Voor- en nadelen van vervoer per vliegtuig

Inleiding

Het is 'n bekend feit dat reizen en transporteren per vliegtuig nogal wat negatieve consequenties heeft voor het leefmilieu.

Voor sommigen is dit al voldoende om waar mogelijk te kiezen voor alternatieve vervoermiddelen die minder milieubelastend zijn, ook al moeten daardoor bepaalde voordelen die het vliegen kan hebben gemist worden.

Voor vele anderen echter weegt het milieu-argument (nog) niet zo zwaar, terwijl zij verder nauwelijks of niet gewezen worden op de overige bezwaren die aan het transport door de lucht verbonden zijn. Een en ander heeft tot gevolg, dat er alsmaar meer gevlogen blijft worden en dat de records aan verwerkte passagiers en goederen op menige luchthaven alsmaar gebroken blijven worden.

Omdat dit, zoals gezegd, nog nauwelijks of niet eerder gebeurd lijkt te zijn, wordt hieronder 'ns een zo volledig mogelijke opsomming gegeven van zowel de voordelen als de nadelen van het reizen en transporteren per vliegtuig.

Voor- en nadelen

Een van de bezwaren tegen vervoer per vliegtuig is dat dit veel echte vogels het leven kost. © foto:

Eerst de voordelen

1. Vervoer per vliegtuig gaat meestal sneller dan met andere middelen.

(Wel zijn er bij het vliegen meer factoren, die tot vertraging kunnen leiden, dan bij die andere middelen. Stakingen, ongunstige weersomstandigheden, aswolken, (dreigend) terrorisme, technische mankementen, met dit soort dingen hebben met name ook reizigers en vervoerders per personen-, resp. vrachtauto in veel geringere mate te kampen; wat technische mankementen betreft ook al omdat er eenvoudigweg veel minder techniek bij komt kijken).

2. Vervoer per vliegtuig kan op zich minder inspannend en dus minder vermoeiend zijn, dan per auto.

(Weliswaar is er in beginsel de mogelijkheid, om ook de auto door iemand anders te laten besturen, zodat men zelf net zo goed de reis kan gebruiken, om bijvoorbeeld achterstallige nachtrust in te halen, maar die mogelijkheid kan slechts in een zeer beperkt aantal gevallen ook daadwerkelijk benut worden).

3. Vliegen is inmiddels in menig geval zelfs goedkoper dan per auto of per trein.

(Dit is dan met name ook een gevolg van de aanwezigheid van zogenaamde prijsvechters, wier activiteiten de meer gevestigde luchtvaartmaatschappijen in veel gevallen nopen om bepaalde vluchten eveneens tegen zeer concurrerende tarieven aan te bieden).

4. De mogelijkheid tot vervoer per vliegtuig kan met zich meebrengen, dat minder oppervlakte aan wegen nodig is, dan wanneer die mogelijkheid er niet zou zijn.

(Uiteraard zou dit voordeel geringer worden, naarmate meer algemeen ernaar gestreefd zou worden, om het aantal vervoerskilometers te beperken, bijvoorbeeld teneinde op die manier de uitstoot van verbrandingsgassen te reduceren en aldus het broeikaseffect te bestrijden).

Dan de nadelen en de bezwaren

Allereerst op milieugebied

1. Vervoer door de lucht vereist per persoon of gewichtseenheid per kilometer veruit meer brandstof, dan met andere middelen; (circa vier keer zoveel als met 'n personenauto, circa vijf keer zoveel als met de trein, en circa tien keer zoveel als met de touringcar of de boot).

Dit heeft een aantal nogal zwaarwichtige negatieve consequenties:

a) Hoe meer gevlogen wordt, des te groter de afhankelijkheid van olie-exporterende landen, met alle minder gunstige politieke gevolgen van dien.

b) Hoe meer gevlogen wordt, des te sneller nadert het moment, dat er geen ruwe olie meer gewonnen kan worden, om de doodeenvoudige reden, dat er geen (exploitabele) meer in de bodem aanwezig is.

(Dit zal dan niet alleen tot gevolg hebben, dat er veel minder getransporteeerd zal kunnen worden, maar ook dat er geen kunstmest meer vervaardigd zal kunnen worden, terwijl daar nu al circa vijendertig kilo per persoon per jaar van nodig is, om de huidige mondiale voedselvoorziening op peil te houden).

c) Hoe meer gevlogen wordt, hoe groter de uitstoot van bepaalde broeikasgassen, hoe harder het derhalve gaat met de als catastrofaal beschouwde opwarming van de Aarde.

d) Hoe meer gevlogen wordt, hoe meer dit leidt tot aanwezigheid van bewolking en bijgevolg afwezigheid van zonneschijn.

(Al bij al wordt de luchtvaart ervoor verantwoordelijk gehouden, dat er jaarlijks dertig à veertig zonnige dagen minder voorkomen, dan er anders zouden zijn. Wel nogal ironisch dus, dat hoe meer men naar de zon toe vliegt, hoe minder zonneschijn men in eigen land mag begroeten).

2. Met name ook bij het opstijgen is het brandstofverbruik van vliegtuigen nog eens extra groot, evenals bijgevolg de uitstoot van luchtverontreinigende elementen. Dientengevolge komt het veel voor, dat in de nabijheid van vliegvelden de luchtkwaliteit (ook voor omwonenden) beneden peil is.

3. Als gebruikmakende van een vliegtuig is men al gauw medeschuldig aan de enorme geluidshinder, waarmee veel mensen die in de nabijheid van een vliegveld wonen, vaak geconfronteerd worden.

(Weliswaar gebeurt dit, behoudens nogal eens voorkomende overschrijdingen, in overeenstemming met een verkregen vergunning, maar dat neemt niet weg, dat wanneer men een ander vervoermiddel kiest, men op geen enkele wijze betrokken is bij deze in wezen onheuse bejegening van medemensen, die er zowel directe materiële (d.a. waardevermindering woning), als gezondheids-, als (andere) immateriële schade ("gederfde levensvreugde") van ondervinden, welke veelal nauwelijks of niet vergoed wordt door de veroorzakers en/of de vergunningverlenende instanties).

Overige nadelen en bezwaren

4. Vliegen kost nogal wat vogels het leven. Behalve dat veel van die dieren in hun natuurlijke element vermorzeld worden door zo'n aanrazende ijzeren namaakvogel, is het zo, dat rond luchthavens alle vogels, die zich daar in de buurt wagen, preventief afgeschoten worden, omdat ze anders in een motor terecht kunnen komen, wat dan weer op een minder zachtaardige landing van het desbetreffende toestel kan uitdraaien.

5. Wanneer het (technisch of anderszins) fout gaat met 'n vlucht, dan is de kans op overleven voor de inzittenden erg klein tot minimaal, (afhankelijk van het stadium waarin de vlucht zich dan bevindt). Bij een ongeluk met trein, touringcar, of zelfs auto, is die overlevingskans vele malen groter.

6. Wat inmiddels zoal bij de toegangscontrole plaatsvindt en kan plaatsvinden, is van dien aard, dat iemand alleen al om dat te vermijden, als het even kan een ander vervoermiddel kan kiezen.

(Zoals bekend vinden er namelijk vaak inspecties plaats, die verregaand ingrijpen in zowel de privacy, als de lichamelijke integriteit van reizigers. Wanneer men weet, dat men gevorderd kan worden zich geheel te ontkleden, waarna in alle mogelijke lichaamsholtes nagegaan wordt, of er wellicht drugs of andere verboden zaken verstopt zitten, zal men niet met onverdeeld genoegen aan zo'n reis beginnen. Ook het door de kleding heen gescand worden, is voor menigeen een nauwelijks of niet te aanvaarden ingreep in de strikt persoonlijke levenssfeer).

7. Doordat bij reizen per vliegtuig de bagage apart vervoerd wordt en er bij de afhandeling daarvan (bewust dan wel onbewust) nogal eens fouten gemaakt worden, moet men terdege rekening houden met de kans dat men die bagage geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. Bij reizen met andere middelen heeft men dit veel meer in de hand. Verder kan, zeker per auto, over het algemeen meer bagage meegenomen worden.

8. Wanneer men per vliegtuig reist moet men inchecken, oftewel aan de vervoerder meedelen, wanneer men waar naartoe reist, alsmede een aantal persoonlijke gegevens bekend maken. Dit heeft men in het geheel niet, wanneer men per auto reist, of per (niet hogesnelheids-) trein.

Links

  • "Klimaatneutraal vliegen" ( Publ. Milieu Centraal)
  • "Vliegtuigbewolking"
  • "Privacy-aspecten van de bodyscan" (Publ. op "Privacybarometer.nl")

Zie ook

Wat is een zeppelin