Krijg ik ook een eindejaarsuitkering met belastingvoordeel

Bonus of eindejaarsuitkering belastingvrij uitkeren

Pak uw belastingvoordeel. De eindejaarsuitkering wordt als bonus ook wel de dertiende maand genoemd die meestal in de dure decembermaand wordt uitgekeerd. Maar vaak heeft de eindejaarsuitkering niet de grootte van een maandsalaris. Als u hem krijgt, is er voor de eindejaarsuitkering natuurlijk altijd een prima bestemming te vinden. Let ook op het belastingvoordeel dat u kunt behalen door de juiste stappen te zetten. Misschien lukt het omzetten wel belastingvrij zonder inhouding van loonbelasting.

Hoe hoog is de eindejaarsuitkering?

De eindejaarsuitkering bedraagt in veel gevallen 8,3 procent van het jaarinkomen inclusief het opgebouwde vakantiegeld of vakantietoeslag. Dit is 1/12e deel van een jaarsalaris, en dus de waarde van een maandsalaris. Tenzij in uw arbeidscontract anders is bepaald, ontvangt u de eindejaarsuitkering in de maand december. Wie gedurende een jaar een bedrijf verlaat, krijgt naar rato een deel van de eindejaarsuitkering bij zijn laatste maandsalaris bijgestort. Overigens zijn er ook sectoren, zoals de overheid, de kinderopvang en het onderwijs, waar andere percentages worden gehanteerd. De uitkering heeft dan niet de waarde van een dertiende maand. Ook is het mogelijk dat de eindejaarsuitkering afhankelijk is gemaakt van de door het bedrijf behaalde winst. Een eindejaarsuitkering kan tot slot ook uit een vast en een variabel deel bestaan.

Heb ik recht op de eindejaarsuitkering?

Of u recht hebt op een eindejaarsuitkering hang af van de voor u geldende CAO of uw arbeidscontract. Het is dus niet een wettelijk recht van een werknemer. Niet in aanmerking voor de eindejaarsuitkering komen bijvoorbeeld de stagiaires en de uitzendkrachten, want die vallen namelijk niet onder de CAO. Uitzendkrachten zijn voor hun loon weer afhankelijk van de CAO voor de uitzendbureaus.

Betaal ik loonbelasting en inkomstenbelasting over de eindejaarsuitkering

Ja, u moet over uw bruto eindejaarsuitkering gewoon loonbelasting en inkomstenbelasting betalen. Een dertiende maand is eigenlijk een uitgesteld loon dat u pas aan het einde van het jaar krijgt. Even goed had u van dit geld elke maand 1/12 deel kunnen krijgen en daarover loonbelasting betaald, maar mensen vinden het natuurlijk fijn om in de dure feestmaand december wat extra’s te krijgen.

Betaal ik loonbelasting over een kerstpakket?

Ook krijg ik wel de vraag of u over het kerstpakket, dat u in december krijgt nog belasting moet betalen. Welnu, zolang een kerstpakket niet duurder is dan 35 euro hoeft u over een kerstpakket geen belasting te betalen. Het is overigens niet zo dat u automatisch recht hebt op een kerstpakket, want ook dit hangt af van de onderneming waar u werkt en de afspraken die gemaakt zijn.

Uitruil eindejaarsuitkering en reiskosten

Maar u kunt de bruto eindejaarsuitkering ook uitruilen tegen de onbelaste reiskostenvergoeding, die een werkgever aan werknemers mag geven, en het restant netto laten uitkeren. Deze onbelaste vergoeding bedraagt 19 ct per kilometer. Deze uitruil kan zowel voor de werkgever als de werknemer voordelig zijn omdat minder belastingen en premies moeten worden betaald. Een nadeel is dat het jaarloon iets lager is en de daarop gebaseerde uitkeringen bij ontslag en pensioenopbouw ook wat lager zijn.

Hoe werkt de netto eindejaarsuitkering met de reiskostenvergoeding als uitruil

De bruto eindejaarsuitkering kan worden uitgeruild tegen het niet benutte deel van de reiskostenvergoeding, en vervolgens netto worden uitgekeerd. Ik zal een rekenvoorbeeld gegeven:

Stel u werkt 200 dagen in een jaar en reist elke dag tweemaal 5 km van werk naar huis. Dit is minder dan 9 km, waardoor u geen reiskostenvergoeding ontvangt. En stel uw eindejaarsuitkering bedraagt 1800 euro. Stel tot slot dat u 42 procent belasting betaalt:

  1. Dan houdt u zonder uitruil tegen de reiskosten netto 58 procent van 1800 euro over, ofwel 1044 euro.
  2. Met uitruil tegen de niet benutte onbelaste reiskosten vergoeding gaat de rekensom als volgt: de niet door u benutte onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt 2*5* 200* 0,19= 380 euro. De uitruil leidt er dan toe dat uw netto eindejaarsuitkering gelijk is aan deze onbelaste vergoeding van 380 euro plus 58 procent van 1800 euro minus 380 euro, ofwel 58% van 1420 euro=824 euro. Netto houdt u dan over 380 euro plus 824 euro, ofwel 1204 euro. Dit is netto 160 euro meer dan zonder de uitruil tegen de onbelaste reiskosten. U hebt zo dus een belastingvoordeel van 160 euro. Niet belastingvrij, maar toch: 

Wat is mijn eindejaarsuitkering netto:

bruto eindejaarsuitkering tegen 42 procent belasting 1044 euro netto
netto eindejaarsuitkering na uitruil tegen de reiskosten 1204 euro netto
belastingvoordeel 160 euro netto

Tip hoogste spaarrente

Vaak gaat de eindejaarsuitkering wel op in de feestmaanden, maar als u een bank zoekt om te sparen tegen de hoogste spaarrente in ons land, kijkt u dan ook eens naar het artikel: