Hoe komt een levensverzekering tot stand

Inleiding

Een levensverzekering is een overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. Er zijn een aantal fases te onderscheiden bij het tot stand komen van een levensverzekering. Allereerst vraagt de verzekeringnemer een offerte voor een levensverzekering aan. Dit kan de verzekeringnemer doen via een tussenpersoon of direct via een verzekeringsmaatschappij. 

De verzekeraar beoordeelt  de binnengekomen aanvraagformulier of er een overeenkomst tot stand zal komen. Een belangrijke rol speelt de gezondheid van de verzekerde. De gezondheid wordt beoordeeld aan de hand van de gezondheidswaarborgen die door de verzekerde is geleverd. De beoordeling geschiedt doorgaans door een medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij. Indien de verzekeraar de aanvraag accepteert, wordt er een polis opgemaakt van de verzekering.

Gezondheidswaarborgen

Zoals in de inleiding beschreven, beoordeelt de verzekeraar of en zo ja in hoeverre het aangeboden risico zal accepteren. De verzekeraar beoordeelt op het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico van de verzekerde. De verzekeraar gaat na of er een kans bestaat op een nadeel. Verzekerde kan bijvoorbeeld snel kunnen overlijden of arbeidsongeschikt kunnen raken. De verzekeraar moet dan uitkeringen gaan doen waartegenover geen premiebetalingen meer staat. De verzekaar heeft een aantal mogelijkheden ter beoordeling van het aangeboden risico. Ten eerste is er de gezondheidsverklaring van de verzekerde zelf. Ten tweede kan er een keuring door een huisarts plaatsvinden bij risico's van € 150.000,- tot € 300.000,-. Ten slotte kan er een keuring plaatsvinden door een internist voor risico's hoger dan € 300.000,- 

Het spreekt voor zich dat hoe hoger het risico is, hoe zwaarder de keuring zal zijn. De manier waarop de verzekeraar de te verzekeren persoon beoordeelt, hangt af van de risico dat hij loopt. De kosten die samenhangen door een internist keuring zijn veel hoger dan de gezondheidsverklaring.

Polis van een levensverzekering

De polis van een levensverzekering bestaat normaal gesproken uit een polisblad, clausulebladen en de algemene voorwaarden. Op het polisblad staan de NAW gegevens van de verzekerde, verzekeringnemer en de begunstigde. De NAW gegevens zijn naam, adres en woonplaats gegevens.  Op de polisblad staan verder de afspraken die gemaakt zijn over het verzekerde som, verzekeringsvorm, premie, ingangsdatum en verzekeringsduur. De einddatum kan in veel gevallen niet exact vermeld worden. Als er bijvoorbeeld afgesproken is dat de verzekeraar pas een uitkering zal doen bij overlijden, zal dat moment nooit exact vastgesteld kunnen worden.

Verschillende clausules

Ten slotte zijn er clausule bladen en de bladen met de algemene voorwaarden. Clausules zijn de aanvullende voorwaarden naast de standaard algemene voorwaarden. De optieclausule, indexclausule en de  verpandingsclausule komen het meest voor.

Optieclausule

De optieclausule geeft rechten aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer kan op bepaalde tijdstippen het verzekerde kapitaal met een bepaald bedrag of percentage verhogen zonder dat er medische waarborgen geleverd moeten worden. Het optierecht vervalt op het moment dat de verzekeringnemer een aantal jaren achter elkaar geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het verzekerd kapitaal te verhogen.

Indexclausule

Indien de indexclausule van toepassing is, wordt de premie van een dergelijke verzekering automatisch aangepast. Net zoals bij de optieclausule vinden de verhogingen plaats zonder verdere gezondheidswaarborgen te vragen. Deze clausule is voornamelijk geschikt voor verzekeringen waarbij de premie fiscaal aftrekbaar is.

Verpandingsclausule

Deze clausule wordt over het algemeen toegepast bij hypothecaire geldleningen. Op de verpandingsclausule wordt aangetekend dat de uit de polis voortvloeiende rechten door de verzekeringnemer worden verpand an een derde. De derde is bij hypothecaire geldleningen de betreffende geldverstrekker.

Ten slot

Resumeren kan gesteld worden dat een levensverzekering tot stand komt door het aangaan van een levensverzekeringsovereenkomst. De verzekeringnemer vult in eerste instantie een aanvraagformulier in en vraagt om een offerte bij de verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt de risico's op basis van gezondheidswaarborgen. Indien de verzekeraar de risico's accepteert, zal er een polis opgesteld worden. De polis bestaat uit de NAW gegevens van diverse partijen, de gemaakte afspraken, de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden in de vorm van verschillende clausules.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden