Hoe maak je een freelance overeenkomst contract

Inleiding

Als freelancer (of ZZPer) wil je zaken professioneel aanpakken. U wilt immers niet als losgeslagen ondernemer, einzelganger of manusje aangemerkt worden. U wilt gezien worden als partij die opdrachten op een professionele manier aanneemt, uitvoert en afrond.

Een van de eerste stappen hierbij is het opstellen van een freelance overeenkomst. U wilt immers diverse criteria opstellen waaraan partijen zich moeten houden en waarop beoordeeld wordt. Hoe stel je een freelance overeenkomst op?

Stappen

Daar waar het vroeger mode was van juridisch partijen om contracten zo ingewikkeld en volledige mogelijk te maken, is er tegenwoordig voorkeur voor eenvoud en standaardisatie. Bij een freelance contract zijn voornamelijk de volgende onderwerpen van belang:

  1. Beschrijving opdrachtnemer en opdrachtgever
  2. Omschrijving opdrachten
  3. Omschrijving termijn
  4. Omschrijving vergoeding/compensatie
  5. Omschrijving ownership (intellectual) property
Freelanceovereenkomst

De ondergetekenden:
# <voorletters> <achternaam>,
gevestigd te <adres en woonplaats contractant1>,
hierna te noemen opdrachtgever,
en
# <voorletters> <achternaam>, geboren op <geboortedatum contractant2> te te <geboorteplaats contractant2>, un rechte handelend namens <naam opdrachtgever>
te <woonplaats contractant2>,
hierna te noemen opdrachtnemer,
verklaren hierbij een freelanceovereenkomst aan te gaan, op grond waarvan opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, buiten dienstbetrekking, tegen beloning werkzaamheden zal verrichten, onder de navolgende voorwaarden en bedingen.

Artikel 1
Opdrachtgever verleent opdracht aan opdrachtnemer – gelijk opdrachtnemer als opdracht aanvaard van opdrachtgever – tot het verrichten van de volgende werkzaamheden: <omschrijving werkzaamheden>.

Artikel 2
Opdrachtnemer is vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. Opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen op of omstreeks <begindatum opdrachtnemer> en er naar streven de werkzaamheden gereed te zullen hebben omstreeks <einddatum opdrachtnemer>.

Artikel 3
# Opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever terzake van de verrichtte werkzaamheden een vergoeding van € <bruto vergoeding> exclusief BTW.
# Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de volgende door hem te maken kosten in rekening te brengen, mits gestaafd door deugdelijke bescheiden: € <te maken kosten>.
# Declaratie van vergoeding en kosten zal geschieden na gereedkoming en aanvaarding van werkzaamheden door opdrachtgever en met afzonderlijke vermelding van omzetbelasting.

Artikel 4
De eigendom van het tot stand gekomen werk blijft bij de opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruiksrecht na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten.

Artikel 5
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van schending van rechten van derden bij de uitvoering en totstandkoming van het werk.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te <plaats van tekening> op <datum van tekening>.

Opdrachtgever 			Opdrachtnemer

<handtekening>			<handtekening>

Tips


Handige links


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden