Wanneer heeft u recht op een WW uitkering

Wanneer heb ik recht op een WW uitkering in 2018

Wanneer_heeft_u_recht_op_een_WW_uitkering-IntroPlaatje.jpg

WW staat voor de Werkloosheidswet. In de jaren van hoogconjunctuur en lage werkloosheid die achter ons liggen, werd de WW pot flink met premies gevuld. Eind 2008 bedroeg het vermogen van de WW-fondsen bijna 10 miljard euro. Niet iedereen die werkloos wordt voor de WW in aanmerking. Lees hier of u in aanmerking komt voor en recht hebt op een WW uitkering als werkloosheidsuitkering. Bij de WW-uitekering wordt gekeken naar uw arbeidsverleden en niet naar uw vermogen of spaargeld. Wat zegt het regeerakkoord Rutte 2 over de WW?

Wie heeft recht op WW in 2017 of 2018?

De WW is een werknemersverzekering. Personen die werken in loondienst kunnen na ontslag onder voorwaarden de WW aanvragen. De grote groep zelfstandigen kan dus geen beroep doen op de Werkloosheidswet. En voor wie een WW uitkering wil aanvragen, is ter bepaling van de duur van de uitkering de weken eis en de jaren eis van belang. Belangrijk is ook dat u onvrijwillig werkloos bent geworden.

26 uit 36 weken eis, wat is dat?

De weken eis houdt in, dat u in de 36 weken die direct vooraf gaan aan uw werkloosheid, ten minste 26 weken als werknemer minimaal één dag per week moet hebben gewerkt. Wie aan de weken eis voldoet en niet verwijtbaar werkloos is, krijgt dan drie maanden een WW uitkering. De in een week verrichte arbeid wordt alleen in aanmerking genomen, wanneer het werk ook betrekking heeft op de dienstbetrekking, waaruit vervolgens de werkloosheid is ontstaan. Ook de weken, waarin u betaald op vakantie bent geweest, worden meegeteld.

4 uit 5 eis, wat is dat?

Die 4 uit 5 eis is een jaren eis. Het betekent dat een werknemer in vier van de laatste vijf kalenderjaren voorafgaande aan de werkloosheid, loon moet hebben ontvangen. Bovendien moet over minstens 52 dagen in een jaar loon zijn verdiend. Hieronder vallen ook het ziektegeld of een WIA en WAO-uitkering.

Wekeneis voor musici en andere artiesten

Voor musici, film medewerkers, artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen, is de weken eis anders: zij moeten minimaal 16 weken uit 39 weken, direct voorafgaand aan de werkloosheid, hebben gewerkt.

Uitkeringsduur WW uitkering is aan regels gebonden

U hebt, als u aan de eisen voldoet, minimaal recht op een basisuitkering van 3 maanden en van maximaal 38 maanden. Een WW-uitkering kan worden verlengd tot maximaal 38 maanden voor mensen die voldoen aan de jareneis. Dat houdt in dat u vier van de laatste vijf jaar minstens 52 dagen hebben gewerkt. Hierbij telt het jaar, waarin u werkloos wordt, niet mee.

Berekening van uw arbeidsverleden

Bij de bepaling van het voor de WW relevante arbeidsverleden wordt gekeken naar het werkelijke arbeidsverleden, het aantal jaren dat u werkelijk in loondienst was, en het fictief arbeidsverleden. Het aantal jaren tussen 1998 en het jaar waarin u 18 jaar werd, is het fictief arbeidsverleden. Deze twee delen bij elkaar vormen uw voor de WW relevante arbeidsverleden.

Hoe hoog is de WW uitkering eigenlijk?

De WW uitkering is de eerste twee maanden gelijk aan 75 procent van het laatstverdiende loon en daarna 70 procent. De uitkering stopt als:

 • U weer gaat werken. Als u minder uren dan voorheen werkt en dit verschil in uren is groter dan 5 uur, dan blijft je toch een WW-uitkering dit aantal niet gewerkte uren.
 • U niet meer voldoet aan de voorwaarden van de WW.
 • U 65 jaar wordt.
 • U helaas komt te overlijden. In dit geval kunnen de nabestaanden overigens nog een overlijdensuitkering aanvragen die gelijk is aan een bruto maanduitkering plus het vakantiegeld.

WW en ander inkomen of vermogen

Voor de hoogte van uw WW maakt het geen verschil of bijvoorbeeld uw partner ook een inkomen heeft. Er wordt ook niet naar uw vermogen gekeken. Een vermogenstoets speelt wel een rol bij een bijstandsuitkering. Ook geen rol spelen:

 • Een lijfrente;
 • Partneralimentatie;
 • Een erfenis;
 • Een toeslag van de belastingdienst zoals de zorgtoeslag;
 • De kinderbijslag.

Werkplicht en werkloos zijn

Sinds 1 juli 2008 wordt alle arbeid op elk opleiding- en salarisniveau na een jaar werkloosheid als passend gezien. U moet het aangeboden werk aanvaarden.

Eigen bedrijf en de WW

Wie een WW uitkering heeft, mag ook een eigen bedrijf starten. Gedurende maximaal zes maanden krijgt u dan de tijd om de levensvatbaarheid van het bedrijf te bewijzen. De inkomsten hieruit worden verrekend met de uitkering, maar er hoeft in die periode niet gesolliciteerd te worden.

Fictieve opzegtermijn

Houdt de fictieve opzegtermijn in de gaten. Als bij de werkgever de opzegtermijn normaal gesproken drie maanden is, maar u spreekt beiden af dat u na twee maanden zult vertrekken, komt u toch niet direct voor de WW betaling in aanmerking. Het UWV zal rekening houden met een fictieve extra opzegtermijn van 1 maand, voordat u WW ontvangt. Krijgt u wat geld mee van de werkgever, dan moet u dat eigenlijk corrigeren voor de maand WW die u zo dus mis loopt.

Deeltijd WW

Tijdelijk is de deeltijd WW ingevoerd, om een ontslag te voorkomen van de werknemers die volgens een bedrijf ook weer nodig zijn, zodra de economie weer wat aantrekt. De deeltijd WW is dus een aanvulling op de gewone WW regeling in ons land. Een werknemer bij een bedrijf, dat voor de deeltijd WW in aanmerking komt, krijgt over de niet gewerkte uren een WW-uitkering.

Regeerakkoord Rutte-Samson

Volgens het Regeerakkoord zou vanaf 1 juli 2014 wordt de maximale WW-duur voor nieuwe instroom maximaal gelijk worden aan 24 maanden. Dat zijn twaalf maanden die zijn gerelateerd aan het loon en maximaal twaalf maanden een uitkering ter grootte van 70% van het wettelijk minimumloon, WML. De opbouw van het arbeidsverleden voor nieuwe instroom en de uitkering zijn vanaf dan als volgt:

 • De eerste gewerkte 10 jaar geven 1 maand WW per gewerkt jaar;
 • Daarna bouwt u een halve maand WW op per gewerkt jaar;
 • De kantonrechtersroute en de kantonrechtersformule gelden niet meer;
 • De ontslagvergoeding is maximaal gelijk aan een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar, met een maximum van in totaal 75.000 euro.

Inmiddels is duidelijk dat een maximum van 38 maanden nog in 2015 nog zal gelden en daarna maandelijks geleidelijk wordt afgebouwd naar 24 maanden voor nieuwe gevallen.

Conclusie recht op de WW berekenen

Bovenstaande kan kort samengevat als volgt worden weergegeven tot 1 januari 2018:

Voorwaarden WW-uitkering Uitkeringsduur WW Hoe hoog is de WW-uitkering
Wekeneis maximaal 3 maanden eerste 2 maanden: 75% laatstverdiende loon, daarna 70%
4 uit 5 jareneis maximaal 38 maanden

70% van het laatstverdiende loon

Na 2015 wordt de WW duur via een geleidelijke afbouw maximaal 24 maanden.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden