Echtscheiding!

Echtscheiding

Stel, u bent getrouwd in gemeenschap van goederen, en u en uw partner besluiten om te scheiden omdat het niet gaat zoals het moet gaan. Jullie hebben geen kinderen. Hoe vraagt u dan een scheiding aan, hoe gaat het in zijn werk? Waar heeft u recht op na de scheiding? Tot slot, heeft u recht op alimentatie? In dit artikel zal ik u voorlichten over bovenstaande vragen.

Hoe vraag je een echtscheiding aan?

Op grond van artikel 150 boek 1 van het Burgerlijke Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel9/Afdeling2/Artikel150/geldigheidsdatum_23-03-2011] wordt een echtscheiding tussen echtgenoten, die niet van tafel en bed zijn gescheiden, uitgesproken op verzoek van één van de echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek. Indien u en uw partner samen besluiten tot een echtscheiding, dan kunnen jullie, door middel van een verzoekschrift, een gemeenschappelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Indien één van de echtgenoten wilt scheiden en de ander niet, kan door één van de echtgenoten een verzoekschrift ingediend worden bij de rechtbank. Op grond van art. 151 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel9/Afdeling2/Artikel151/geldigheidsdatum_23-03-2011] wordt een echtscheiding uitgesproken indien het huwelijk duurzaam ontwricht is. Er is sprake van een duurzame ontwrichting van het huwelijk indien de verhouding binnen uw huwelijk zo moeilijk is geworden, dat langer bij elkaar blijven niet meer zal lukken. In een dergelijk geval zal de rechter de echtscheiding uitspreken.

Waar heeft u recht op na de scheiding?

Het betreft hier de verdeling van de goederen na de scheiding. Op grond van artikel 93 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel7/Afdeling1/Artikel93/geldigheidsdatum_23-03-2011] bestaat er tussen u en uw echtgenoot een algehele gemeenschap van goederen. Dit houdt, op grond van artikel 94 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, in dat alle baten en lasten voor rekening komen van beide echtgenoten. Op grond van artikel 99 eerste lid onder a boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel7/Afdeling3/Artikel99/geldigheidsdatum_23-03-2011]wordt de gemeenschap van rechtswege ontbonden door het eindigen van het huwelijk. Door het uitspreken van de echtscheiding eindigt de gemeenschap. Voor de verdeling van de gemeenschap dient u op grond van artikel 99 tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een verzoek in te dienen bij de rechtbank tot verdeling. U en uw echtgenoot hebben dan recht op een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap (artikel 100 eerste lid boek 1 van het Burgerlijke Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel7/Afdeling3/Artikel100/geldigheidsdatum_23-03-2011]). Het is ook mogelijk om afstand te doen van de gemeenschap. Indien u afstand doet van de gemeenschap, dan heeft u geen recht meer op de helft van deze gemeenschap. Op grond van artikel 103 derde lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel7/Afdeling3/Artikel103/geldigheidsdatum_23-03-2011] kunt u niets terugvorderen dan alleen uw bed met bijbehorende beddengoed en de kleren die u voor persoonlijk gebruik nodig heeft.

Heeft u recht op alimentatie?

Op grond van artikel 157 en volgende boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel9/Afdeling2/Artikel157/geldigheidsdatum_23-03-2011] kan de rechter bij de echtscheidingsbeschikking of bij een latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien, op diens verzoek, ten laste van de andere echtgenoot, alimentatie toekennen. Ook voor de alimentatie dient u dus een verzoek in te dienen bij de rechter. De hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld door de rechter aan de hand van uw leefsituatie. Het gaat hierbij om de vraag in hoeverre u in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. De alimentatieverplichting eindigt, op grond van artikel 160 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel9/Afdeling2/Artikel160/geldigheidsdatum_23-03-2011], wanneer u opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een ander als ware gehuwd.

Slot

Zoals u kunt zien dient u voor bijna alles (echtscheiding, verdeling van de gemeenschap en vaststelling alimentatie) een verzoek in de dienen bij de rechtbank. De rechtbank zal dan onderzoeken of hij de echtscheiding zal uitspreken, alimentatie zal toekennen en de gemeenschap zal verdelen en hoe de gemeenschap verdeeld zal worden.