgt met voornamelijk haar diensten ook voor het beter geschikt maken van diensten voor consumptie. Deze groep is onder te verdelen in overheidsbedrijven en overheidsdiensten.

Overheidsbedrijven

Deze bedrijven kunnen net als de particuliere ondernemingen opereren op de markt. Enkele voorbeelden van overheidsbedrijven zijn: gemeentelijke vervoersbedrijven, gemeentelijke grondbedrijven en het Staatsbedrijf voor visserij- en haveninrichting. De klanten die gebruik hiervan maken moeten een prijs betalen die gebaseerd is op de mate van gebruik. De prijs ligt iets hoger dan de kostprijs. Overheidsbedrijven zijn niet uit op een grote winst, maar moet wel de kostprijs en iets meer verdienen om tegenvaller op te kunnen vallen. Maakt een overheidsbedrijf winst dan valt de winst maak ook het eventuele verlies toe aan de overheid.

Overheidsdiensten

Dit zijn organisatie die collectieve goederen afleveren aan de gebruiker. Het gaat hier om de politie, brandweer, ambulance, groenvoorziening en gemeentelijke diensten voor volkshuisvesting. Gebruikers kunnen niet uitgesloten worden voor deze diensten en een particulier kan dit niet zelf opzetten. In het geval van de politie wordt de dienst je geleverd of je het nu wilt of niet. Als je besloten bent is het fijn als ze komen, maar als je te snel rijd kan je niet zeggen ik maak van deze dienst geen gebruikt want ik heb er niet om gevraagd.

Conclusie

Productieorganisaties of zoals ze ook wel genoemd worden organisaties. Zijn organisaties die goederen of diensten beter geschikt maken voor consumptie. Dit kan de overheid doen of een particulier. Als de overheid het doet kan dit gedaan worden door een overheidsbedrijf of een overheidsdienst. In het geval van de particulier een onderneming of een gesubsidieerde instellingen. Hierbij kan de gesubsidieerde instelling wel hulp krijgen van de overheid omdat het maatschappelijk belang te groot is als het er niet is.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden