Pedagogisch werk

Inleiding

Als Pedagogisch werker ben je werkzaam op de kinderopvang, basisschool of jeugdzorg. Je werkt dan in de sector sociaal agogisch werk. De doelgerichte werkwijze en het methodisch begeleiden is kenmerkend voor het sociaal agogische werk. Je kunt dan pedagogisch medewerker, groepsleider of woonbegeleider in bijvoorbeeld een tehuis zijn. Om in de kinderopvang aan het werk te kunnen, heb je een bewijs van goed gedrag nodig.

Kinderopvang

Je hebt verschillende soorten kinderopvang. Bij kinderopvang kun je denken aan het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. Bij kinderopvang wordt groepsgewijze opvang gegeven maar ook worden er ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden aan kinderen van nul tot twaalf jaar. In de kinderopvang werk je in een team. Ook stimuleer je de onderlinge contacten in een groep. Je maakt een dagindeling en een activiteitenprogramma en voert die ook uit.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar. De rol van het pedagogisch werk op het kinderdagverblijf is ervoor zorgen dat de kinderen uitgenodigd worden om zich te ontwikkelen door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Ook speelt het opvoeden van de kinderen hier een rol bij het werk van een pedagogisch werker. Hij onderhoud het contact met de ouders en speelt in op de wensen en behoeften van de ouders/ verzorgers.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is opvang en vrijetijdsbesteding na schooltijd. De rol van pedagogisch werk hierin is onder andere het ophalen van de kinderen van school en informatie uitwisselen met de leerkracht. Ook hier word verwacht dat de ontwikkeling op alle gebieden gestimuleerd word. Buitenschoolse opvang is over het algemeen tot twaalf jaar.

Peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal worden ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden aan kinderen van twee tot 4 jaar. Door te observeren kan een pedagogisch werker activiteiten bedenken die van toepassing zijn op de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt hierbij vooral gekeken naar wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Ook hier weer is contact met de ouders heel belangrijk.

Jeugdzorg

Een pedagogisch werker kan in de jeugdzorg aan het werk bij kindertehuizen of begeleid wonen projecten. In de jeugdzorg begeleid je kinderen tot drieëntwintig jaar. Dit kan zijn in Semi- residentiële instellingen of residentiële instellingen van jeugdzorg. Hieronder vallen dus ook gezinshuizen, logeerhuizen, crisisopvang, dagbehandeling.

Doelgroep

Als pedagogisch werker werk je met kinderen die buiten huis opgevangen worden, kinderen of jongeren met gedragsproblematiek of met kinderen die in aanraking zijn gekomen met justitie.

Je werk

Je elke dag baby`s, peuters, jongeren en kinderen op. Je speelt een grote rol in het opvoeden van deze kinderen en creëert een veilige omgeving voor de kinderen. Je zorgt ervoor dat je de ontwikkeling van de kinderen stimuleert door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten.

De kinderopvang heeft elke dag een vaste dagindeling en een bepaalde structuur. In de kinderopvang werk je volgens het beleidsplan van de organisatie. Je biedt ontwikkelingsgerichte activiteiten aan aan kinderen met maar ook zonder begeleidingsvraag. Ook is het belangrijk dat je eventuele achterstanden in de ontwikkeling van een kind op tijd kunt signaleren. Je krijgt te maken met ouders of opvoeders van de kinderen en het is belangrijk dat je je klantgericht opstelt. Je zorgt ervoor dat de ouders of opvoeders tevreden zijn over het werk dat je levert.

Kwaliteiten

Het volgende moet je kunnen:

Je moet interesse hebben in het werken met kinderen en/of jongeren moet kunnen omgaan met spanningen en conflicten in de groep. Je moet kunnen omgaan met ouders en/of opvoeders en je moet in kunnen gaan op de verwachtingen en wensen van de ouders en/of opvoeders. Je moet kunnen omgaan met dwang en drang. Ook moet je betrokken, assertief, representatief zijn. Je moet resultaat gericht zijn, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust en ergonomisch verantwoord zijn.

Persoonlijke eigenschappen

Inlevingsvermogen Warmte en geborgenheid geven Betrouwbaar Flexibel, maar als het moet toch consequent Creativiteit

Opleiding

Om pedagogisch werk te kunnen doen heb je een diploma pedagogisch werker 3 kinderopvang, pedagogisch werker 4 kinderopvang of pedagogisch werker 4 jeugdzorg nodig. Als je niveau 3 doet ga je de kinderopvang in en niveau 4 is kinderopvang of jeugdzorg. Als je je niveau 3 diploma gehaald hebt is er altijd een mogelijkheid om door te stromen naar niveau 4 kinderopvang of jeugdzorg. Ook kan je doorstromen naar andere opleidingen binnen het MBO. Als je niveau 4 kinderopvang of jeugdzorg afgerond hebt kan je nog een vervolg opleiding doen op het HBO.