Wat zijn loketcriteria

Criteria rond bouwvergunningen

De rijksoverheid heeft in de woningwet van 2003 de regelgeving ten aanzien van bouwvergunningen vereenvoudigd. Voor een aantal veelvoorkomende bouwwerken van beperkte betekenis zoals uitbouwen, dakkapellen, dakramen, schuttingen enz. kunnen daartoe bij algemene maatregel van bestuur criteria worden aangegeven. Er worden daarin zowel criteria aangegeven waarbinnen het bouwwerk vergunningvrij is, als criteria waarvoor een lichte bouwvergunning volstaat. De woningwet eist vervolgens van gemeenten dat zij een welstandsnota opstellen waarin binnen het door de wet gestelde kader nadere eisen kunnen worden gesteld voor licht bouwvergunningplichtige bouwwerken.

Criteria worden geformuleerd in het aan de woningwet gekoppelde BBLB

Het ministerie van VROM heeft daartoe voor een aantal veelvoorkomende bouwactiviteiten zogeheten loketcriteria in het leven geroepen.

De vereiste gemeentelijke sneltoetscriteria of loketcriteria moeten het voor de burger met bouwplannen mogelijk maken om snel en zonder enige onduidelijkheid te achterhalen of het beoogde plan al dan niet aan de eisen uit de welstandsnota zal voldoen.

Lichte of reguliere Bouwvergunning

De gewijzigde woningwet beoogt eenheid in bouwregelgeving te bevorderen en mogelijke willekeur (of de schijn daarvan) bij het al dan niet toekennen van een lichte bouwvergunning tegen te gaan. Er is daarmee een spanningsveld tussen rijk en gemeente ontstaan: De woningwet maakt veel bouwwerken van beperkte betekenis vergunningvrij dan wel lichtvergunningplichtig, terwijl voorheen voor ieder bouwwerk een vergunning gegeven moest worden. Enerzijds onstaat hier bij gemeenten een verlichting van de werkdruk ten aanzien van vergunningen, anderzijds lopen gemeenten legesinkomsten mis vanwege vergunningvrij bouwen maar neemt ook de invloed die de gemeente had op het uiterlijk van bouwwerken middels de welstand af.

Een lichte bouwvergunning is vereist voor bouwwerken van beperkte betekenis zoals die in het BBLB worden omschreven.

In vergelijking met een reguliere bouwvergunning mag een gemeente gelden voor een lichte bouwvergunning minder eisen stellen, en moet zij zich aan een aantal extra regels houden:

  • vergunningstraject mag maximaal 6 weken duren;
  • er wordt een lager legesbedrag geheven;
  • de vergunning moet ambtshalve toetsbaar aan van de welstandsnota;


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden