Plichten huurders en verhuurders

Huur

In dit artikel zal ik vertellen wat huur inhoudt en wat de belangrijkste verplichtingen zijn van de zijde van de verhuurder en van de huurder.

Wat is huur?

Op grond van artikel 201 eerste lid boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling1/Artikel201/geldigheidsdatum_04-05-2011] kan huur omschreven worden als een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder verbindt tot een tegenprestatie.

Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

Een verhuurder heeft diverse verplichtingen waaraan hij zich dient te houden of die hij in de praktijk dient te brengen.

Een verhuurder heeft als hoofdverplichting het ter beschikking stellen van de zaak aan de huurder en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. De verhuurder dient dus het huurgenot van de zaak te verschaffen (artikel 203 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling2/Artikel203/geldigheidsdatum_04-05-2011]). Indien de verhuurder dit niet kan waarmaken, dan levert dat een toerekenbare tekortkoming op met alle gevolgen van dien. Dit houdt in dat de verhuurder moet instaan voor de gebreken aan het gehuurde. Als gebrek kan worden gekwalificeerd een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid waardoor de zaak niet aan de huurder in het genot kan verschaffen dat de huurder bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten (artikel 204 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling2/Artikel204/geldigheidsdatum_04-05-2011]).

Daarnaast is verhuurder onder meer verplicht gebreken te herstellen en onder bepaalde omstandigheden schade, die het gevolg is van het gebrek, te vergoeden (artikel 204 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Deze plicht bestaat niet indien het verhelpen onmogelijk is of indien het herstel uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder kunnen worden gevergd (artikel 206 eerste lid boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling2/Artikel206/geldigheidsdatum_04-05-2011]).

Indien de verhuurder herstel nalaat, dan is de huurder gerechtigd de gebreken zelf te laten verhelpen. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de verhuurder en kunnen zelfs met de huur worden verrekend. De verhuurder kan ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die er ontstaat door een dergelijk gebrek (artikel 208 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling2/Artikel208/geldigheidsdatum_04-05-2011]).

Tot slot kan de huurder huurvermindering vorderen over de periode waarin hij werd beperkt door het aanwezig zijn van een gebrek (artikel 207 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling2/Artikel207/geldigheidsdatum_04-05-2011])

Wat zijn de verplichtingen van de huurder?

Niet alleen de verhuurder heeft verplichtingen, maar ook de huurder heeft verplichtingen. Het gaat hierbij om de volgende verplichtingen.

Als hoofdverplichting van de huurder geldt dat hij de huurprijs op de overeengekomen wijze en tijdstippen dient te voldoen. Daarnaast dient de huurder zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen (artikel 212 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling3/Artikel212/geldigheidsdatum_04-05-2011]. Dit kan gezien worden als een zorgverplichting ten aanzien van de zaak en daarnaast ook van zijn omgeving. Hierbij kun je denken aan de verplichting om geen overlast te veroorzaken (artikel 213 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling3/Artikel213/geldigheidsdatum_04-05-2011]).

De huurder is verplicht de zaak te gebruiken conform de overeengekomen bestemming en daarnaast is hij verplicht op zijn kosten kleine herstellingen en reparaties uit te voeren. Hierop geldt echter een uitzondering, namelijk, tenzij deze herstellingen nodig zijn geworden door tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken. Nu rijst de vraag wat er onder kleine herstellingen kan worden verstaan. Onder kleine herstellingen kan worden verstaan het vervangen van kranen, stopcontacten, het schoonhouden en ontstoppen van gootstenen en toiletten, etc. Het gaat er in wezen om dat de kosten van de kleine herstellingen gericht moeten zijn. (artikelen 214[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling3/Artikel214/geldigheidsdatum_04-05-2011] en 217 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel4/Afdeling3/Artikel217/geldigheidsdatum_04-05-2011]). De huurder dient voorts dringende reparaties en/of renovaties te gedogen/ te dulden. Bij dergelijke dringende reparaties kun je denken aan het voorkomen van gebreken aan het gehuurde waarvoor de verhuurder aansprakelijk is.

Tot de verplichtingen van huurder kan ook gerekend worden de teruggave – en opleveringsplicht. Indien de huurder na afloop van de huur vertrekt, dient hij het gehuurde weer ter beschikking te stellen aan de verhuurder.

Slot

Zoals u heeft kunnen lezen bestaan er voor zowel de huurder als de verhuurder strenge verplichtingen. Indien zij zich niet aan deze verplichtingen houden dan heeft de wederpartij de bevoegdheid om de huurovereenkomst te laten ontbinden.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden