Wat is een depressie en hoe behandelen we deze aandoening

Inleiding

Wordt de depressie de nieuwe epidemie van onze tijd? Zijn we écht met zijn allen zo massaal depressief zoals uit de resultaten van een recent onderzoek blijkt? Kan iedereen van ons slachtoffer worden van zo een depressie en hoe kunnen we deze aandoening passend behandelen?

Depressie-beestje onmogelijk alleen te temmen

Is het wellicht nog voorbarig om nu al van een depressie-epidemie te spreken, dan stemmen de resultaten van recente, internationale studies niettemin tot nadenken. Inderdaad, maar liefst 120 miljoen mensen hebben vandaag met deze "welvaartsaandoening" af te rekenen.

Was het tot voor kort spreken over zo'n depressie taboe en hield men deze aandoening liefst zoveel mogelijk binnenskamers, dan wordt deze kwaal nu gelukkig meer en meer bespreekbaar. Niet in het minst omdat nu ook steeds meer en meer bekende Vlamingen en Nederlanders met hun depressie-problemen naar buiten durven komen. Een bijzonder goede zaak, want tot voor kort werden slachtoffers van een depressie zelden ernstig genomen en meestal zelfs aan hun lot overgelaten. Mét desastreuze gevolgen, want moederziel alleen krijgt men het koppig depressie-beestje onmogelijk getemd.

Ernstige stemmingsstoornis

Een depressie is in de allereerste plaats een ernstige stemmingsstoornis, die zich hoofdzakelijk manifesteert door een gebrek aan levenslust. Om een sluitende diagnose te kunnen stellen, is uitgebreid en gespecialiseerd onderzoek noodzakelijk. Het slachtoffer van een depressie moet immers aan verschillende criteria voldoen, om uitsluitsel te brengen of hij of zij aan deze aandoening lijdt. Want laat dit duidelijk zijn:vele teneergeslagen en moedeloze mensen denken veel te vlug én dus ten onrechte aan een depressie.

Iedereen kan slachtoffer worden

Een depressie is een van de meest voorkomende aandoening van de laatste jaren en dat zal er in de toekomst beslist niet op verbeteren. Internationale studies wezen immers uit dat ruim twintig procent van de bevolking kans maakt om vroeg of laat slachtoffer te worden van deze kwaal. Dat zou meteen betekenen dat gemiddeld zo'n twee miljoen Belgen en nog heelwat meer Nederlanders ooit depressief zouden worden. Van zo een ernstige depressie is niemand uitgesloten, maar feit is dat deze ziekte dubbel zoveel vrouwelijke slachtoffers maakt dan mannen.

Depressies komen in alle bevolkingsklassen en in alle leeftijdscategorieën voor. En ondertussen slaat ook de Wereldgezondheidsorganisatie alarm. Binnen amper tien jaar zal deze depressie de ziekte zijn met het grootst aantal slachtoffers in onze geïndustrialiseerde wereld. Dat stemt ongetwijfeld tot nadenken.

Niet gemakkelijk herkenbaar

In vele gevallen wordt een depressie zelfs niet door zijn slachtoffers herkend, en dus nog veel minder door zijn naaste omgeving. Uit een recente, Europese studie waaraan zo'n 80000 patiënten uit tien verscillende Europese landen deelnamen, bleek dat bij bijna de helft van hen een ernstige ,depressieve stoornis werd vaststegeld, zonder dat ze ooit een geneesheer of een psychiater voor deze aandoening hadden geraadpleegd.

Een van de belangrijkste redenen waarom depressies zo moeilijk worden herkend, is omdat men meestal van oordeel is dat zo een slachtoffer van een depressie er bedroefd moet bijlopen, dikwijls om een kleinigheid in onbedaarlijke huilbuien moet uitbarsten, zelfmoordneigingen moet vertonen of ten prooi moet vallen aan totale ontmoediging. De doorsnee depressie-patiënt voldoet vaak niet aan dit beeld. Inderdaad, in vele gevallen gaat een depressie gepaard met eerder onschuldige klachten als slaapstoornissen, concentratie-, geheugen-en aandachtsproblemen, ochtendmoeheid, psycho-motorische remmingen, eetlust-en gewichtsstoornissen. Belangrijke vaststelling hierbij is ongetwijfeld dat een depressie niet steeds het resultaat is van bijvoorbeeld een rouwproces, van een ingrijpende gebeurtenis zoals een echtscheiding of het verlies van zijn job. Depressies zijn meestal het gevolg van een opeenstapeling van stress en/of van affectieve-, professionele- of gezondheidsproblemen. Deze gebeurtenissen maken de toekomstige depressie-slachtoffer bijzonder kwetsbaar en drijven hem stap voor stap richting depressie. Deze aandoening kan zich even goed manifesteren zonder enige uitlokkende factor.

Geen tekort aan wilskracht

Alle wetenschappelijke onderzoekers zijn het er roerened over eens. Een depressie is een ziekte die het functioneren van de patiënt ernstig in gevaar brengt. Deze aandoening is in geen geval het gevolg van een tekort aan wilskracht en/of doorzettingsvermogen zoals zo dikwijls door de buitenwereld wordt beweerd. Wil men met een depressie uiteindelijk definitief komaf maken, dat dient men onverwijld gespecialiseerde hulp in te schakelen. Een depressie kan men immers onmogelijk in zijn eentje klein krijgen.

Psychotherapie of antidepressiva?

Een vroegtijdige herkenning én behandeling is van primordiaal belang in het uiteindelijke genezingsproces van een deprssie. Het afzonderlijke behandelen van de verschillende symptomen door bijvoorbeeld het toedienen van vitaminen, oligo-elementen, tranquilizers en/of slaapmiddelen, biedt geen oplossing. Bij de aanpak van deze aandoening, zal men beide behandelingsmethoden met mekaar combineren. In een meerderheid van de gevallen zal ook een medicamenteuze behandeling noodzakelijk zijn. De behandeling van een depressie mag niet beperkt blijven tot het voorschrijven van anti-depressiva, een passende psycholosgische begeleiding is noodzakelijk.

Anti-deprssiva zijn geen drugs. In tegenstelling tot tranquilizers en slaapmiddelen, stelt men bij de anti-depressiva geen gewenningsverschijnselen vast. Het zijn niettemin geen onschuldige geneesmiddelen. Een regelmatige opvolging door huisarts en/of psychiater zijn noodzakelijk.

Lees alle informatie over gezondheid op http://LeefGezonder.blogspot.com