Paramedische voetzorg

Hulpmiddel of paramedische voetzorg?

De registerpodoloog is feitelijk met heel iets anders bezig dan het aanmeten van zolen. Het is ook niet wenselijk dat hij zich als zolenproducent zou opstellen of hiertoe zou worden aangemoedigd door het vergoedingensysteem. Hij is een paramedische voetspecialist en levert in die hoedanigheid:

 • een bijdrage aan) diagnostiek
 • rapportage
 • behandeladvies

Vervolgens voert hij zelf behandeling uit en/of verwijst door naar andere disciplines. Wat betreft zijn eigen behandelingsarsenaal betreft, kan hij kiezen uit:

 • zooltherapie
 • schoenadvies
 • orthopedisch schoeisel
 • orthoplastie/orthesiologie
 • tapetechnieken
 • vilttherapie
 • verstrekking van hulpmiddelen
 • educatie en voorlichting
 • screening

De registerpodoloog stemt zijn behandeling van voet- en houdingaandoeningen af op verschillende factoren, zoals de ernst of fase van de aandoening, het voettype en andere fysiologische geaardheid, nevenrisico’s, etiologie van de aandoening, andere aandoeningen van de patiënt en de therapiebereidheid van de patiënt.

De podotherapeutische behandeldoelen ter verbetering van gangbeeld, statiek, mobiliteit en de kwaliteit van leven in het algemeen kunnen zijn (een combinatie van):

 • acceptatie
 • immobilisatie
 • compensatie
 • correctie/redressie
 • ondersteuning/stabilisatie
 • reductie van belasting
 • geruststelling

Diagnostiek

Een patiënt komt met een probleem/zorgvraag (meestal bij de huisarts), de huisarts stuurt hem door naar de registerpodoloog met de vraag om hulp bij diagnostiek van een voetgerelateerd probleem. De registerpodoloog heeft uitgebreide en specialistische kennis van fysiologie en pathologie van het bewegingsapparaat (vierjarige opleiding op hbo-niveau) en hem staat een uitgebreid diagnostisch instrumentarium ter beschikking. De registerpodoloog neemt een anamnese af en voert een uitgebreid onderzoek uit naar de oorzaken en aard van de klacht en naar eventuele functiebeperkingen.

Behandeladvies

Op grond van zijn bevindingen brengt de registerpodoloog een behandeladvies uit dat uiteenlopende (combinaties van) behandeldoelen kan dienen en van uiteenlopende behandeltechnieken gebruik kan maken. Ook een doorverwijzing naar een (para)medisch specialist kan deel uitmaken van het behandeladvies. Het behandelplan wordt opgesteld in overleg met de verwijzer die van de registerpodoloog een artsenrapportage ontvangt. Indien de registerpodoloog iets kan betekenen in de behandeling van de patiënt, zal hij op die onderdelen het behandelplan uitvoeren en in dat geval maakt hij standaard een afspraak voor een evaluatieconsult.

In de beeldvorming over de registerpodoloog is het van belang dat het traject tot hiertoe niet wordt onderschat. De registerpodoloog levert een wezenlijke bijdrage in de diagnostiek en positioneert zich daarmee als schakel in de voetzorg tussen de eerste- en tweedelijns zorg.

Steunzolen of therapiezolen

Steunzolen/supplementen of therapiezolen vormen slechts twee onderdelen van alle behandeltechnieken in het arsenaal van een registerpodoloog. In het belang van de patiënt wordt de beste gekozen. Maakt een steunzool of therapiezool onderdeel uit van het behandeladvies, dan kan de registerpodoloog daarin combinaties van veel verschillende behandeldoelen verwerken. Een (orthopedische) steunzool is een individueel maatwerksupplement (meestal een vol contactzool) met slechts 1 behandeldoel, namelijk ondersteuning van de voet.

Een therapiezool wordt ook individueel vervaardigd, de opbouw van de zool wordt samengesteld uit meerdere onderdelen die stuk voor stuk gedefinieerd zijn en in hoogte, hardheid, vorm, plaats en materiaaleigenschap verschillen, afhankelijk van de gestelde behandeldoelen of effecten.

Daarmee zeggen we dan ook dat bij voetklachten, therapiezolen vaker aansluiten bij de zorgvraag en eerder wenselijk zijn dan een orthopedische steunzool. Daarmee zeggen we ook dat het alleen toepassen van orthopedische steunzolen als behandeltechniek enorme beperkingen heeft en vaak niet de adequate oplossing biedt.

Voor het aanmeten van orthopedische steunzolen als behandeltechniek is in verhouding veel minder kennis en kunde nodig, terwijl uitgebreide kennis nodig is om therapiezolen te maken en voor te kunnen schrijven.

Ter illustratie:

Een registerpodoloog heeft de bijscholing Echodiagnostiek van voet en enkel gevolgd en geïnvesteerd in een echoapparaat. Hij ontdekt een voetaandoening waarvoor geen zolen zijn geïndiceerd, en verwijst door naar/werkt samen met andere disciplines die adequate zorg kunnen verlenen.

Deze patiëntgerichte houding moet gestimuleerd worden en dus zou de beloning niet gekoppeld moeten worden aan een behandeltechniek. Beter is een onderscheid te maken tussen de dienst en het hulpmiddel met daaraan gekoppeld een leverancierovereenkomst hulpmiddel en een zorgverlenerovereenkomst voetzorg.

Meer informatie over registerpodologie: Stichting LOOP, brancheorganisatie voor de registerpodologie in Nederland