Hoe kunnen SPHP'ers agressie in de zorg verminderen

Inleiding

Wie de kranten erop naslaat, weet dat de gezondheidszorg kampt met ernstige problemen. Vooral agressie en onveiligheid op de werkvloer nemen hand over hand toe. De hogere werkdruk legt een groot beslag op (de motivatie van) zorgverlenend personeel. Een schrijnend gevolg hiervan is dat het verzuimpercentage steeds verder toeneemt.

Algemeen

 • Het in de hand houden van ernstig verstandelijke gehandicapte en gedraggestoorde mensen leek een aantal jaren terug door een tekort aan personeel (en angst voor agressie) een onoplosbaar probleem. Diverse instellingen belden ten einde raad met FlexSorg die dit als een uitdaging oppakte en het probleem met succes wist om te buigen.
 • Al snel ontdekten meer instellingen de toegevoegde waarde van deze nieuwe veiligheidsvorm en ontstond vanuit FlexSorg Sociaal Pedagogische Hulpverlening Plussers (SPHP‘er). Vandaag de dag verzorgen de mensen van FlexSorg meer dan alleen maar voor veiligheid op de werkvloer. Het bedrijf heeft de flexibiliteit en actuele kennis om in de grote behoefte van instellingen te voorzien en in te spelen op de ontwikkelingen in de gezondheidzorg. Door deze onderscheidende stap te maken, wordt FlexSorg-personeel nu opgeleid tot en gedetacheerd als Sociaal pedagogische hulpverlening plussers (SPHP’er).

Sociaal pedagogische hulpverlening plussers (SPHP’er)

 • Fysieke zorg vraagt om fysieke mogelijkheden. Een probleem in het hoofd van mensen met een psychiatrische aandoening vraagt niet altijd om een oplossing die in het hoofd van de zorgverlener zit.
 • In de zorgopleidingen kweekt men te weinig gevoel voor agressieve situaties op de werkvloer. Natuurlijk wordt er geoefend met praktijkcases maar die richten zich op de zorg zelf. Helaas blijft de praktische aanpak van agressie, die in zorginstellingen toch vaak voorkomen, achterwege. Hierdoor zijn verzorgenden lang niet altijd in staat om zich te verweren of om een agressieve situatie te beheersen. Bovendien werkt hun angst verlammend.

Onderscheidt zich van de verzorgende door:

 • Herkenning van het probleem
 • Een groot empathisch vermogen
 • Omzetting empathisch vermogen in praktisch handelen: een Sociaal pedagogische hulpverlening plusser spreekt de taal van de bewoner
 • Mentale vaardigheden te scheiden van verstandelijke vaardigheden

Een aanvulling, cq vervanger voor (on)bepaaldetijd

Wanneer een instelling gebruik maakt van SPHP’er, kunnen op de werkvloer crisissituaties beter worden beheerst of zelfs voorkomen. Het verzorgend personeel weer kan toekomen aan de uitvoering van het zorgplan, hetgeen leidt tot een sterke verbetering van de sfeer binnen de groep. Eerdere ervaringen in zorginstellingen hebben bewezen dat de inzet van SPHP’er de afdeling uit de neerwaartse spiraal haalt, die kan ontstaan wanneer men van de ene crisis naar de andere leeft.

Fysiek en cultureel

 • De SPHP’er biedt een luisterend oor doordat hij/zij een fysieke taal spreekt voelen bewoners zich ook gehoord.
 • Bovendien tonen de demografische cijfers van het CBS aan dat de bewoners van instellingen op termijn meer en meer van allochtone afkomst zullen zijn. Communicatieproblemen tussen bewoners en personeel kunnen voor een groot deel verminderen wanneer een SPHP’er, die de culturele taal van de bewoner spreekt, deze aanspreekt op intolerabel gedrag.

Kostenbesparing

De SPHP’er creëert rust op de afdeling omdat door diens aanwezigheid het gevoel van veiligheid zowel bij bewoners als bij personeel toeneemt. Dit leidt uiteraard significante afname van het ziekteverzuim. Het inhuren van SPHP’er leidt op de langer termijn tot een forse kostenbesparing. Maar ook tot een bewezen afname van het ziekteverzuim, minder roosterproblemen, minder separatie, kortere separatieduur, uitvoering zorgplan, kortom: het halen van de doelstellingen van de instellingen.

De brede inzet van Sociaal pedagogische hulpverlening plussers komt tot uiting in de volgende taken:

 • Assisteren bij toepassingen van middelen en maatregelen draagt hierbij zorg voor de veiligheid van personeel en cliënten;
 • Creëren van een sfeer van veiligheid, duidelijkheid en vertrouwen;
 • Begeleiden van cliënten met een psychiatrisch toestandbeeld binnen een klinische setting;
 • Begeleiden van bewoners met een verstandelijke handicap binnen de betreffende woonvorm;
 • Leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het zorgplan;
 • Begeleiden van cliënten bij dagelijkse bezigheden onder supervisie van een verpleegkundige, specifiek gericht op beheersbaarheid van gedrag;
 • Participatie bij huishoudelijke taken die op een positieve manier bijdragen aan het therapeutische klimaat.

De praktijk Redenen om SPHP’er in te zetten:

Problemen personele bezetting Problemen met hoog ziekteverzuim Roosterproblematiek Kostenefficiency Bedrijfshulpverlener op de werkvloer Werkt mee en assisteert de verzorgende (stofzuigen, opruimen, etc) Is in staat agressie in de kiem te smoren Kan bij eventuele calamiteiten daadkrachtig optreden

Overige diensten FlexSorg

Crisis Interim-manager (opnieuw in goede banen leiden van een team/groep) Assistent teamleiders Begeleiders (zelfstandige begeleiding van individu of groep)

Inzetbaarheid

Gedurende de afgelopen jaren heeft FlexSorg medewerkers veel ervaring opgedaan met verschillende zorgverlenende organisaties en instellingen:

 1. Centra voor verstandelijke gehandicapten (met een agressief gedragspatroon)
 2. Centra voor verslaafden en daklozen
 3. Centra voor geestelijke gezondheidzorg
 4. Psychiatrische instellingen
 5. TBS klinieken
 6. Ziekenhuizen en/of verpleeghuizen
 7. Thuiszorg
 8. Gezinsvervangende tehuizen
 9. Bejaardentehuizen en/of instellingen voor demente ouderen
 10. (Dag)verblijven en opvangcentra voor moeilijk opvoedbare kinderen
 11. Dagverblijven en/of sociale werkplaatsen
 12. SGLVG jongeren (sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt)

Link

voor al u informatie over personeel in de zorg


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden