Tips om geld te verdienen van de Belastingdienst

Inleiding

Er zijn een aantal manieren om geld te verdienen aan de fiscus. De belangrijkste tips hebben betrekking op de ondernemingsuren, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, verlaging van de gebruikelijke lonen en auto van de zaak.

Tip 1: Ondernemingsuren

In 2010 moeten ondernemers minimaal 1225 hebben gewerkt om voor de ondernemersaftrek in aanmerking te komen. Bovendien moeten ondernemers minimaal vijftig procent van hun kostbare tijd gewerkt hebben in de eigen onderneming. Dit urencriterium geldt ook voor deeltijdondernemers. Startende ondernemers hoeven slechts aan de ureneis te voldoen, de vijftig procent eis kan voor startende ondernemers achterwege blijven.

Als ondernemer zijnde is het zeer handig om constant bij te houden hoeveel er gewerkt is en wat er destijds is gedaan. Uren voor cliëntenbezoek, woon en werkverkeer tellen allen mee voor de ureneis. Maar ook het zelfstandig boekhouden, onderhouden van de website en aanvragen van vergunningen vallen onder de ureneis. Ze worden niet direct toegerekend aan opdrachten, maar die activiteiten hebben wel tijd gekost voor de onderneming. Het aantal uren moeten aannemelijk gemaakt kunnen worden bij de Belastingdienst.

Tip 2: Kleinschaligheidsaftrek

Hoe meer er geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen des te lager de kleinschaligheidsaftrek (KIA) wordt. Het is soms gunstiger om de investeringen over meerdere jaren te verdelen. De ondernemer krijgt dan een zo hoog mogelijk aftrek en vermijdt zo dat de aftrekpost verloren gaat door overschrijding van het maximuminvesteringsbedrag van 300.000 Euro in 2010. In de tabel hieronder is af te lezen welk bedrag aftrekbaar is bij welke investeringsbedrag.

Bron: Kamer van Koophandel

Tip 3: Verlaag de gebruikelijke loon bij omzetdaling

De fiscus gaat ervan uit dat een directeur grootaandeelhouder van de onderneming minimaal een jaarsalaris van € 41.000 uitgekeerd krijgt. Dit wordt het gebruikelijke loon genoemd. Echter, door de crisis kan het zomaar zijn dat het bedrijfsresultaat drastisch is verslechterd. Van de fiscus mag de ondernemer gebruikelijke loon in 2010 evenredig verlagen met de omzetdaling.

De fiscus gaat van de volgende formule ervan uit: Gebruikelijke loon 2010 = Gebruikelijke loon over 2008 x Omzet over eerste kalenderhalfjaar van 2010 / omzet over eerste kalenderjaar van 2008. Verlaging mag alleen als de dividend en of de rekening courant niet toeneemt door het lagere gebruikelijk loon en herstructurering en staking.

Laatste tip: Milieuvriendelijke auto van de zaak

Als u privé met de auto van de zaak rijdt, moet u privé een bijtelling betalen. U heeft vrijstelling tot 500 kilometer per jaar. Om bijtelling te voorkomen, moet u bewijzen dat u niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dit doet u met een rittenregistratie. De belastingdienst kan extra bewijs vragen zoals garage facturen of uw agenda. Momenteel zijn er speciale apparaten te koop, die de ritten automatisch registreren. Zulke apparaten zijn voor ondernemers, die niet prive rijden vaak een besparing op administratieve rompslomp.

De 500 kilometer privé is niet zoveel, dus ontkomt u bijna niet aan de bijtelling. De bijtelling is normaal 25% en bij milieu vriendelijke auto's 20% of 14%. Voor elektrische auto's is de biijtelling zelfs tijdelijk 0%. De grondslag is de cataloguswaarde van de auto. Met de aanschaf van een milieuvriendelijke auto bespaart de ondernemer een hoop belastinggeld.