Dekkingsmogelijkheden bij een transportverzekering

Transportverzekering

Ook bij transportverzekeringen is er sprake van het zich indekken van risico's van buitenaf. De volgende risico's worden gedekt door iedere transportpolis:

 • Breuk
 • Tekorten
 • Brand
 • Diefstal
 • Waterschade
 • Krassen, deuken, lekken
 • Averij-grosse

Wat houdt averij-grosse in?

In geval van nood zal een reder opzettelijk kosten maken die dienen tot behoud van het schip en de lading. In dat geval is er sprake van averij-grosse. Een voorbeeld hiervan is het opzettelijk overboord gooien van goederen tijdens een zware storm.

Dekkingsvormen bij een transportverzekering

De voorwaarden waarop transportverzekeringen worden afgesloten, kunnen erg uiteenlopen. Net als bij de verzekeringsvorm, hangt ook hier weer de keuze af van de verpakking en aard van de goederen en van de gekozen vervoersmiddelen. Bovendien speelt de prijs vaak een belangrijke rol. Grof gezien kunnen we uitgaan van twee dekkingsvormen:

 1. Uitgebreide dekking
 2. Beperkte dekking.

Uitgebreide dekking

Een uitgebreide dekking is te herkennen aan de benaming all risks. Alle verliezen en materiële schaden aan verzekerde goederen worden hierbij gedekt, ongeacht de oorzaken van de verliezen of schade. Er zijn echter 5 uitzonderingen die wel afzonderlijk verzekerd moeten worden:

 • Eigen gebrek of bederf van een product. Dit is het risico die te maken heeft met de aard van het product. De schade ontstaat dan vanuit het product zelf.
 • Eigen schuld van de verzekerde. Een voorbeeld hiervan is onzorgvuldig omgaan met de producten.
 • Risico van staking en oorlog
 • Oponthoud
 • Atoomkernreacties.

Beperkte dekking

Een beperkte dekking heeft een ander uitgangspunt dan de uitgebreide dekking. Bij een uitgebreide dekking worden namelijk vrijwel alle schaderisico's gedekt en worden risico's uitgesloten. Bij beperkte dekkingen worden niet alle risico's gedekt. Meestal wordt hierbij het volgende gedekt:

 • Brand, zinken, stranden of aanvaring
 • Ongeval tijdens het vervoer
 • Vallen van de goederen tijdens het laden of lossen
 • Overboord spoelen van goederen

Risicofactoren voor de premiestelling

De hoogte van de premie is afhankelijk van de volgende factoren:

 1. Aard van de goederen
 2. Traject dat wordt afgelegd
 3. Waarde van de goederen.

1. Aard van de goederen

Als eerst is het natuurlijk belangrijk om te weten wat voor soort goederen er verzekerd moeten worden. Hierbij wordt in de risicobeoordeling gekeken naar de kwetsbaarheid van de goederen, zoals de verpakking, breekbaarheid, diefstalgevoeligheid en bederfelijkheid (vooral bij verse voedingsmiddelen).

2. Traject dat wordt afgelegd

Een tweede belangrijke factor die de hoogte van de premie bepaalt, is het traject dat wordt afgelegd. Hierbij is het importland bijvoorbeeld heel bepalend. Bovendien wordt er ook gekeken naar het soort vervoersmiddel dat de goederen zal tranporteren. De premie voor vliegtuigzendingen ligt doorgaans lager dan de premie voor transport over land of via de zee.

3. Waarde van de goederen

Daarnaast speelt de waarde die de goederen vertegenwoordigen ook een grote rol. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de goederen met de hoogste waarde en naar de waarde van alle getransporteerde goederen in één jaar. Hoe groter de vervoerde jaarlijkse omzet, hoe lager de premie zal zijn.

Daarnaast hebben de volgende factoren ook invloed op de premievaststelling:

 • Schadeverloop
 • Dekkingsomvang (beperkte of uitgebreide voorwaarden)
 • Preventieve maatregelen
 • Eigen risico.