Hoe maak je een stageovereenkomst

.//. Een stage overeenkomst hoeft niet extreem groot documente te zijn. Er zijn echter wel een aantal elementen die er sowieso in moeten staan. .//. Een aantal elementen die in een stage overeenkomst moeten staan zijn:

  • Naam Stagiair en werkgever
  • Werkzaamheden inhoud (stageinhoud)
  • Termijn/Duur/Uren per week
  • Vergoeding
  • Onkosten vergoeding
  • Ownership intellectual property
  • Ziekte regelingen
  • Vrije dagen (vakantie etc.)
Stageovereenkomst

Ondergetekenden:

<naam werkgever> gevestigd te <woonplaats> en kantoorhoudende aan de <adres waar stage wordt gelopen>, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam van contactpersoon stageplek>, hierna te noemen Organisatie

en

<naam stagiair>, woonachtig te <adres stagiair>, hierna aangeduid als: 'Stagiair';

en

Komen overeen dat:

‘Stagiair’ in de gelegenheid wordt gesteld om in samenhang met zijn/haar opleiding, in de vorm van een stage, praktische ervaring op doet bij Organisatie. 

Stageplan
De precies inhoud van de stage staat omschreven in het stageplan, dat als bijlage is bijgevoegd, maar enkele belangrijke punten staan ook nogmaals in deze stageovereenkomst vermeld.

Duur
De stage loopt van <datum> tot en met <datum> op <locatie> te <plaats>.
De werktijden zijn van <dag> tot en met <dag> van <tijdstip> uur tot <tijdstip> uur met een lunchpauze van <aantal> minuten.

Functie
De stagiair heeft als functie <functienaam> en vervult de volgende taken: <taakomschrijving>.

Stagebegeleiding
<naam begeleider> fungeert namens de Organisatie gedurende de hierboven genoemde periode als stagebegeleider. De stagebegeleider draagt zorg voor een goede begeleiding van de stagiair. De stagebegeleider en de stagiair hebben wekelijks contact over het functioneren. Bij problemen kan de stagiair altijd terecht bij de stagebegeleider. 

Contactpersoon opleiding en beoordeling
Namens de opleiding van de stagiair fungeert <naam begeleider> als contactpersoon. Aan hem zal na afloop van de stage gerapporteerd worden over de verrichte werkzaamheden.

Vergoeding
‘Stagiair’ ontvangt een stagevergoeding EUR <bedrag> bruto per maand. De uitbetaling geschiedt tegen het einde van de maand.

Ziekte
Mocht ‘Stagiair’ gedurende de stageperiode ziek worden, dan moet hij/zij dit voor <tijdstip> uur melden aan de stagebegeleider. Bij ziekte vindt gedurende <lengte in dagen> dagen doorbetaling van de stagevergoeding plaats tot uiterlijk de dag waarop de stage eindigt.

Identificatieplicht
‘Stagiair’ verplicht zich een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) in te dienen bij aanvang van de stageperiode.

Reiskostenvergoeding
Indien ‘Stagiair’ in het bezit is van een studenten OV-Jaarkaart ontvangt hij/zij daarnaast geen reiskostenvergoeding.

Vakantie
‘Stagiair’ heeft recht op <aantal> dagen vakantie tijdens de stageperiode. Indien zich omstandigheden voordoen die dit wettigen, kan kort verlof worden toegekend. Over deze dagen kan een vergoeding van <bedrag> worden doorbetaald.

Geheimhoudingsplicht
Uit hoofde van het feit, dat ‘Stagiair’ stage loopt bij Organisatie heeft ‘Stagiair’ de verplichting tot geheimhouding – zowel gedurende de stageperiode als daarna – van al hetgeen direct of indirect verband houdt met de belangen van Organisatie en met name alles wat behoort tot het bedrijf, de bedrijfsvoering en de relaties; alles genomen in de ruimste zin.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud ondertekend op <datum> te <plaats>,

<naam stagiair>	 			<naam organisatie>

<handtekening>				<handtekening>

.//.

  • Vergeet niet management+communicatie van hoe bij het bedrijf de sociale verzekeringen zijn geregeld.

.//.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden