Wat is een bouwwerk

Inleiding

Veel mensen weten niet of een bouwsel (bijvoorbeeld een tuinhuisje of een konijnenhok) een bouwwerk is. Dit is goed om te weten, omdat voor het bouwen van een bouwwerk een vergunning nodig is. Is het bouwsel geen bouwwerk, dan is hiervoor ook geen bouwvergunning nodig.

Verder maakt de wet een onderscheid tussen gebouwen en "bouwwerken, geen gebouw zijnde".

Wat is een bouwwerk?

Volgens de wet

In artikel 1.1 lid 1 van de modelbouwverordening is de term bouwwerk als volgt gedefinieerd:

"bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;"

Omdat bovenstaande definitie niet heel duidelijk is, heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze definitie toegelicht:

  • Het bouwsel is van enige omvang. Twee stenen op elkaar is geen bouwwerk;
  • Het is een technisch-bouwkundige constructie (gemetseld, getimmerd, geschroefd, enzovoort);
  • Het is driedimensionaal. Een weg of een terras op de grond is geen bouwwerk. Een weg op een brug, viaduct of tunnel wel;
  • Het is plaatsgebonden. Een standplaats, ligplaats of evenement kan door tijdsverloop toch plaatsgebonden zijn.

In de praktijk

Bouwsels die vliegen, rijden, varen en drijven zijn geen bouwwerk, tenzij deze zodanig met de grond zijn verbonden dat vliegen, rijden, varen en drijven niet meer mogelijk is. Zodra een bouwwerk met de ondergrond is verbonden op een manier dat het zich niet meer kan verplaatsen in horizontale richting, moet het worden aangemerkt als een bouwwerk. Dit geldt niet voor vertical bewegingen door eb en vloed en woonwagens op een standplaats.

Is het bouwwerk een gebouw?

Binnen de bouwregelgeving worden verschillende regels gesteld voor "gebouwen" en "bouwwerken, geen gebouw zijnde". Dit verschil wordt gemaakt omdat voor deze verschillende bouwwerken ook verschillende eisen worden gesteld. Zo worden er andere regels gesteld voor een konijnenhok dan voor een tuinhuisje of een woning. Deze verschillen zul je voornamelijk vinden in het bestemmingsplan (gebruik) en het bouwbesluit (technische regels).

Volgens de wet

In artikel 1 lid 1 onder c van de Woningwet is de term gebouw als volgt gedefinieerd:

"gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;"

Past het bouwwerk niet binnen deze definitie, dan is het een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

In de praktijk

In de praktijk is er sprake van een gebouw als:

  • Het bouwwerk voor mensen toegankelijk is;
  • Het bouwwerk een dak heeft;
  • Het bouwwerk 2 of meer wanden bevat.

Een carport op 4 palen is dus een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Wanneer deze carport tussen twee bergingen wordt geplaatst heeft deze 2 wanden en is het een gebouw.

Conclusie

Vaak is een bouwsel ook een bouwwerk. Als je twijfelt of het bouwsel dat je wilt bouwen een bouwwerk is, kan je hiervoor het beste contact opnemen met de gemeente. Zij kent de binnen deze gemeente voorkomende afwijkingen het best en kunnen je daarover informeren.

Als een bouwwerk een gebouw is moet deze aan andere eisen voldoen dan wanneer dit een "bouwwerk, geen gebouw zijnde" is.

Controleer daarom voordat je gaat bouwen of:

  • Het bouwsel een bouwwerk is;
  • Voor het bouwwerk een vergunning nodig is;
  • Aan welke eisen het bouwwerk moet voldoen.