Wat kunnen we verwachten van de architect

Inleiding

Voor elke nieuwbouw of voor een ingrijpende verbouwing van zijn woning is de tussenkomst van een architect noodzakelijk. Wat kunnen en mogen we verwachten van deze architect? Wat is zijn taak precies en welk prijskaartje hangt aan zijn werk?

Belangrijke schakel

De architect is ongetwijfeld één van de belangrijkste schakels in het bouw-en renovatieproces. Het allereerste gesprek met onze (toekomstige) architect is dan ook van groot belang. Zo een eerste verkennend gesprek is meestal vrijblijvend en wordt dan ook meestal niet aangerekend. Sommige architecten hanteren voor dit eerste gesprek dan weer een uurloon of een forfaitair bedrag. Voorzie voor dit eerste gesprek voldoende tijd. Pas dan kan de architect zich voldoende inleven in zowel onze woon-als onze leefsfeer.

Ondubbelzinnig contract

De uiteindelijke opdracht van de architect wordt vastgelegd in een contract dat duidelijk én ondubbelzinnig moet opgesteld worden. Daar zijn standaardcontracten voor beschikbaar, die men dan weer kan aanvullen met de nodige gegevens over onze specifieke woon-en leefsituatie. De architect moet steeds een volledige opdracht aanvaarden. Hij moet tevens advies en begeleiding geven omdat de resultaten van de werkzaamheden zouden voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

Het (voor)ontwerp

Het voorontwerp moet een duidelijk beeld geven van onze toekomstige woning, en moet ook de afmetingen ervan bevatten. Op basis van het goedgekeurde én voorlopige ontwerp, maakt onze architect dan de definitieve plannen. Het is eveneens de architect die beslist, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van ons bouwproject of van de specifieke eisen of en hoeveel detailtekeningen er nodig zijn.

Gedetailleerde informatie

Na de definitieve goedkeuring van het voorlopige ontwerp, werkt de architect ook de bestekken en de kostenraming uit. Het algemene bestek omvat de algemene bepalingen van de aannemingen en van de algemene beschrijving van de materialen en van hun verwerking. Het bijzondere bestek verschaft gedetailleerde informatie over de ligging van de bouwplaats, over de leveringen, de aard van de werkzaamheden en de uitvoering ervan. De verschillende meetstaten of de beschrijvende opmetingen stipuleren de hoeveelheden van de verschillende materialen. Alleen op deze manier kan men een nauwkeurige kostenraming opstellen.

Definitieve plannen

Met de definitieve plannen kan de architect het administratieve dossier samenstellen voor het verkrijgen van de noodzakelijke stedebouwkundige vergunning én voor het aanvragen van de lening. Daarnaast wordt een prijsvraag ingediend bij verschillende aannemers. De architect controleert en vergelijkt de verschillende priojsoffertes, samen met de bouwheer. Samen zoeken ze naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Daarbij houdt de architect in de eerste plaats rekening met de vakbekwaamheid, de referenties én de solvabiliteit van de gekozen aannemer.

Controle van de werkzaamheden

Onze architect controleert de werkzaamheden en gaat daarbij nauwgezet na of de werken worden uitgevoerd volgens de plannen en de richtlijnen van de opgestelde bestekken. Hij moet daarbij aanwezig zijn op de bouwplaats wanneer er werkzaamheden op het programma staan die achteraf onmogelijk nog te controleren zijn, of bij opdrachten die een bijzondere technische uitleg vragen. Zijn aanwezigheid hangt ook af van de bepalingen in de overeenkomst. Verwar de controlerende taak van de architect zeker niet met het bestendige opdracht dat een voortdurende aanwezigheid op de bouwwerf vraagt. Het gaat daarbij om een bijkomende opdracht en dus ook om een extra vergoeding. De wekelijkse bouwplaatsvergaderingen met bouwheer, architect en met de aannemer zijn belangrijk om de stand van zaken te evalueren. Een bondig verslag van deze bijeenkomsten wordt verplicht opgenomen in het bouwplaatsboek. In mogelijke geschillen kunnen deze bouwplaatsverslagen als bewijsstuk dienen. Als alle werkzaamheden zijn beëindigd, volgt eerst de voorlopige en uiteindelijk de definitieve oplevering. Bij het nazien van de rekeningen controleert onze architect of de opgegeven én de geleverde hoeveelheden en materialen werden verwerkt in overeenstemming met de offertes. Ook de verschillende prijsaanpassingen én de kostprijs van het bijkomende werk worden kritisch geanaliseerd.

Honorarium

Het is aan te raden vooraf aan de architect zijn concrete honorarium te vragen en welke prestaties hij daarvoor zal leveren. Meestal wordt gewerkt met een percentage van de totale woningprijs, maar meer en meer wordt nu ook een forfaitaire prijs overeengekomen.
Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden