Vondstmelding, wat te doen

Vondstmelding

Wat als u als burger vermoed dat u een archeologische vondst heeft gedaan. Dat kan een structuur in het landschap zijn of een door mensen gebruikt of gemaakt voorwerp zijn (ook wel een artefact). Wanneer u vermoedt dat u een dergelijk object heeft gevonden, heeft u meldingsplicht op basis van de Monumentenwet 1988, zie kader hieronder.

Monumentenwet 1988, Hoofdstuk V, Archeologische Monumentenzorg, Artikel 53
1. Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister.
2. De gerechtigde tot een roerend monument als bedoeld in het eerste lid, is gehouden het monument gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

Overige wettelijke plichten

Naast de meldingsplicht bent u ook verplicht om het gevonden object zes maanden lang ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

Aanpak vondstmelding

In de wet staat dat u archeologische vondsten en grondsporen moet melden bij een bevoegde persoon of instantie.

Personen die geautoriseerd zijn voor Archis2 of al eerder zelfstandig vondstmeldingen hebben aangemeld doen direct melding bij het Archismeldpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met behulp van het daarvoor bestemde vondstmeldingsformulier.

Burgers en Amateurarcheologen kunnen hun vondsten melden bij de betreffende provinciaal archeoloog. Nu meldt de vondstmeldingwebsite van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met daarop de link naar het vondstenformulier dat, dat via het vondstenformulier kan. Wanneer je het formulier opent zie je al snel dat het de bedoeling is dat je dat met behulp van een provinciaal of gemeente archeoloog doet. Om die reden geef ik hieronder de beide lijsten waar deze archeologen met hun contactgegevens in gevonden kunnen worden voor uw regio. Zodat u eerst contact op kan nemen en dan de juiste informatie in kan vullen.

Er zijn een aantal gegevens die bij het melden van u gevraagd worden:

Ten eerste uw contactgegevens;

Ten tweede een beschrijving waar de vondst is, of vondstlocatie;

Ten derde wat er is gevonden.

De vondstlocatie is van belang om te onderzoeken of er meer is en of de combinatie van die vondst op die plek heel bijzonder is. De vondstlocatie wordt in coördinaten opgegeven. De beschrijving van wat er gevonden is, gebeurt vaak in vaktermen, waarvoor u de hulp van de archeoloog nodig heeft.

Kader : geografische coördinaten
Link naar GPS coördinaten.nl
Dit is een Nederlandstalige website die u helpt de geografische coördinaten van uw vondst te bepalen. Vul hier de dichtstbijzijnde plaats en mogelijk straatnaam in. Probeer zo nauwkeurig mogelijk door de kaart te vergroten in uw scherm de locatie te bepalen. Als u in de buurt bent, kies dan de optie sateliet (rechtsboven) en vergroot de kaart verder uit. Kies de juiste locatie door het kruisje op de juiste plek te zetten. Druk op de linkermuisknop en plaats de gele druppel op die plek. Bovenaan staat het resultaat in GPS coördinaten. Schrijf ze op of download ze. Let op: deze moeten nog omgezet worden naar de geografische coördinaten.

Indien u vragen over het aanmelden van vondsten en grondsporen heeft, of twijfelt of dit een vondst is die u moet melden, neem dan contact op met het Archismeldpunt :

Mail Archismeldpunt@cultureelerfgoed.nl

Het Archismeldpunt is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30-12.30 en van 13.30-16.30 onder het nummer: (033) 421 76 82

Het Archismeldpunt heeft ook een postadres: Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort.

Algemene vragen worden zo mogelijk direct beantwoord. In andere gevallen zorgt de meldpuntmedewerker dat uw vraag of informatieverzoek door een van de medewerkers wordt verwerkt. Aangezien er relatief veel meldingen zijn, zal er een redelijke termijn overheen gaan voordat u uw vraag beantwoordt krijgt.

De vondstmeldingen worden door de afdeling Cultuurhistorische Informatie verwerkt: er wordt gekeken of ze volledig zijn en vervolgens worden ze als waarnemingen in het systeem Archis2 geplaatst.

Aanpak melden muntvondsten

Ook muntvondsten met een oudheidkundige waarde dienen gemeld te worden net als de voorgaande archeologische vondsten. U kunt de hiervoor beschreven aanpak volgen of eerst uw vondst melden op de site van het geldmuseum: Melden Muntvondst. Het betreft een informatieve en gebruikersvriendelijke site. U kunt uw vondst zelf melden, er is een online help beschikbaar en een fotohandleiding en u kunt een beroep doen op een expert.

Kader: Fotohandleiding
Fotografeer de munt van beide zijden (ook als ze niet gaaf of mooi zijn) en gebruik een hoge resolutie. Fotografeer van boven af. Gebruik voldoende licht, zet er desnoods een lamp op en gebruik een statief als dat kan. Als u van heel dichtbij fotografeert zet dan de macro-optie op uw camera aan. Mail de foto's mee met uw melding voorzien van uw naam. Indien u geen digitale foto's maakt kunt u ze ook opsturen. U kunt ze ter attentie van Onderzoekers Muntvondsten zenden naar: Geldmuseum, Postbus 2407, 3500GK Utrecht.

Muntvondsten worden in het systeem NUMIS vastgelegd. Nadat ze hem gedetermineert hebben, kan het geldmuseum u helpen bij de aanmelding van uw archeologische muntvondst bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Wat gebeurt er met uw vondstmelding

Gemelde vondsten worden opgeslagen in het Centraal archeologisch informatiesysteem Archis2 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Archis2 is het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor het beheer van Archis2. De gegevens in het systeem worden opgeslagen en gebruikt voor rapportages en overzichten. De informatie wordt gebruikt voor de correcte uitvoering van de archeologische monumentenzorg. Om die reden is het belangrijk dat ook burgers nieuwe gegevens tijdig en zo volledig mogelijk ten behoeve van Archis2 melden.

Nu is het natuurlijk interessant om te weten wat er met de registratie van uw vondst gebeurd. De informatie die in Archis2 is opgeslagen is in principe openbaar. Het gebruik van de complexe applicatie Archis2 vraagt echter naast een toegangscode, training, ondersteuning, begeleiding en ervaring. De snelste en meest handige manier om informatie uit de Archis2-database op te vragen is daarom via de gemeentelijk of provinciaal archeoloog.

Vondsten op Internet

Om een beeld te krijgen van wat een vondst is en wat je er als medeburger mee kan hieronder een lijstje met links.

Verder lezen

Overheidsloket vondstmelding

Meer over de Wettelijke achtergronden

Meer informatie over oude munten

Archeologie Weblinks

Archeologie op zijn best

Archeologie startpagina

Ook schrijven op leerwiki? gebruik de volgende link om je in te schrijven: Leerwiki aanmelden


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden