Wat zijn betalingsvoorwaarden

Inleiding

Betalingsvoorwaarden kunnen goed van pas komen in het geval van betalingsproblemen. Betalingsvoorwaarden gaan over het tempo en de wijze waarop betaling van facuren plaatsvindt. Betalingsvoorwaarden zijn de beste manier om je te beschermen tegen ongewenst betalingsgedrag.

 

Betalingsvoorwaarden

 De betalingsvoorwaarden geven in detail aan waar, wanneer, in welke valuta en op welke wijze betaald moet worden. Tot betalingscondities kan ook worden gerekend het in veel algemene voorwaarden voorkomende verrekeningsverbod. Daarbij wordt de koper het recht ontnomen om mogelijke uitstaande vorderingen te verrekenen met de verschuldigde koopprijs. Nederland kent gelukkig een goed georganiseerd betalingsverkeer, maar betalingen aan of uit het buitenland kunnen helaas soms moeizaam verlopen. Bedrijven moeten rekening houden met afwijkende deviezenbepalingen, betalingsgewoonten en financiële procedures. Het is daarom belangrijk dat afnemer en leverancier afspreken welke betalingsvoorwaarden ze gaan gebruiken.

 Bij het zakendoen met het buitenland beschikt het bedrijfsleven over een aantal betalingscondities die speciaal ontworpen zijn voor internationale transacties.

De meest voorkomende betalingsvoorwaarden in dit verband zijn:

  • Blanco betalingen
  • Betalingen op incassobasis
  • Betalingen op accreditiefbasis

Blanco betalingen

 Een blanco rekening wordt door de bank verricht na een betalingsopdracht van een rekeninghouder. Het wordt blanco genoemd omdat er geen speciale betalingsdocumenten aan te pas komen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen blanco en vooruitbetaling en blanco betaling na levering.

 Bij blanco vooruitbetaling verzendt de exporteur de goederen pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Als er wat meer vertrouwen bestaat tussen de leverancier en de afnemer kan gewerkt worden met de conditie, blanco betaling na levering. De exporteur stuurt in dit geval de bij de zending horende factuur rechtstreeks naar de importeur. Deze betaalt het verschuldigde bedrag bij ontvangst of op een overeengekomen tijdstip na ontvangst van de goederen.

Betaling op incassobasis

 Dit kan met en blanco incasso of met een documentair incasso. Een blanco incasso is een betalingsconditie waarbij alleen financiële papieren, zoals wissels en cheques door de exporteur aan de bank ter incasso worden aangeboden. De bank probeert via haar buitenlandse correspondent het geld te innen. De bank is niet aansprakelijk maar fungeert als een soort doorgeefluik.

 Als de vertrouwensbasis tussen importeur en exporteur niet zo groot is, kan een exporteur overwegen om de betaling via een documentair incasso te laten verlopen. Deze betalingsconditie is vergelijkbaar met het blank incasso, maar in het geval van documentair incasso worden ook de commerciële documenten, zoals bijvoorbeeld de factuur, meegezonden. Het initiatief hiertoe wordt genomen door de exporteur. Hij zendt de voor de goederenontvangst benodigde documenten via zijn bank naar de bank van de importeur. De bank van de importeur geeft de documenten pas af als de importeur 1 van de volgende acties uitvoert:

  • De importeur betaalt contant en ontvangt de documenten. Dit wordt in het internationaal betalingsverkeer ‘Cash against documents’ genoemd.
  • De importeur voldoet een wissel op de vervaldag van de wissel en ontvangt de documenten, ook wel ‘Documents against payment’ genoemd.
  • De importeur tekent een wissel voor acceptatie en ontvangt de documenten. Dit wordt ook wel ‘Documents against acceptance’ genoemd.

 Betaling op accreditief basis

 Binnen deze vorm is het documentair accreditief het meest voorkomend. Deze vorm van betaling wordt ook wel de Letter of Credit genoemd. Een documentair accreditief houdt in dat een bank in opdracht en voor rekening van een importeur (cliënt van de bank) zich tegenover de exporteur verplicht onder bepaalde voorwaarden en tegen overlegging de van nauwkeurig voorgeschreven documenten koopprijs te betalen. Er is in dit verband sprake van een schriftelijke verbintenis tussen de bank van de afnemer en de exporteur.

In het accreditief wordt geregeld dat op een vervaldag de betaling zal worden verricht nadat aan de voorwaarden, een tijdige levering van de voorgeschreven en correcte documenten, is voldaan. Belangrijk is dat in het accreditief de aandacht uitgaat naar de documenten en niet naar de goederen. De betaling wordt verricht als de exporteur de gevraagde documenten op tijd levert. De banken stellen nadrukkelijk dat het accreditief erop gericht is om de betaling niet afhankelijk te stellen van de betrokken goederen maar uitsluiten van de documenten die daarop betrekking hebben.

 Voor het opstellen van een documentair accreditief bestaan er strikte regels. Regels die zijn opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC) en gepubliceerd in haar Uniform Rules and Practice for Documentairy Credits (UCP).

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden