Wat is er gewijzigd in de wet kinderopvang 2010

Inleiding

Per 1 januari 2010 is de “wet kinderopvang” gewijzigd en deze wijzigingen gaan merendeel over het gastouderopvang. Deze wet is gewijzigd zodat deze regeling beheersbaar wordt, goed nageleefd kan worden en misbruik wordt voorkomen. In deze wetswijziging wordt gastouderopvang opgesplitst in minicrèches en de tegemoetkoming voor thuisopvang komt hiermee te vervallen. Als gastouder krijg je tot januari 2011 de tijd om aan de nieuwe regelingen te voldoen. Wat betekent dit nu precies en waar moet je volgens deze wet nog meer aan voldoen.

Opleiding en deskundigheid

In deze wet wordt er meer toegezien op de deskundigheid qua opleidingen en werkervaring. Als gastouder kun je een traject volgen of je voldoet aan de competenties en kennis die wordt geacht om als kinderopvang te fungeren. Als gastouder krijg je tot januari 2011 de tijd om aan de nieuwe regelingen te voldoen. Wel is het belangrijk dat je voor september 2010 bent aangemeldt als gastouderbureau bij de gemeente van vestiging.

Organisatie en gastouderopvang

Het is toegestaan op om 1 locatie verschillende kinderen op te vangen. Dit kan zijn op het woonadres van de gastouder of woonadres van de vraagouders. Er dient altijd een gastouderbureau ingehuurd te worden om de betalingen te verrichten. De belastingdienst kan dan zien of de toeslagen juist worden verstrekt.

Kwaliteit

Als gastouder dien je zelf toe te zien op de kwaliteit en je hebt hier ook de verantwoordelijk voor. De belastingdienst ziet een gastouder als een professional dus het is de bedoeling dat je hier ook naar handelt. Naast de deskundigheidseisen wordt je ook beoordeeldt op de kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen worden gecontroleerd door de GGD op het adres waar de gasterouderopvang plaats vindt.

Regels om als gastouder te fungeren

Deze wet geeft aan dat je als gasterouder maximaal zes kinderen tegelijkertijd mag opvangen en dit is inclusief de eigen kinderen. Je dient 18 jaar te zijn om als gasterouder te werken. Inwonende personen worden niet aangemerkt als gastouder op hetzelfde adres. Je dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent goed gedrag. De Nederlandse taal dient als voertaal te worden gebruikt. Eventueel kan de Friese taal ook als voertaal worden gebruikt. Personen waarvan de kinderen onder toezicht zijn gesteld, dit wordt individueel bekeken, kunnen geen gastouder zijn.

Financiële zaken bij gastouderopvang

Als maximumuurprijs geldt er een toeslag voor gastouderopvang van 5,00 euro. Als je in de loop van 2010 de status van gastouderopvang hebt bereikt dan krijg je met terug werkende kracht over het jaar 2010 de toeslag van 5,00 euro betaalt. Dit kun je doen door een mutatieaanvraag in te dienen bij de belastingdienst. De kosten die in rekening worden gebracht bij de ouders of gastouders dienen transparant te zijn voor alle partijen.

Registeren Kinderopvang landelijk

De gemeentelijke registers worden vervangen door een 1 landelijk register voor kinderopvang. Hierin worden alle vormen waar een opvang aan moet voldoen in meegenomen. Zonder goedkeuring van de GGD kun je niet opgenomen worden in het landelijke register. In het registeren schrijven de gemeentes zowel kindercentra’s, gastouderbureaus en gastouders in. Dit om alles bijelkaar te krijgen met een oged overzicht zodat de toeslag rechtvaardig wordt betaald. Alleen als je ingeschreven bent in dit register kom je in aanmerking voor de toeslag.

Belangrijke punten wetswijziging

Zorg ervoor dat je als gastouder aan alle eisen voldoet voor 1 januari 2011. Controleer of je als gastouder in het landelijke register staan en zo niet wat je daarvoor moet doen. Zie hierboven de regels anders kom je niet in aanmerking voor toeslag. Volg een opleiding indien dit noodzakelijk is en vraag na aan welke kwaliteitseisen je moet voldoen bij de GGD