Hoe bereken je het wettelijk minimum uurloon

Inleiding

Het minimum uurloon is een bescherming van arbeiders in Nederland vastgelegd in de wet. Twee keer per jaar, in januari en juli, wordt de hoogte van het minimumloon aangepast, waarbij het gaat om het brutoloon dat je krijgt bij een normale werktijd.

 • Je hebt recht op het wettelijk minimum uurloon als je werkt en tussen de 15 en 65 jaar bent.
 • Ben je jonger dan 23 jaar? Dan heb je recht op het wettelijk minimumjeugdloon.

Stappen

Minimum uurloon Opbouw

Er wordt bij het wettelijk minimum(jeugd)loon uitgegaan van het bruto loon bij een normale arbeidsduur (zonder overwerk). Het minimumloon wordt uitbetaald over de betalingstermijn die met je werkgever is overeengekomen. Dit kan per week, per maand, of om de vier weken zijn. De opbouw van het bruto loon kan zijn:

 • het basisloon dat contractueel (arbeidscontract) is overeengekomen
 • toeslagen voor b.v. onregelmatige werktijden, prestatie, werkomstandigheden, ploegendienst, wachtdienst e.d.
 • vaste beloningen voor de omzet, die de werknemer maakt, welke iedere betalingstermijn worden uitgekeerd
 • beloningen van derden die uit het werk voortvloeien (zoals bijvoorbeeld fooien) en waarover een regeling tussen werkgever en werknemer is getroffen.

Sommige inkomsten in geld tellen niet mee bij de bepaling van het minimumloon, o.a:

 • geld dat verdiend is met overwerk
 • vakantiebijslag
 • winstuitkeringen
 • eindejaarsuitkeringen
 • speciale uitkeringen (b.v. incidentele uitkering behaalde omzet)
 • uitkeringen op termijn, toegekend onder bepaalde voorwaarden (b.v. pensioen, spaarregelingen met werkgeversbijdrage)
 • vergoedingen voor kosten die je voor je werk hebt moeten maken
 • werkgeversbijdrage in de ziektekosten

Gegevens op het Loonstrookje

Als werknemer krijg je een loonstrookje van je werkgever, waarop het volgende staat:

 • je brutoloon
 • uit welke bedragen je brutoloon opgebouwd is (zoals b.v. basisloon en toeslagen)
 • het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die gelden voor jou
 • het aantal uren dat je werkt
 • de periode waarvoor je betaald krijgt (b.v. de maand november)
 • je naam en de naam van je werkgever

banner1TV

Vakantiegeld - Vakantiebijslag

Vakantiegeld of vakantietoeslag wordt in de wet vakantiebijslag genoemd. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor vakantiebijslag, je moet:

 • werk hebben op basis van een arbeidsovereenkomst
 • in Nederland wonen

Iedere werknemer die aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op minimaal 8% vakantiebijslag (van het brutoloon), hetgeen één keer per jaar wordt uitgekeerd. Veelal keren werkgevers dit bedrag in mei uit; het dient uiterlijk in juni te gebeuren. Wanneer er andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst, indien het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan de vakantiebijslag bijvoorbeeld ook per maand uitbetaald worden. De hoogte van de vakantiebijslag moet vermeld worden bij de uitbetaling.

De Wet minimumloon bepaalt dat de werknemer aanspraak heeft op een vakantiebijslag tot een bedrag, berekend naar een percentage van het loon, tot een maximum van het drievoud van het minimumloon. Als je ziek bent, heb je nog steeds recht op de minimumvakantiebijslag en ook wanneer je tijdelijk een WW-uitkering krijgt, heb je recht op vakantiebijslag (indien het dienstverband niet is verbroken).

Uitzonderingen:

 • Ambtenaren, deze hebben andere regelingen.
 • Werknemers van 65 jaar en ouder hebben geen recht op minimumloon, maar wel op de minimumvakantiebijslag.

Aantal Vakantiedagen

Je hebt als werknemer recht op vier keer het aantal dagen dat je in een week werkt. Dus als je vijf dagen per week werkt, heb je recht op 20 vakantiedagen (4x5=20). Je krijgt de vakantiedagen doorbetaald. Je bouwt in een jaar vakantiedagen op. Als je nog geen jaar werkt, worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Jongeren die vanwege de leerplicht twee dagen naar school gaan, hebben naast de onderwijsvakantie, recht op minimaal 12 dagen vakantie.

Flexwerkers en Wettelijk Minimumloon

Flexwerkers hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. Flexwerkers zijn bijvoorbeeld thuiswerkers en oproepkrachten, die met een flexibel contract werken. Wanneer je flexwerker bent, heb je recht op het wettelijk minimumloon als je:

 • maximaal twee opdrachtgevers hebt
 • niet als zelfstandige werkt
 • zelf als flexwerker werkt. Alleen je gezinsleden mogen meewerken, dus je echtgenoot/ partner, inwonende bloed- of aanverwanten en pleegkinderen
 • gemiddeld minimaal vier uur per week werkt
 • minimaal drie maanden werkt. Indien de tijd tussen twee opdrachten korter is dan 31 dagen, mag je deze tijd meetellen.

Wajong uitkering en Minimumloon

Wanneer je naast je baan een Wajonguitkering hebt, kan er in sommige gevallen sprake zijn van een lager loon dan het minimumloon. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) moet je werkgever hier toestemming voor gegeven hebben.

Het Bruto Minimum Uurloon

Het minimum uurloon geldt voor arbeiders ouder dan 23 jaar.

23 jaar en ouder Per Maand 2008 Per Week 2008 Per Dag 2008
Minimumloon € 1.317,00 1.335,00 € 303,90 308,10 € 60,78 61,62

Het Bruto Minimumjeugd uurloon

In onderstaande tabel het bruto minimumjeugdloon van 15 jaar tot 23 jaar bij een volledig dienstverband.

Leeftijd  % Per Maand 2008 Per Week 2008 Per Dag 2008
22 jaar 85 % 1.119,45 1.134,75 258,35 261,85 51,67 52,37
21 jaar 72,5 % 954,85 967,90 220,35 223,35 44,07 44,67
20 jaar 61,5 % 809,95 821,05 186,90 189,45 37,38 37,89
19 jaar 52,5 % 691,45 700,90 159,55 161,75 31,91 32,35
18 jaar 45,5 % 599,25 607,45 138,30 140,20 27,66 28,04
17 jaar 39,5 % 520,20 527,35 120,05 121,70 24,01 24,34
16 jaar 34,5 % 454,35 460,60 104,85 106,30 20,97 21,26
15 jaar 30 % 395,10 400,50 91,20 92,40 18,24 18,48
 • De percentages in de 2e kolom geven aan hoeveel procent dit is van 100% minimumloon bij 23 jaar en ouder.
 • Voor onder de 15 jaar is geen wettelijk minimum jeugdloon vastgesteld.

Zelf je Uurloon Berekenen

Het loon dat je per uur verdient, hangt af van je normale arbeidsduur per week. Eerst bereken je het aantal uur dat je gemiddeld op een dag werkt, door het aantal uren dat je in 1 week werkt door 5 te delen. Vervolgens kun je in de tabel kijken welk bruto bedrag bij je leeftijd hoort. Dit bedrag deel je dan door het aantal uur dat je per dag gemiddeld werkt.

Bijvoorbeeld: een 20-jarige werkt 36 uur per week in 2008
* gemiddeld 40 gedeeld door 5 = 8 uur
* per dag verdient een 20-jarige €37,89
* per uur is dit: 37,89 gedeeld door 7,2 = € 5,59

Hoeveel is het Netto Minimumloon (Jeugd uurloon)

De netto bedragen zijn -anders dan de bruto bedragen- niet wettelijk bepaald, daar ze per bedrijfstak of bedrijf kunnen verschillen. Dit heeft te maken met verschillen in inhoudingen op het loon of loonheffingen. Zoals bijvoorbeeld:

 • de premieheffing voor de sociale zekerheid (volksverzekeringen, AOW, ANW, AWBZ)
 • als werknemer betaal je bijvoorbeeld ook premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA). Deze heffingen worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Het verschil tussen bruto en netto bedragen zit hem dus in dit soort premies, heffingen en inhoudingen.

De onderstaande tabel geeft dus alleen een indicatie van de netto minimumloonbedragen voor een alleenstaande werknemer (geboren in 1950 of erna), zonder kinderen. Werknemers die ouder zijn dan 57 jaar hebben recht op een hogere arbeidskorting. Hiermee is in de tabel echter geen rekening gehouden. Bij de bedragen is alleen rekening gehouden met inhoudingen die voor alle werknemers gelden (pensioenpremies en zorgverzekeringspremies zijn buiten beschouwing gelaten).

Wanneer je in deeltijd werkt, moet je naar de bruto bedragen kijken, omdat de netto bedragen niet evenredig kunnen worden verminderd (doordat over lagere brutolonen in verhouding minder wordt ingehouden).

De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op een werkdag van acht uur (en nogmaals: zijn slechts een globale indicatie).

Bedragen Netto Minimumloon en Minimumjeugdloon

Leeftijd Per Maand Per Week
23 jaar en ouder € 1.129,- € 261,-
22 jaar € 975,- € 225,-
21 jaar € 846,- € 195,-
20 jaar € 732,- € 169,-
19 jaar € 640,- € 148,-
18 jaar € 568,- € 131,-
17 jaar € 515,- € 119,-
16 jaar € 454,- € 105,-
15 jaar € 395,- € 91,-

Tips

Verplicht Minimumloon

De werkgever is verplicht om het minimumloon te betalen. Indien hij of zij dit weigert, kan je naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan. De werkgever kan zelfs een boete krijgen (max. 6700,-), indien deze het wettelijk minimumloon niet uitbetaalt. Je kunt je juridisch laten adviseren door bijvoorbeeld een wetswinkel, het Juridisch Loket, sociale raadslieden of door de vakbond (FNV, CNV etc).

Als je erachter komt dat je te weinig loon hebt gekregen, kan je dit achterstallige loon opeisen. De termijn die hier voor staat, is binnen vijf jaar. Indien er sprake is van achterstallige vakantiebijslag, dan moet dit binnen twee jaar opgeëist worden.

Wanneer je vakantiedagen waar je recht op had, niet hebt gekregen, kun je deze ook achteraf opeisen. De termijn hiervoor is binnen vijf jaar.

Handige links