Het wettelijke kader omtrent het huwelijk!

Het Huwelijk

Wat is een huwelijk? Wat zijn de wettelijke vereisten voor het aangaan van een huwelijk? Welke formaliteiten moeten vooraf gaan aan de huwelijksvoltrekking? Op al deze vragen zal ik antwoord geven in dit artikel.

Wat is een huwelijk?

Een huwelijk kan op grond van artikel 30 eerste lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/AFD688728/Artikel30/geldigheidsdatum_15-03-2011] gezien worden als formele levensvorm die kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. Het is dus toegestaan om als twee vrouwen, twee mannen of als man en vrouw, een huwelijk aan te gaan.

Wat zijn de wettelijke vereisten voor het aangaan van een huwelijk?

Minimumleeftijd

Om een huwelijk aan te mogen gaan moet een man en een vrouw de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Dit is op grond van artikel 31 eerste lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling1/Artikel31/geldigheidsdatum_15-03-2011] de minimumleeftijd voor het aangaan van een huwelijk. Op deze hoofdregel gelden echter twee uitzonderingen. In de eerste plaats kan op grond van het tweede lid van artikel 31 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, een vrouw die de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt en die tevens een verklaring van een arts kan overleggen dat zij zwanger is, dan wel haar kind reeds ter wereld heeft gebracht, een huwelijk aangaan. In de tweede plaats is het mogelijk dat de minister van Justitie om gewichtige redenen ontheffing kan verlenen op het vereiste van 18 jaar.

Een minderjarige mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van zijn ouders (artikel 35 eerste lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling1/Artikel35/geldigheidsdatum_15-03-2011]). Indien de ouders van een minderjarige geen toestemming verlenen, dan op verzoek van de minderjarige, toestemming aan de rechtbank worden gevraagd om een huwelijk aan te gaan (artikel 36 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling1/Artikel36/geldigheidsdatum_15-03-2011]).

Betreft het een persoon die wegens verkwisting of drankmisbruik onder curatele is gesteld, dan mag diegene geen huwelijk aangaan zonder toestemming van diens curator (artikel 37 eerste lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling1/Artikel37/geldigheidsdatum_15-03-2011]). Ook hier kan eventueel toestemming worden gevraagd bij de kantonrechter (artikel 37 tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Gestoorde geestesvermogens

Op grond van artikel 32 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling1/Artikel32/geldigheidsdatum_15-03-2011] mag een huwelijk niet worden aangegaan, wanneer de geestesvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verkalring te begrijpen. Indien iemand geestelijk niet in orde is, kan diegene geen huwelijk aangaan.

Degene die onder curatele staat wegens een geestelijke stoornis, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter (artikel 38 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling1/Artikel38/geldigheidsdatum_15-03-2011]).

Monogamie

Een persoon kan op grond van artikel 33 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling1/Artikel33/geldigheidsdatum_15-03-2011] slechts met één ander persoon door het huwelijk verbonden worden. Het is dus niet toegestaan om met meerdere personen gehuwd te zijn.

Verwantschap als huwelijksbeletsel

Een huwelijk mag niet worden aangegaan tussen personen die verwant zijn aan elkaar in de zin van een familierechtelijke betrekking (artike 41 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling1/Artikel41/geldigheidsdatum_15-03-2011]).

Daarnaast is het niet toegestaan om een huwelijk met elkaar aan te gaan wanneer men tevens een geregistreerd partnerschap heeft.

Welke formaliteiten moeten voorafgaan aan de huwelijksvoltrekking?

Degene die met elkaar in het huwelijk willen treden dienen met de vereiste bescheiden aangifte te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één der partijen (artikel 43 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling2/Artikel43/geldigheidsdatum_15-03-2011]).

Artikel 44 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel5/Afdeling2/Artikel44/geldigheidsdatum_15-03-2011] somt de benodige bescheiden op.

Slot

Een huwelijk kan, zoals u hierboven heeft gelezen, gesloten worden indien u meerderjarig bent en handelingsbekwaam bent. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om in het huwelijk te treden indien u minderjarig bent, dus onder de 16 jaar. In zo een geval dient er wel sprake te zijn van een zwangerschap of van een bevalling van de minderjarige.

U kunt niet in het huwelijk treden met iemand die verwant is aan u. Hierbij kunt u denken aan een nicht, neef, broer zus. Daarnaast is het ook verboden om in het huwelijk te treden met meer dan 1 persoon.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden