Vereisten aangaan huwelijk

Vereisten aangaan huwelijk

In dit artikel zal ik de vereisten bespreken waaraan voldaan moet zijn wil men een huwelijk aan kunnen gaan.

Minimumleeftijd, art. 1:31 Burgerlijk Wetboek (BW)

“(1) Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

(2) Het in het vorige lid vermelde huwelijksbeletsel bestaat niet wanneer zij die met elkander een huwelijk willen aangaan de leeftijd van zestien jaren hebben bereik en de vrouw een verklaring van een arts overlegt dat zij zwanger is, dan wel haar kind reeds ter wereld heeft gebracht.

(3) Onze Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde vereiste.”

Men kan dus een huwelijk aangaan zodra de leeftijd van achttien jaar (oftewel meerderjarigheid) is bereikt. Wanneer echter twee personen van zestien jaar willen trouwen is dit mogelijk, mits de vrouw een verklaring van een arts overlegt dat zij zwanger is of reeds het kind ter wereld is gekomen. Indien er zeer bijzondere omstandigheden zijn kan Onze Minister van Justitie een ontheffing verlenen waardoor een huwelijk toch mogelijk is.

Gestoorde geestvermogens, art. 1:32 BW

“Een huwelijk mag niet worden aangegaan wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis vaan haar verklaring te begrijpen.”

Zodra een meerderjarig persoon, of een in art. 1:31 lid 2 BW bedoeld persoon, bijvoorbeeld dusdanig geestelijk ‘gestoord’ is (een dusdanige mentale achterstand heeft) dat hij zelfstandig geen besluiten kan maken omdat hij niet weet wat hij doet of wat de beslissing inhoudt, dan kan geen huwelijk worden aangegaan. Vereist voor een huwelijk is dus geestelijke gezondheid.

Monogamie, art. 1:33 BW

“Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn.”

Vereist voor het huwelijk is dus een ongehuwde status.

Verwantschap als huwelijksbeletsel, art. 1:41 BW

“(1) Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature, hetzij familierechtelijk, bestaan in de opgaande en in de neerdalende lijn of als broeders, zusters of broeder en zuster.

(2) Onze Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing van het verbod verlenen aan hen die broeders, zussen of broeder en zuster door adoptie zijn.”

Er mag geen huwelijk worden gesloten tussen twee personen met een biologische of wettelijke relatie. Opgaande en neerdalende lijn houdt in ouders met kinderen of grootouders met kleinkinderen. Broers, zussen of broer en zus mogen ook geen huwelijk met elkaar aangaan. In zee bijzondere gevallen kan Onze Minister van Justitie vrijstelling tot huwelijk verlenen aan adoptiebroers, -zussen, -broer en -zus.

Partnerschap als huwelijksbeletsel, art. 1:42 BW

“Zij die met elkander een huwelijk willen aangaan mogen niet tegelijkertijd een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.”

Mijns inziens is dit artikel duidelijk. Er mag geen sprake zijn van een geregistreerd partnerschap op dat moment, niet met de persoon waarmee men in het huwelijk wil treden en niet met een andere persoon.

Bijzondere gevallen

Ik zal hier in het kort ook een viertal gevallen behandelen waarin men niet een bovenstaande vereisten voldoet, maar toch toestemming kunnen krijgen om een huwelijk aan te gaan.

Toestemming van huwelijk van minderjarige, art. 1:35 BW

“(1) Een minderjarige mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van zijn ouders.

(2) Zijn de geestesvermogens van een ouder dusdanig gestoord, dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van zijn verklaring te begrijpen, dan is zijn toestemming niet vereist.

(3) Een minderjarig, die onder voogdij staat, heeft bovendien de toestemming van zijn voogd nodig.”

Mijns inziens spreekt dit artikel voor zich.

Toestemming rechtbank, art. 1:36 BW

“Voor zover een volgens het vorige artikel vereiste toestemming niet wordt verkregen, kan zij op verzoek van de minderjarige door die van de rechtbank worden verkregen.”

Zodra toestemming van en ouder of voogd niet verkregen kan worden, kan de minderjarige zich tot de rechtbank wenden voor toestemming om een huwelijk aan te gaan.

Toestemming tot huwelijk voor onder curatele gestelden, art. 1:37 BW

“(1) Hij die wegens verkwisting of drankmisbruik onder curatele staan, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van zijn curator.

(2) Voor zover de toestemming niet wordt verkregen, kan zij op verzoek van de onder curatele gestelde door toestemming van de kantonrechter worden vervangen.”

Mijns inziens spreekt ook dit artikel voor zich.

Geestelijke curatele, art. 1:38 BW

“Hij die wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.”

Zou de curator toestemming geven dan heeft dit geen invloed, aangezien alleen toestemming van de kantonrechter rechtsgeldig is.

Korte samenvatting

Wilt u een huwelijk aangaan dan zij er een aantal vereisten waaraan u moet voldoen: Ten eerste moet u meerderjarig zijn (of voldoen aan art. 1:31 lid 2 BW). Ten tweede moet u geestelijk gezond zijn. Daarnaast moet u monogaam zijn. Verder mag er geen verwantschap, tussen u en de persoon waarmee u een huwelijk aan wilt gaan, zijn. En ten slotte mag u geen geregistreerd partnerschap hebben.

Indien u niet aan deze vereisten voldoet valt u misschien onder de bijzondere gevallen. Als u minderjarig bent kunt u trouwen met toestemming van een ouder, voogd of door de rechtbank. Als u onder curatele staat door verkwisting of drankmisbruik kunt u trouwen door toestemming van de curator of door de kantonrechter. Als u onder geestelijke curatele staat kunt u een huwelijk aangaan door toestemming door de kantonrechter.

Valt u niet onder een bijzonder geval of krijgt u geen ontheffing, dan is het aangaan van een huwelijk niet mogelijk.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden