Voor werkloze ouderen: de IOW

Inleiding

Algemeen

Reeds in 2006 kwamen de eerste wetsvoorstellen, uiteindelijk is de wet dan in 2008 definitief, en gaat in werking vanaf december 2009. De IOW een tijdelijke inkomensregeling (die op 1 juli 2016 vervalt), ten behoeve van de arbeidsmarktpositie van de ouderen. Op deze manier wil de regering voorkomen dat deze groep mensen na het stoppen van de WW uitkering eerst hun eigen vermogen (Spaargeld, eigen woning) moeten opeten alvorens een uitkering te krijgen. In 2010 zal er wel een evaluatie op de regeling plaatsvinden.

Stappen

Doelgroep

Deze regeling is bedoelt voor werknemers waarvan de eerste dag van werkloosheid valt tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011. De werkloze dient op die dag 60 jaar of ouder te zijn en moet kunnen aantonen dat hij of zij recht heeft op meer dan 3 maanden WW uitkering. Zodra de WW uitkering beëindigd wordt, zal de IOW ingaan. Deze laatste eindigt wanneer de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Wel is er een sollicitatieplicht binnen deze wet, maar op individuele gronden kan een ontheffing door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden verleend.

Oorspronkelijk was het (volgens het voorstel van september 2006) de bedoeling dat ook werklozen vanaf 50 jaar recht zouden krijgen op deze regeling. Zij kunnen nu na de WW uitkering een aanvraag doen bij hun gemeente voor een Inkomensvoorziening voor Oudere en/of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW). Deze is overigens ook gebaseerd op een minimum uitkering.

Hoogte van de uitkering

Bij het berekenen van de hoogte van de uitkering wordt niet gekeken naar het inkomen van een eventuele partner, behalve bij werklozen die uit de IOAW komen. Maximaal kan de rechthebbende 70% ontvangen van het minimumloon. Inkomsten uit arbeid worden hier wel op in mindering gebracht. Tevens zal er geen vermogenstoets worden toegepast.

Hoe wordt de uitkering berekend: A = minimumloon B = het inkomen dat in een bepaalde maand uit arbeid in bedrijfs- of beroepsleven is verworven. Het inkomen wordt geheel in mindering op de uitkering gebracht.

De hoogte van de uitkering is dan: 0,7 x (A-B).

De eerste uitbetalingen zullen per 1 december 2009 plaatsvinden, want er is bij wet bepaald dat de wet op deze datum ingaat.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden