Overeenkomsten sluiten

Inleiding

In beginsel is bij het sluiten van overeenkomsten in Nederland is een grote vrijheid van beide partijen in het recht, dit wordt de contractsvrijheid genoemd. Ook de vorm waarin het contract gegoten wordt is vormvrij, mondeling, schriftelijk, elektronisch.

Het sluiten, wil en verklaring

Zelfs door middel van gebaren kan een overeenkomst tot stand komen als er maar sprake is van een aanbod en een aanvaarding daarvan, art 6:217 BW. Wat er aan deze overeenkomst, bijvoorbeeld een koopovereenkomst van een auto voorafgaat is belangrijk voor de geldigheid van de overeenkomst. Art 3:33 BW zegt dat een rechtshandeling een op een rechtsgevolg gerichte wil geopenbaard door een verklaring vereist. Dit wil zeggen dat de wil moet zijn uitgemond in een verklaring en die moeten overeenstemmen. Dus bijvoorbeeld als de verkoper van de auto een aanbod doet, na uitnodiging om in onderhandeling te treden, om de auto te verkopen voor €3000,=.

Wanneer de verkoper eigenlijk €30.000,= bedoelde, maar dit door een typefout verkeerd in de brief terecht is gekomen, is in principe de overeenkomst nietig, dus heeft de overeenkomst nooit bestaan. Er bestaat in Nederland echter een zogenaamde derdenbescherming, dit houdt in dat via art 3:35 BW de koper die te goeder trouw was, dit wil zeggen dat hij zich niet bewust was van de discrepantie tussen wil en verklaring van de verkoper kan worden beschermd en zo de overeenkomst in stand kan blijven.

Moment van totstandkoming

Het moment van totstandkoming van de overeenkomst is wanneer de verklaring de persoon in kwestie heeft bereikt. Dus wanneer men de brief in de bus leest van bevestiging van de koop of bevestiging van de koop in mondelinge zin enz. (zie art 3:37 lid 3 BW). Echter, wanneer het “niet tijdig bereiken het gevolg is van een eigen handeling”, dus het verscheuren van de brief of weggooien van de e-mail door de verkoper is de overeenkomst alsnog tot stand gekomen. Dit is ook van belang met betrekking tot het herroepen van het aanbod(tot verkoop van de auto), dit kan als het aanbod nog niet is aanvaard en tevens nog geen mededeling tot aanvaarding is verzonden. Dit houdt in dat je voorzichtig moet zijn als verkoper in je definitiefheid van aanbod, je kan zo aan een overeenkomst vastzitten.

Gevolgen

Wanneer de overeenkomst wordt nagekomen, de verkoper levert de auto en de koper betaalt de koopprijs, gaat ieder weer zijn eigen weg. Als de verkoper of koper, besluit niet na te komen, oftewel niet te leveren respectievelijk te betalen is er sprake van een wanprestatie volgens art 6:74 BW en heeft de wederpartij recht op schadevergoeding. Er is immers sprake van een toerekenbare tekortkoming aan een van de zijden. Wanneer een kan bewijzen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, dus overmacht art 6:75 BW wordt de partij vrijgepleit van haar verplichtingen.

Andere weg tot genoegdoening

Wanneer de niet-nakoming uit de vorige alinea niet toegerekend kan worden is er echter nog een andere weg voor de schuldeiser te bewandelen om genoegdoening te krijgen (schadevergoeding). Via de onrechtmatige daad kan, mits wordt bewezen is dat aan de vereisten dat er:

  • schade is door de niet-nakoming
  • schade toerekenbaar is aan wederpartij
  • handeling of schade onrechtmatig is
  • en er een causaal verband is tussen daad en schade

Kan worden bewezen dat er recht is op schadevergoeding. Dus wees zorgvuldig en handel netjes bij het aangaan van overeenkomsten, het is wel zo prettig voor de anderen en kan je een hoop tijd en geld besparen!