Hoe zit het met pensioenen en dekkingsgraad

Inleiding

Er is anno 2012 veel te doen over pensioenen, het beheer ervan en de resultaten in relatie tot de lage rentestand. Het gevolg is dat men een zwakke dekkingsgraad ziet ontstaan wat gevolgen kan opleveren voor toekomstige, maar ook huidige, pensioengerechtigden. Dit artikel legt u deze dekkingsgraad uit.

Pensioen inleggelden en aanwezig vermogen

Het grootste deel van de Nederlandse werknemers bouwt een pensioen op bij een pensioenfonds. Deze beheert het geld dat maandelijks door werknemers EN werkgevers ingelegd (gespaard) wordt. De  pensioenfondsen hebben op dit moment een totaal van zo'n 800 miljard euro te beheren.

Met het ingelegde geld moeten de fondsen, die bestuurd worden door zogenaamde sociale partners, zorgen dat zij er een zodanig groot bedrag van weten te maken, dat zij hun verplichtingen naar de pensioengerechtigden kunnen voldoen. Dus het uitbetalen van een maandelijks pensioenbedrag.

Het maandelijkse uit te keren pensioenbedrag is groter dan het ingelegde geld dat tijdens de periode waarin je werkt maandelijks binnenkomt. Zeker wanneer door inflatie en indexering in de toekomst alle kosten voor levensonderhoud hoger worden. Dit betekent dat de pensioenfondsen met onder ander rente en rendementen uit beleggingen het te beheren bedrag moet zien te verhogen. 

De verhouding

Indien de rentestand door een slechte economie vrij laag is en blijft, dan zal het te beheren bedrag (het aanwezige vermogen) minder snel groter worden, dan de verhoging van kosten en het te verwachten pensioenbedrag (de waarde die alle opgebouwde pensioenen moeten hebben). 

De verhouding tussen het aanwezige vermogen en de waarde van alle opgebouwde pensioenen wordt de dekkingsgraad genoemd.

Bij de wet is het vastgelegd dat de dekkingsgraag geen 100 procent, maar zelfs 105 procent moet zijn, om  onverwachte tegenslagen met kosten te kunnen opvangen. Economen zijn van mening dat deze ingebouwde reserve te weinig is en adviseren een dekkingsgraad van maar liefst 125 procent. 

Een te lage dekkingsgraad ? Actie !

De dekkingsgraad is op dit moment bij veel Nederlandse pensioenfondsen zeer slecht. De mensen die bij de betreffende pensioenfondsen zijn aangesloten, zullen hierdoor minder uitbetaald krijgen (het "korten") en is het de vraag of zij in de toekomst uitbetaald kunnen worden.

Om te voorkomen dat er te weinig of zelfs niets uitgekeerd gaat worden dienen de pensioenfondsen actie te ondernemen door bij De Nederlandsche Bank aan te geven hoe ze het dekkingstekort op willen gaan heffen. De meest voor de hand liggende maatregel wordt vaak in de plannen opgegeven, namelijk het verhogen van premies voor werkgever en/of werknemers.

Een andere maatregel is het stoppen met indexeren van het uit te keren pensioenbedrag. Indexeren is het verhogen van, in dit geval pensioen, aan de hand van de gemiddelde loonstijging in de sector waarin wordt uitgekeerd en de inflatie. De inflatie is dan weer de gemiddelde procentuele verhoging van alle prijzen.

In de plannen wordt vaak ook aangegeven hoe men de rendementen van de uitstaande beleggingen wil verbeteren, omdat dit zeer belangrijk is voor het verbeteren van de dekkingsgraad. Hoe meer rendement uit de beleggingen te halen is, des te sneller het aanwezige vermogen groot wordt en de dekkingsgraad weer gezond is. 

Links

Bron

  • Nu.nl/Heleen Haverkort

Reacties (1)

Reageer
J.Joseph reageerde 10 jaar geleden
13 Aug 15:16
Ik vraag me af of die pensioenfondsen werkelijk in zulk zwaar weer zitten.
BV. Het PFZW
Uit hun jaarverslag 2011 blijkt het volgende:
Premiebetalende deelnemers 1.245.800
Premiebijdragen 4.915 Euro miljoen
Pensioenuitkeringen 2.551 Euro miljoen
Pensioenuitvoeringskosten 122 Euro miljoen
Beleggingen 110.688 Euro miljoen

We merken hierbij op dat de premiebijdragen fors de pensioenuitkeringen overschrijden, en dit is al jaren zo.

Volgens het CBS slaat de vergrijzing na 2011 in Nederland toe.
www.cbs.nl/nl-nl/m(...)03/2003-1175-wm.html
De piek zou in 2035 onstaan, dan zouden er in Nederland bijna 2 keer zoveel 65+sers zijn als in 2011.
Laat ons nu eens aannemen dat er in 2035 niet 2 keer zoveel gepensineerden van het PFZW zijn als nu, maar 3 keer zoveel.
We houden geen rekening met geldontwaarding, of loonstijgingen daar bij deze de premieinkomsten navenant verhogen.
Wel dan worden de pensioenuitgaven voor het fonds 3*2551=7653 Euro miljoen in 2035.
Het verschil tussen de pensioenuitgaven en de premieinkomsten bedraagt dan 7653-4991 = 2662 Euro miljoen. Dus dan is er 'n fors tekort.
Het fonds had in 2011 al 'n kapitaal opgebouwd van 110688 Euro miljoen.
In de loop van 2012 is dit nog fors aangedikt.
Het PFZW gaat er prat op dat ze goede beleggings resultaten boeken. In deze slechte tijd zelfs 6,6% op jaarbasis.
Wel wat brengt dit kapitaal op in 2035 als ze zelfs maar 4% zouden halen?
110688*4/100 = 4427 Euro miljoen.
Dit is ruim voldoende om het tekort te dekken, enket kapitaal zelfs nog onaangeroerd te laten, ja zelfs in het jaar waar de vergrijzing op z'n allerhoogste pijl zit. Want uit het jaarverslag blijkt immers dat de Pensioenuitvoeringskosten enkel 'n fractie zijn van de pensioenuitgaven.
Maar dit fonds heeft nog 'n groot voordeel, namelijk juist mede door de vergrijzing zal het aantal wernemers in de zorg toenemen van 1,4 tot 2,0 miljoen in 2035.
www.werk.nl/pucs/(...)ument/wdo_007280.pdf
www.nu91-leden.nl/(...)rbmarktinfo_Zorg.pdf
blg-165066.pdf
www.werknemersinde(...)oneelsvraag-tot-2030

Daardoor zullen de premieinkomsten van dit fonds navenant stijgen.
Of dit ook zo kan gelden voor andere fondsen kan men nagaan door de jaarverslagen eens goed te bekijken en op internet proberen te achterhalen of in de toekomst het aantal werknemers voor de desbetreffende sector zal toenemen, afnemen of gelijk blijven.