Voordelen van Payrolling voor een bedrijf

Inleiding voordelen payrolling voor een bedrijf

De voordelen van payrolling voor het bedrijf zijn:


  • Flexibel zaken doen
  • Bij ziekte geen doorbetaling van salaris
  • Betaling per gewerkt uur
  • Geen administratieve lasten
  • Geen kosten voor de loonadministratie
  • Lage en gelijkblijvende uurtarieven
  • Gratis deskundig advies
  • Zekerheid van afdrachten
  • Snelle afhandeling formaliteiten


De voordelen worden hieronder verder toegelicht.

Voordelen Payrolling voor het Bedrijf

Flexibel zaken doen

Door zaken te doen met een Payrolling Bureau kan het Bedrijf haar personeel flexibel inzetten, doordat: De contracten minimale opzegtermijnen kennen, waarvan de lengte afhankelijk is van de duur van het contract van de desbetreffende medewerker. Het bedrijf kan de contracten gebruiken om de wettelijke proeftijd te verlengen. Ook kan na een aantal weken de afkoopsom komen te vervallen. Het bedrijf kan, indien gewenst, te allen tijde een payroll-medewerker zelf in dienst nemen.

Er géén minimale of maximale termijn is waarover de medewerker wordt gepayrolled. Het bedrijf bepaalt of een medewerker één kwartaal of 20 jaar bij een Payrolling bureau wordt ondergebracht. Al naar gelang een medewerker langer bij het Payrolling bureau in dienst is, gaat hij meer rechten opbouwen in de vorm van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Het Payrolling Bureau géén minimum aantal medewerkers of uren zal eisen. Het bedrijf bepaalt of er één medewerker, een gedeelte van de medewerkers of alle medewerkers wordt ondergebracht.


Bij ziekte geen kosten

Door de medewerkers te gaan payrollen heeft het bedrijf een aantal voordelen: Het bedrijf heeft geen loondoorbetalingverplichting gedurende twee jaar en kan dus de Arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. Het Payrolling Bureau is als werkgever verantwoordelijk voor de doorbetaling tijdens ziekte.

Het bedrijf kan rustig de zieke medewerker vervangen. Het bedrijf betaalt aan het Payrolling Bureau alleen de gewerkte uren!

Het bedrijf heeft niet te maken met WIA, WGA en reïntegratie van zieke medewerkers. Hoe meer werknemers uit de branche in de WIA terecht komen, hoe hoger de werkgeverslasten. Omdat het bedrijf geen werkgever is, hoeft zij geen extra lasten te betalen of te zorgen voor dure reïntegratieplannen voor arbeidsongeschikte medewerkers. Dit lost het Payrolling Bureau voor het bedrijf op.


Administratieve lasten vervallen

Bij het werken met personeel komen veel administratieve werkzaamheden voor, zoals de eerstedagsmelding van nieuwe werknemers, het opmaken van goede arbeidscontracten, het aanmelden bij een arbodienst, het uitbetalen van netto-salaris en het verzorgen van de salarisadministratie, het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen, het invullen van formulieren voor het UWV en sociale dienst, arbeidsongeschikte werknemers weer van werk voorzien. Bij personeel met wisselende werktijden zoals oproepkrachten, studenten en scholieren kosten deze administratieve werkzaamheden nog meer tijd. Deze zaken worden door een Payrolling Bureau geregeld.


Geen kosten voor loonadministratie

Een accountant of administratiekantoor kan deze zaken uit handen nemen van een bedrijf. Echter dan is het bedrijf als werkgever nog steeds verantwoordelijk, daarbij loopt het bedrijf ook risico met betrekking tot kosten van ziekte en ontslag. Indien het bedrijf kiest voor payrolling is het Payrolling Bureau de werkgever en neemt daarbij alle risico's voor de werknemers over.


De binding met de medewerkers

Doordat het bedrijf de belangrijkste zaken regelt, beschouwen de medewerkers zich als in dienst bij het bedrijf, en wordt het Payrolling Bureau door de medewerkers gezien als het bedrijf dat de salarissen verzorgt.


Duidelijkheid over de kosten

Het Payrolling Bureau factureert per gewerkt uur een afgesproken uurtarief. In dit uurtarief zit alles: salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, loon tijdens ziekte, sociale lasten en pensioenpremie. Omdat de loonkosten per gewerkt uur zijn, heeft het bedrijf meteen inzicht in de loonkosten van de medewerker(s). Het bedrijf betaalt niets ingeval van ziekte en vakantie van de medewerkers.


Uitbetaling loon

De medewerkers kiezen of zij hun loon per week of per 4 weken uitbetaald krijgen. Uitbetaling vindt plaats na afloop van de loonperiode.


Gelijkblijvende uur-tarieven

In het geval dat een medewerker langer in dienst is bij het Payrolling Bureau, gaat de medewerker meer rechten opbouwen in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hoewel het risico voor het Payrolling Bureau stijgt, blijft het uurtarief gelijk.

De hoogte van de uurtarieven is ook niet gebaseerd op de afname van een bepaald aantal uren of een bepaald aantal medewerkers.


Lage uur-tarieven

Het Payrolling Bureau kan de uurtarieven laag houden, doordat zij lage overheadkosten hebben en de financiële risico's zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken zijn de uurtarieven vaak op basis van automatisch incasso van de facturen. Bij het Payrolling Bureau heeft het bedrijf de laagste tarieven met de beste prijs-kwaliteitverhouding.


Gratis deskundig advies

Het Payrolling Bureau beantwoordt alle vragen van het bedrijf en de medewerkers op het gebied van salarissen, arbeidsrecht en CAO's deskundig en gratis, bijv. vragen over de CAO, het vaststellen van een reëel salaris voor een bepaalde functie. Als extra service kunnen zij het bedrijf declaratieformulieren voor onkosten leveren. Het Payrolling Bureau is vaak een organisatie met korte lijnen, zodoende weten zij wie de relaties zijn en wat hun huisregels zijn.

Het is vanzelfsprekend dat het bedrijf bij het Payrolling Bureau vaste contactpersonen heeft die een jarenlange ervaring hebben in het vaststellen van arbeidsvoorwaarden en het verlonen van salarissen.


Zekerheid van afdrachten

Het Payrolling Bureau is meestal lid van de brancheorganisatie Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Het lidmaatschap van de NBBU houdt in dat het Payrolling Bureau verplicht is haar medewerkers volgens de CAO te betalen en dat zij verplicht is om haar administratie te laten controleren. Hierdoor heeft het bedrijf de zekerheid dat de omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen aan de Belastingdienst worden voldaan en dat het bedrijf zaken doet met een solide payrolling bedrijf.


Als extra zekerheid voor haar opdrachtgevers laat soms een Payrolling Bureau haar facturen gedeeltelijk op een G-rekening betalen. Hierdoor heeft het bedrijf de zekerheid dat zij niet aansprakelijk gesteld kunt worden voor de betaling van omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen van de payroll-medewerkers die werkzaamheden voor het bedrijf verrichten.


Collectieve ongevallenverzekering

Het Payrolling Bureau sluit vaak voor haar medewerkers een collectieve ongevallenverzekering af. Per gewerkt uur betaalt het bedrijf dan bijv. € 0,01, de medewerker € 0,01, en het Payrolling Bureau de rest. Aan (de nabestaanden van) de medewerker wordt een bedrag uitgekeerd van éénmaal het jaarloon bij overlijden en een bedrag van maximaal tweemaal het jaarloon bij blijvende invaliditeit.


Snelle afhandeling formaliteiten

Het aanmelden van de opdrachtgever en de medewerkers kan vaak binnen enkele dagen geregeld zijn. Daarna hoeft het bedrijf alleen wekelijks de uren door te geven, zodat de salarissen correct en op tijd aan de medewerkers betaald kunnen worden.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden