Wat zijn levensverzekeringen

Inleiding

Een levensverzekering is een verzekering die uitkeert bij leven of overlijden van de verzekerde. De belangrijkste kenmerken van de levensverzekering zijn de vorm en het tijdstip van uitkering. We onderscheiden kapitaalverzekeringen en renteverzekeringen.

Bij een renteverzekering is sprake van een periodieke uitkering van bedragen over langere periode. Bij de kapitaalverzekering vindt de uitkering ineens plaats. De uitkering kan op verschillende momenten plaatsvinden. Deze momenten zijn bij leven, bij overlijden en bij leven of overlijden.

De uitkering kan direct ingaan, maar ook op termijn. Een levensverzekering is een kansovereenkomst waarvoor de verzekeringnemer premie moet betalen. De premie wordt vastgesteld op basis van de sterftekansen van de verzekerde, de kosten binnen de verzekering en het veronderstelde rendement.

Wettelijke eisen levensverzekeringen

Er zijn wettelijke eisen aan levensverzekeringen verbonden. Er moet op grond van de Wet op het financieel toezicht sprake zijn van een bepaalde kans op voordeel of kans op nadeel.

De wet bepaalt dat de uitkering bij overlijden gedurende de gehele looptijd steeds minstens 10% lager moet liggen dan de opgebouwde waarde van de verzekering of gedurende de eerste helft van de looptijd plus 1 dag minstens 10% hoger moet liggen dan de opgebouwde waarde van de verzekering.

Indeling levensverzekeringen

Levensverzekeringen kunnen op grond van de wijze van uitkering in twee hoofdgroepen ingedeel worden. Deze twee hoofdgroepen bestaan uit renteverzekeringen en kapitaalverzekeringen.

  • Renteverzekeringen zijn levensverzekeringen die periodiek een bedrag uitkeren.
  • Kapitaalverzekeringen zijn levensverzekeringen die een bedrag ineens uitkeren.

Er zijn drie hoofdvormen van kapitaalverzekeringen:

  1. Kapitaalverzekering bij overlijden.
  2. Kapitaalverzekering bij leven.
  3. Gemengde verzekering.

Bij renteverzekeringen zijn er ook drie hoofdvormen:

  1. Lijfrente.
  2. Overlevingsrente.
  3. Erfrente.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden