Wat is creationisme

Inleiding

Veel opvatting zijn er die een draai geven aan de manier waarop onze voedingsbodem en ‘vaste rots’ is gevormd. Twee grote stromingen onderscheiden zich. Die van de evolutionisten wiens oprichter Charles Darwin is en die van de creationisten waar geen oprichter bij te vermelden valt. Het creationisme is bijvoorbeeld beschreven door Mozes en anderen in de Bijbel. In Nederland hangen de meeste creationisten de leer van de Bijbel aan.

De Bijbel aan het woord

Het is tegenwoordig de Bijbel tegen Darwin zouden we kunnen stellen. Darwin leert een stelselmatig evolueren van soorten. De Bijbel leert dat alles geschapen is naar zijn aard. Binnen zes dagen. Laten we eens het stuk bezien waarin de Bijbel uitlegt hoe alles is geschapen, ofwel: gecreëerd.

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was. En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

Het creationisme leert dus dat God alles creëerde in zes dagen. De zevende dag van het scheppingsverhaal hoort niet bij het creationisme want God maakte op de zevende dag niets. Hij rustte toen en vermaakte zich met alles wat Hij gemaakt had.

Stromingen

Er zijn echter binnen het creationisme vele stromingen omdat de Bijbel op vele manieren te interpreteren is zeggen velen. We hebben bijvoorbeeld de mensen die de Bijbel letterlijk lezen. We hebben de mensen die de Bijbel symbolisch lezen. Of mensen die een vertaling naar hun hand gemaakt hebben, etc. We kunnen grofweg vier soorten creationisme onderscheiden.

Jonge aarde creationisme

De aanhangers van deze stroming geloven in een schepping van 6 x 24 uur die zo’n 6000 jaar (jonge aarde) geleden plaatshad. Hierbij beroepen zij zich op de teksten van het boek Genesis in de Bijbel. Alleen micro-evolutie als verklaring voor het ontstaan van verschillende soorten op de door God gemaakte basiswezens wordt aanvaard.

Oude aarde creationisme

De aanhangers van deze stroming geloven in een schepping die miljoenen jaren (oude aarde) geduurd heeft. Hierbij beroepen zij zich bijvoorbeeld op de zeer oude aardlagen. Ook bij deze stroming wordt micro-evolutie niet uitgesloten.

Progressief creationisme

De aanhangers van deze stroming zeggen dat er een ontwikkeling in het leven op aarde is geweest en nog steeds is, waarin God steeds stuurde. Dit betekend dat evolutie in de brede zin niet wordt uitgesloten. Soorten kunnen uit elkaar ontstaan door Gods besturende hand.

Evolutionair creationisme of theïstisch evolutionisme

De aanhangers van deze stroming geloven dat God de evolutie heeft gemaakt. Dat zou het enigste zijn dat God gemaakt had met als bedoeling dat bijvoorbeeld de mens daaruit zou voortkomen. Meestal worden de aanhangers van deze stroming niet gezien als creationisten.

Traditionele kringen

Voornamelijk binnen traditionele kringen in de samenleving wordt het ultracreationisme ofwel het jonge aarde creationisme aangehangen. Het betreft voornamelijk mensen uit de hervormd of gereformeerd georiënteerde kerken. Binnen maar voornamelijk buiten deze kerken wordt getracht het creationisme te mengen met andere ideeën over de ontstaansgeschiedenis van deze aarde.

Vermengingen

Het creationisme moet volgens velen ook een plek hebben in de wetenschap. Daarom wordt aan alle kanten geprobeerd om het creationisme te beredeneren. Ideeën uit tal van andere ontstaansgeschiedenissen worden gecombineerd met het creationisme en zo ontstaat de vierde stroming onder de naam evolutionair creationisme. Ook zien we veel overeenkomsten met verhalen uit andere religies over het ontstaan van deze aarde. In hindoeïstische en islamitische scheppingsverhalen zien we ook één God die de aarde maakt en leefregels voor de mens stelt.

Conclusie

Creationisme is een oud gedachtegoed. Geen verouderd gedachtegoed. Creationisme stelt dat God alles schiep. Sommige aanhangers zeggen in 6x24 uur, anderen in miljoenen jaren, weer anderen zeggen dat God nogsteeds stuurt in een soort evolutionistisch proces en als laatste zegt men dat God de evolutie geschapen heeft. Creationisme heeft alles te maken met God. Aan alle kanten wordt geprobeerd om het creationisme een passend plekje te geven binnen de wetenschap. Een plek die al aardig veroverd is. Maar ook, zeker binnen Nederland, is het aantal aanhangers van het jonge aarde creationisme nog steeds hoog. Creationisme kent wel een daling in aanhangers daar het nooit geheel te bewijzen valt. In zekere zin moet je geloven in deze theorie. Meer dan in een evolutietheorie. Want daarbij is alles tot op zekere hoogte te verklaren, wat de wetenschap wil. Daarom ook is het moeilijk om een vaste plaats te vinden binnen de wetenschap voor creationisme en daarom ook is het voor velen in Nederland tot een last. De mens wil bewijs, de mens wil het zien, de mens wil het begrijpen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden