Hoe dien ik een bezwaarschrift in tegen de WOZ waarde taxatie bepaling

Inleiding

De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de aanslag onroerende zaakbelastingen (Ozb). Het bedrag van de aanslag Ozb is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde. Deze WOZ waarde wordt bepaald bij taxaties. Vele woningbezitters zijn het echter niets eens met de waarde bepaling bij deze taxaties. Voor diegenen bestaat er de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen

Wat zijn de criteria voor een bezwaarschrift, welke stappen moeten ondernomen worden ofwel hoe die je het bezwaarschrift in?

Stappen

 • Ten eerste moet je bij de gemeente het taxatierapport opvragen. Op de WOZ-beschikking die je hebt ontvangen staat waar dit gedaan kan worden. Volgende de Wet WOZ, is de gemeente verplicht gehoor te geven aan zo'n verzoek.
 • Ten tweede moet je de waarde nagaan van vergelijkbare woningen woningen in de buurt. Hiervoor kan je het internet gebruiken, kadaster instanties of de makelaardij. Taxatierapporten van andere woningen kunnen officieel niet ingezien worden. Heb je je huis rond de peildatum van de waardebepaling gekocht en nog een taxatierapport voor de hypotheekaanvraag? Dan mag je dat ook gebruiken (bepalingen Hoge Raad)
 • Ten derde bepaal je of je voldoet aan de minimale drempel die de Tweede Kamer heeft opgesteld voor het indienen van een bezwaarschrift. Voldoet u hier niet aan dan wordt uw aanvraag niet behandeld! De drempel bestaat uit een percentage van de WOZ waarde. In de volgende tabel kan u uitzoeken welke drempel voor uw woning geldt:
WOZ-waarde van het object: Waardeverlaging moet meer bedragen dan:
Lager dan

€200.000

5% van de WOZ-waarde
van €200.000 tot €500.000 4% van de WOZ-waarde, met een minimum van

€10.000

van €500.000 tot €1.000.000 3% van de WOZ-waarde, met een minimum van

€20.000

vanaf

€1.000.000

2% van de WOZ-waarde, met een minimum van

€30.000 en een maximum van €100.000

 • Na verzameling van de benodigde informatie moet je de brief opstellen. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bij de gemeente zijn ingediend. De brief moet diverse elementen bevatten:
 1. ontvanger (gemeentelijk ambtenaar belast met OZB)
 2. datum
 3. onderwerp en doel bezwaar
 4. reden van het bezwaar
 5. gevolgen (uitstel van betaling)
 • Wanneer het bezwaarschrift wordt afgewezen kan een weg gekozen worden naar de belastingrechter. Bij gelijk stelling krijg je de kosten vergoed.
 • Geeft de belastingrechter je ongelijk, dan kun je in beroep bij het gerechtshof (hiervoor is geen advocaat noodzakelijk)
 • Uiteindelijk kan je zelfs in cassatie gaan bij de Hoge Raad. (hiervoor is een advocaat noodzakelijk)

Tips

Voorbeeld brief

Een voorbeeld van de brief kan zijn (bron eigenhuis.nl):

Voorbeeld bezwaarschrift tegen de aanslag OZB i.v.m. onjuiste berekening tarieven

Aan de gemeenteambtenaar belast met de aanslag OZB
Gemeente …………….

.. - .. 2008

Betreft: bezwaarschrift tegen de aanslag onroerende-zaakbelasting volgens aanslagnummer …………….. gedateerd …-…-2008

Geachte heer, mevrouw,

Hiermede maakt ondergetekende bezwaar tegen de door u op ..-..-2008 opgelegde aanslag onroerende-zaakbelasting van mijn woning op adres …………….. voor het belastingjaar 2008.
Een kopie van de aanslag heb ik als bijlage 1 bijgevoegd.

De reden van mijn bezwaar is als volgt. Het door de gemeente toegepaste tarief voldoet niet aan de eisen zoals deze zijn opgenomen in artikel 220f van de Gemeentewet. Deze onjuiste toepassing van artikel 220f van de Gemeentewet heeft ertoe geleid dat de tariefstijging in de gemeente ……….. hoger is dan de maximale wettelijke toegestane tariefstijging. Ik verzoek u daarom de aanslag te vernietigen.

In het kader van mijn bezwaar verzoek ik u hierbij tevens om uitstel van betaling van voornoemde aanslag. Indien u voornemens bent mijn bezwaar (gedeeltelijk) af te wijzen, zou ik graag gehoord willen worden.

Hoogachtend,

…………………
(handtekening)

………………… (naam)
………………… (straat en huisnummer)
………………… (postcode en plaats)
………………… (telefoonnummer privé en eventueel zakelijk)

Bijlage:
*	Kopie van de aanslag onroerende-zaakbelasting

Risico op verhoging

Pas op. Je loopt het risico dat de gemeente na bezwaar van jouw kant besluit om de taxatiewaarde van je woning te verhogen. Bij grote verbouwingen kan u dit risico lopen zodat nieuwe waardeverhogende elementen ook mee worden genomen in de taxatie.

Handige links

Rekenmodel bezwaarschrift WOZ


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden