Hoe koop je als starter een woning

Inleiding

Het is voor starters op dit moment moeilijk om een woning te kopen, zeker op bepaalde plekken in het land. Daarvoor zijn vooral meer woningen nodig: VROM wil daarom tot 2010 in totaal 445.000 nieuwe woningen laten bouwen. Dat kost tijd. Daarom ondersteunt VROM starters tijdelijk extra. Afhankelijk van het inkomen en de kosten van de woning, kunnen mensen die voor het eerst een huis willen kopen een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen. Daarnaast is er de starterslening.

Stappen

Regelingen door het VROM

Voor beide regelingen geldt wel: op-is-op. Vanaf 1 januari 2007 heeft VROM de koopsubsidie voor starters verruimd. Met koopsubsidie wil de overheid het eigen woningbezit bevorderen. De regels voor koopsubsidie zijn vastgelegd in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW). Wanneer een aanvrager voldoet aan de voorwaarden, kan hij een subsidie in de vorm van maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen. De subsidie is onder meer afhankelijk van het bruto jaarinkomen (plus dat van een eventuele medebewoner), de koopsom, de hypothecaire leensom en leeftijd.

Koopsubisie

Voor de Koopsubsidie gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • de starter is 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt;
  • hij is geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning zijn eigendom wordt;
  • hij gaat de woning zelf bewonen;
  • zijn vermogen over 2007 mag niet hoger zijn dan € 20.014 (€ 40.028 als hij een medebewoner heeft);
  • de koopsom mag niet meer bedragen dan € 158.850;
  • de hypotheek mag niet meer bedragen dan € 171.558;
  • over de hypotheek moet een garantie (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen;
  • de hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar

Het aantal te verstrekken subsidies is per jaar gemaximeerd. Koopsubsidie kan worden aangevraagd bij SenterNovem, een uitvoeringsorganisatie van de overheid.

De Starterslening

Een starterslening is een aanvullende lening bovenop een hypotheek die de starter op basis van zijn inkomen bij de bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De leningen worden verstrekt door gemeenten. Gemeenten kijken naar de lokale woningmarkt en beslissen zelf of ze meedoen aan de startersregeling en kunnen aanvullende eisen stellen. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) houdt op haar website (www.svn.nl) een lijst bij van deelnemende gemeenten.

De hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar. De Starterslening en de hypotheek samen mogen niet meer bedragen dan de verwervingskosten van de woning. Dat wil zeggen: de koopsom of de koop/koopprijs van de woning met daar bovenop een vaste opslag van 8% bij een nieuwbouwwoning of 12% bij een bestaande woning. Meerwerk of onderhoud kan worden meegenomen in de financiering, maar telt niet (altijd) mee bij het bepalen van de hoogte van de benodigde Starterslening. De Starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt de starter geen rente en aflossing, na het derde jaar gaat hij wél rente en aflossing betalen als zijn inkomen voldoende gestegen is. Zo niet, dan kan hij bij SVn een hertoets aanvragen en dan betaalt hij een maandlast die past bij zijn inkomen. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden.

Tips


Handige links

HuisMetHypotheek.nl Online advies, direct antwoord (gratis)