Paranormale waarneming (ESP)

Inleiding:

Hoewel we naar 2010 gaan en de laatste hondert jaar enorme technologische ontwikkelingen hebben doorgemaakt, alles op het witte doek of foto vast kunnen leggen en met mensen over de hele wereld kunnen communiceren via computer, telefoon etc., blijven veel mensen zich verbazen dat er ook nog contact mogelijk is zonder deze technologie en stellen zij zich uiterst sceptisch op als we het over het terrein van geest en ziel hebben. Alles wat rationeel gezien niet direct te verklaren valt is humbug, onzin of een verspilling van kostbare tijd.

Angst:

Een van de meest opvallende symptomen van de moderne mens is angst.Dit is ook een van de grootste belemmeringen om buitenzintuigelijk waar te nemen.Hiermee bedoel ik elke vorm van informatie die niet rechtstreeks via de gewone zintuigen wordt verkregen.

Zeker, ook de primitieve mens had een mytische angst.De Middeleeuwse mens had een wezenlijke angst voor boze machten, de duivel en de hel en ook voor boze gedachten en zondige handelingen. Tegenwoordig geloven mensen niet meer zo in de duivel maar de angst is wel gebleven. Angst voor de vijand, angst voor oorlog, voor de dood of innerlijke leegte. Angst voor het paranormale.

De moderne mens:

De Westerse mens is de slaaf geworden van genot en bezit, hij is vervuld van zijn streven naar gelding, naar macht, en in de grond van zijn wezen op zichzelf gericht. Hij vervult zijn leven met voor hem schijnbaar belangrijke dingen maar in zijn binnenste blijft hij leeg en zonder vervulling daar hij in oerwezenlijkheden zoals bv. het ervaren van een magisch universum en/of religieuze binding met het daarmee gepaard gaande gevoel van geborgenheid , liefde, eerbied, verantwoordelijkheidsgevoel, deemoed, gelatenheid, bereidheid tot lijden en vreugde en het zich 1 voelen met de kosmos en zijn schepselen is verarmd.

Hij streeft naar genietingen en is haastig en gespannen.Blijft niet langer stilstaan bij dingen die hij heeft beleefd....Vreugde gaat verloren doordat hij niet meer in het tegenwoordige, in het nu leeft...maar steeds aan het plannen is...

De oermens:

De "primitieve mens" , zonder geschiedenis, is nog als het dier ingebed in het ritme van de kosmos, zijn wereldbeeld is animistisch, magisch/mytisch. De hele natuur , hemel , aarde, gesteenten en rivieren, donder en bliksem, dieren en planten, geesten, demonen en engelen , is voor hem een levende allesdoordringende werkelijkheid die invloed heeft op zijn levenslot. Zelfs in de Middeleeuwen volgt de mens nog een bestaan waarbij de materiele werkelijkheid geen werkelijkheidswaarde heeft, hoewel hij zich alwel los heeft gemaakt uit de mytische oertoestand... Duivels en demonen, engelen en goden, zij waren allen realiteiten die waargenomen werdn. Men zag ze zeg maar echt. De scheidingslijn tussen droom en werkelijkheid was veel minder scherp. Je had dagdromen en nachtdromen...

Het grappige is dat met de steeds verder gaande ontwikkeling van het intellect, dat heeft geleid tot verlichting en materialisme, en ontwikkeling van techniek en wetenschap, de mens zo vervult is geraakt van zichzelf dat hij de wereld als buiten zichzelf liggend ervaart.. hij zou die wereld graag naar binnentrekken. Zijn mogelijkheden om iets gewoon aan te voelen lijken afgestompt onder invloed van techniek en het tempo waarin hij leeft... Vind iemand wel de tijd om tot inkeer te komen door bijvoorbeeld een vorm van meditatie te beoefenen of misschien zelfs min of meer gedwongen een periode doorbrengt waarin hij zich enigermate los kan koppelen van sociale verplichtingen., dan is er een kans dat deze persoon weer kan ervaren hoe het is om buiten de tijdsgeest en de hectiek van de moderne mens te leven.

Door zich weer 1 te weten met de dingen zal hij ook openstaan voor buitenzintuigelijke waarneming (ESP) en merken dat hij boodschappen krijgt ingegeven, beelden en indrukken , uit verleden, heden en toekomst. Als je ervan uitgaat dat alles in feite een energievorm is en met elkaar verbonden is het ook niet zo vreemd dat het dus mogelijk is via deze energie met elkaar te communiceren. Vaak moeten we het zelf ervaren hebben voor we het daadwerkelijk geloven en dan nog stellen we onszelf voortdurend vragen. Verlang je dus naar buitenzintuigelijke waarneming dan is mijn advies elke dag rust en tijd in te ruimen voor meditatie en bezinning.

De meester en de leerling":

Een meester zei tegen zijn leerling: "Wat heb je het meest lief in deze wereld?" De leerling antwoordde dat hij heel veel hield van een klein buffelwijfje...Het betekende alles voor hem. Hij verzorgde en molk het en was er vertrouwelijk mee.. "Goed", zei de meester. "Ga in je kamer, ga gemakkelijk zitten en denk alleen aan je geliefde buffelwijfje"

Drie dagen later zocht de meester zijn leerling op. Hij rammelde aan de deur en riep zijn leerling. Toen hoorde hij uit de kamer een luid : "boe". "Kom tot jezelf!", riep de meester! "Ik kan niet", riep de leerling. "Ik heb grote horens, en kan niet door de deur" De meester begreep dat de leerling in diepe meditatie over de buffel de grensen van het individu achter zich had gelaten en in diepe verzonkenheid was geraakt.

Dit korte verhaaltje laat zien hoe meditatie onze ervarings/belevingswereld kan beinvloeden, je weer 1 te voelen met de dingen. Eenwording vol geheimenis! Zo ook met paranormale waarneming....het is het maken van een verbinding met al wat is...waardoor tijd wegvalt en energie overblijft...en energie kun je "lezen"