Peuterspeelzaal

Wat is een Peuterspeelzaal

Een peuterspeelzaal is een plaats waar kinderen van 2 jaar tot en met 4 jaar met elkaar kunnen spelen. In groepjes van ongeveer 10 kinderen spelen ze met elkaar. Ze staan onder leiding en toezicht van twee leidsters. In dit stukje komen enkele algemene dingen over de peuterspeelzaal aan de orde.

Een kind is niet verplicht om naar de peuterspeelzaal te gaan

Het bezoeken van de peuterspeelzaal is niet verplicht. In tegenstelling tot de basisschool valt de peuterspeelzaal niet onder de Leerplichtwet. Toch is het voor veel kinderen een goede voorbereiding op de basisschool.

Aantal dagdelen

Het is bij de meeste peuterspeelzalen gebruikelijk dat kinderen minimaal 2 dagdelen komen. Een dagdeel is een ochtend of een middag. Meer dagdelen mag natuurlijk ook afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

De kosten

De meeste peuterspeelzalen vragen naast inschrijgeld een ouderbijdrage. Dat is een vast bedrag per maand. De hoogte hangt af van het aantal dagdelen . Daarnaast is het mogelijk dat voor kinderen die aan een aantal criteria voldoen de hoogte van de ouderbijdrage wordt aangepast. Het consultatiebureau weet welke criteria dat zijn. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg mat de ouders of verzorgers.

Spelen en leren

Kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan leren heel veel. Ze leren zich aan regels te houden. Ze leren allerlei vaardigheden die van pas komen als ze later naar de basisschool gaan.Het zitten op een stoeltje in de kring, luisteren naar elkaar en de juf en alle andere dingen die belangrijk zijn in een klas. Door samen te spelen leren ze ook hoe ze met andere kinderen moeten omgaan. Allerlei sociale vaardigheden worden spelenderwijs geoefend. Samen spelen en samen delen, op je beurt wachten maar ook omgaan met teleurstelling en verdriet.

Materialen

Naast het vrij spel of buitenspelen is er ook tijd voor het werken met materialen. De materialen lopen uiteen van eenvoudige puzzels, blokken , auto´s enzovoort. De leidsters bieden de materialen aan en begeliden de kinderen bij het spel.

Taalontwikkeling

Alle peuterspeelzalen besteden aandacht aan de taalvaardigheid van een kind.Door middel van het voorlezen van een prentenboek of het vertellen van een verhaal worden kinderen geoefend in het actief luisteren en het kunnen beantwoorden van vraagjes naar aanleiding van een verhaal. Daarnaast zijn er natuurlijk de liedjes, rijmpjes en versjes die de modelinge taalvaardiheid stimuleren. Ook komen spelenderwijs allelei begrippen aan de orde die kinderen later op de basisschool goed kunnen gebruiken.

Het volgen van de ontwikkeling

De kinderen worden gevolgd en getoetst in hun ontwikkeling. Het volgen vindt plaats door middl van middels observaties door de leidsters. Ze kijken en registreren onderdelen als mondelinge taalontwikkeling, zelfstandigheid maar ook hoe een kind speelt, of het samen met anderen kan spelen, of het zich goed kan concentreren etc. Naar aanleiding van de observaties kan worden bezien of een kind extra begeleiding nodig heeft. Het toetsen vindt bij de meeste peuterspeelzalen plaats door gebruik te maken van een peutervolgsysteem. Dit is vaak een onderdeel van het leerlingvolgsysteem van Cito. Op deze manier wordt een beeld verkregen van de ontwikkeling van een kind.

Conclusie

De peuterspeelzaal is niet alleen leuk omdat er veel gespeeld wordt. Kinderen leren er veel en worden al een klein beetje voorbereide op de bassischool.