Hoe pak je pesten op school aan

Inleiding

Om pesten op school aan te pakken is het opstellen van een pestprotocol een eerste goede stap. In dit pestprotocol spreken de schoolleiding, leraren, vertegenwoordigers van ouders en leerlingen regels af hoe te handelen in het geval van pesten en is er ook veel aandacht voor het onderkennen van pestgedrag en het voorkomen van pesten. Uiteraard helpt een pestprotocol alleen niet. In het geval van pesten moeten de kinderen, volwassenen, leerkrachten elkaar aanspreken in het geval zich ongewenste situaties voordoen en moeten er ook adequate maatregelen getroffen worden om verder pesten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is het stimuleren van wederzijds respect een belangrijk middel om pesten te voorkomen. In voorkomende gevallen kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Voorwaarden goed pestbeleid

Belangrijke voorwaarden voor een goed pestbeleid zijn met andere woorden:

 • Pesten moet echt als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders.
 • De school moet proberen pestproblemen te allen tijde voorkomen. Pesten moet bespreekbaar worden gemaakt met de kinderen, de af te spreken regels moeten ook door de kinderen worden nageleefd.
 • Als pesten zich voordoet, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak.

 • Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en de schoolleiding adviseren.
 • Op iedere school is een vertrouwenspersoon aangesteld.

Signalen van pesten

Pesten is te herkennen aan een veelheid van signalen:

 • Altijd een bijnaam, de persoon nooit bij de eigen naam noemen.
 • Zogenaamde leuke opmerkingen maken over die persoon.
 • Een klasgenoot telkens weer ergens de schuld van geven.
 • Briefjes doorgeven.
 • Beledigen.
 • Opmerkingen maken over kleding.
 • Isoleren en negeren.
 • Na schooltijd opwachten, schoppen of slaan.
 • Op weg naar huis achterna rijden.
 • Naar het huis van de gepeste gaan.
 • Bezittingen afpakken.
 • Schelden of schreeuwen.
 • Pesten via msn.

Pestprotocol

In het pestprotocol wordt voor de school een aantal regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. De regels moeten eenduidig zijn en moeten periodiek aan de orde worden gesteld in de klas. De regels moeten ook worden aanvaard door de leerlingen. Een lastig probleem is altijd het aangeven van pestgedrag. Klikken móet in dit geval. Wanneer een leerling bij de leerkracht pesten aangeeft, moet hier direct op worden ingesprongen en moet de oplettende leerling zonodig in bescherming worden genomen. Iedere leerling heeft de verantwoordelijkheid pesten aan te geven. Zonodig moet de leerkracht in overleg met wederzijdse ouders naar een oplossing zoeken om het pesten te stoppen. Het is niet de bedoeling dat ouders los van de school het probleem eigenhandig oplossen. Om pesten te voorkomen kan verder gedacht kan worden aan een set duidelijke regels.

 1. Wij luisteren naar elkaar.
 2. Wij blijven van elkaar en van elkaars spullen af.
 3. Wij bedreigen elkaar niet
 4. Wij letten niet zoveel op elkaar en roddelen niet over elkaar.
 5. Wij schelden niemand uit.
 6. Wij spelen en werken samen. Iedereen hoort erbij.
 7. Wij denken eerst na voor we iets doen.
 8. Wij spugen niet.
 9. Wij lachen niemand uit.
 10. Wij doen niet iets bij een ander dat we zelf ook niet prettig vinden.

De regels worden liefst door de leerlingen opgesteld en vervolgens in de klas goed zichtbaar opgehangen. Deze regels maken onderdeel van het ‘formele’ pestprotocol, dat door de schoolleiding, de vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en leraren wordt opgesteld en ondertekend. Het pestprotocol kan op de schoolwebsite worden geplaatst en op een goed zichtbare plaats in het schoolgebouw.

Aanpak bij pesten

In het pestprotocol wordt opgenomen wat te doen in het geval van pesten. Wanneer gesignaleerd wordt (door gepeste leerling zelf, ouders, andere leerling of leerkracht) dat een leerling wordt gepest, brengt de leerkracht de pester en de gepeste leerling bij elkaar voor een gesprek om zicht te krijgen op het pestgedrag en probeert hij of zij samen met hen de pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. In het geval van voortdurend pestgedrag, neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt hij of zij een bestraffend gesprek met de leerling die pest. Betrokken ouders worden op de hoogte gebracht van het pestgedrag. Leerkracht en ouders werken samen aan een oplossing om het pesten te stoppen. Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.


Reacties (1)

Reageer
Spakman reageerde 10 jaar geleden
17 May 16:36
869
Beste mensen,
Het is 35 jaar geleden.Onze dochter is allergisch voor chloor als zij daar mee in aanraking komt krijg zij hoge koorts op school kregen ze toen nog schoolzwemmen. Ze kon niet met schoolreis mee geen werk kamp enz enz.Op school werd daar rekening mee gehouden. Na het zwemmen zij ging niet mee,als de kinderen dan de klas in kwamen mocht zij in de leraren kamer van wegen de chloor lucht. Maar met al dat gedoe werd ze wel verwend door ons, maar dat kon de rest van de klas niet waarderen,dus pesten wij naar de hoofd van de school,maar dat hielp niet. Tot op zekere dag het was op Vrijdag belde onze oudste dochter naar ons bedrijf(slagerij)dat de klas stond bij ons in de tuin,we hadden een vrij staand huis. Ik zij tegen mijn vrouw kom op we moeten naar huis Frderiek wordt weer gepest maar dan bij ons in de tuin.Wij naar school ze waren op het schoolplein intussen aan het spelen,wij gewacht dat de klas binnen was en toen wij naar binnen in de klas,door het lint. Tussen de paden gaan lopen en links en rechts op de gasten geslagen gillen en schreeuwen maar het ons niets ze komen aan jou kind.De leraar kwam binnen en zij wat doen jullie familie Spakman,Ik zij pesten verhelpen waar jullie niets aan doen.De hele klas naar de leraar kamer,en de leraar zij zie je nu, aan de leerlingen wat er van pesten komt. Het hooft zij we zullen er politie werk van maken waar op ik zij ja wel,maar het is niet gebeurd . De hulp die wij in de huishouding hadden zat in de oudercommissie En die hadden s'avonds gelijk spoed vergadering .Tot slot ze waren na verloop van tijd ons erg dankbaar want er werd niet meer gepest op school. En de leraar van de klas heeft de rest van schooljaar een hele fijne klas gehad.Niet lullen maar aan pakken veel succes