Welke internationale verdragen en regels zijn er met betrekking tot vreemdelingen in een land

Inleiding

Als je als buitenlander naar Nederland wil verhuizen, wordt je niet zomaar toegelaten. Er wordt gekeken naar verschillende omstandigheden. Zo wordt er aan je gevraagd waarom je naar Nederland wil komen en hoe lang je wil blijven. De regels met betrekking tot migratie, zijn vastgelegd in verschillende internationale verdragen. In totaal zijn er in Nederland 3 verdragen en afspraken waar naar gekeken wordt als je naar Nederland wil komen, waaronder de Nederlandse grondwet. Maar welke verdragen zijn dit? Wat houden ze in?

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). In dit verdrag is het algemene uitgangspunt dat gelijke rechten en waardering moeten leiden tot vrijheid, vrede en gerechtigheid in de wereld. De uitgangspunten in de UVRM gelden voor ieder levend mens. De UVRM is gemaakt in 1948. Het verdrag is ondertekend door bijna alle landen.

Als bijna alle landen zich aan de gemaakte afspraken proberen te houden, zou je denken dat er overal vrede moet heersen. Dit is echter niet zo. Sommige landen trekken zich namelijk weinig aan van de UVRM. Hierdoor voelen de inwoners van dat land zich soms gedwongen om het land te verlaten. Bij het toelaten van vreemdelingen in Nederland, wordt onder andere gekeken naar artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit artikel is gebaseerd op de vaste grondrechten van de mens. In het artikel staan twee hele belangrijke punten uitgelicht:

  • Iedereen heeft recht om in andere landen asiel (opvang) te zoeken en te krijgen als er sprake is van vervolging.
  • Een persoon mag geen opvang krijgen als er sprake is van vlucht wegens strafvervolging. Deze strafvervolging moet niet van politieke aard zijn en in strijd zijn met de rechten en plichten van de mens. Als je als land het verdrag ondertekend hebt, betekent dit dat je de mensen die aan bovenstaande eisen voldoen, altijd toe moet laten in het land.

Verdrag van Genève 

Het vluchtelingenverdrag van Genève, misschien beter bekend als 'De Conventie van Geneve bereffende de status van Vluchtelingen', werd in 1951 door een groot aantal landen ondertekend. Het belangrijkste uitgangspunt van het verdrag van Genève is het volgende:

“Elk land dat het verdrag heeft ondertekend, zal nooit een vluchteling uitzetten of terugleiden naar de grenzen vaneen grondgebied waar zijn of haar leven bedreigd wordt.”

Dit artikel zorgt er dus voor dat Nederland politieke vluchtelingen nooit uit mag zetten naar het land van herkomst als  hij of zij daar bedreigd wordt op grond van ras, huidskleur, politieke opvattingen enzovoorts.

Een ander belangrijk artikel uit het verdrag van Genève is artikel 33. In artikel 33 wordt het non-refoulement beginsel uitgelegd. Het non-refoulement beginsel zorgt ervoor dat een persoon die zegt vluchteling te zijn, niet mag worden uitgezet naar het land waar hij of zij vervolging te vrezen heeft.

Nederlandse grondwet

Ook in de Nederlandse grondwet staan afspraken die gelden voor vreemdelingen in een land. De belangrijkste artikels zijn artikel 1 en 2.

Artikel 1: In het eerste artikel van de Nederlandse grond wet staat dat alle mensen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Discriminatie is dus geen optie. Politieke vluchtelingen zouden in Nederland dus gelijk behandeld moeten worden.

Artikel 2: Artikel 2 van de Nederlandse grondwet bestaat eigenlijk uit twee belangrijke punten: de wet bepaald wie Nederlander is en de wet regelt de toelating en uitzetting van vreemdelingen. Ook de Nederlandse grondwet heeft  invloed op wie toe wordt gelaten in Nederland en wie niet. 

Conclusie

Er zijn verschillende (inter)nationale verdragen die betrekking hebben op de komst van vreemdelingen in een land. Een daarvan is de UVRM, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In deze verklaring staat dat vluchtelingen in een land moeten worden toegelaten. Ook in het verdrag van Genève en de Nederlandse grondwet staan afspraken over het toelaten van vreemdelingen in een land. 

 

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden