Welke ministeries zijn er in Nederland

Ministeries binnen de Nederlandse overheid

Er zijn 11 verschillende ministeries in Nederland. Hieronder zal per ministerie kort worden uitgelegd wie ze zijn en wat ze doen. De politieke leiding bestaat uit de minister en de staatssecretaris, echter niet elk ministerie heeft een staatssecretaris. Dit komt omdat de rol van de staatssecretaris het ondersteunen van de minister is en dit is bij kleine ministeries (zoals Algemene Zaken) niet nodig. Hierdoor zijn er in totaal 12 ministers (Buitenlandse Zaken kent er 2) en 8 staatssecretarissen. Daarnaast heeft elk ministerie ook een ambtelijke leiding, welke bestaan uit de secretis-generaal en een (of meerdere) directeur-generaal.

Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is het ministerie van de Minister-President. Op dit moment is dat Mark Rutte van de VVD. Algemene Zaken zorgt voor de overheidscommunicatie en de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid. Daarnaast zorgen ze ook voor de voorlichting over het Koninklijk Huis, ofwel de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 2 ministers. Op dit moment zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner van het CDA en de Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers, ook van het CDA. BZK zorgt onder andere voor het bewaken van de grondwet en het waarborgen van de democratie. Onder dit ministerie vallen de daarom de politie en brandweer.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) staat op dit moment onder leiding van minister Uri Rosenthal (VVD) en staatssecretaris Ben Knapen (CDA). BuZa houdt zich, zoals de naam al aanduid, bezig met internationale betrekkingen.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie staat voor vrede en veiligheid. Defensie bestaat onder andere natuurlijk uit de welbekende vier krijgsmachtonderdelen, te weten de Koninklijke Landmacht, Marine, Luchtmacht & Marechaussee. Hans Hillen van het CDA is de huidige minister van Defensie.

Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie

Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) wordt aangestuurd door minister Maxime Verhagen en staatssecretaris Henk Bleker, beiden van het CDA. EL&I houdt zich bezig met handel, energievoorziening, industrie, ondernemen en het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Kortom, alles wat maar met de Nederlandse economie van doen heeft.

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en overziet de besteding van overheidsmiddelen. Daarnaast valt de belastingdienst ook onder dit ministerie. CDA'er Jan Kees de Jager is minister van Financiën en zijn staatssecretaris is Frans Weekers (VVD).

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft een vrouwelijke minister: Melanie Schultz van Haegen van de VVD. Joop Atsma (CDA) is staatssecretaris. IenM bestaat nog niet zo heel lang, omdat dit onlangs is ontstaan door een fusie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Verkeer en Waterstaat. De verantwoordelijkheden zijn daarom ook breedverspreid en bevatten de wegen, het spoor, maar ook water- en luchtkwaliteit.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Marja van Bijsterveldt (CDA) als minister en VVD'er Halbe Zijlstra als staatssecretaris. Onder OCW vallen onder andere uitvoerende diesten zoals de Informatie Beheer Groep, de onderwijsinspectie en de erfgoedinspectie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor alles omtrent werkgelegenheid, de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, et cetera. Minister van SZW is Henk Kamp van de VVD. Staatssecretaris is Paul de Krom, ook van de VVD.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (MVenJ of VenJ) wordt aangevoerd door VVD'ers Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven. MVenJ gaat over alles wat met recht te maken heeft; strafoplegging, wetgeving en handhaving bijvoorbeeld, maar ook het begeleiden van ex-gedetineerden die terug in de samenleving worden gezet.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 2 vrouwen aan het roer, namelijk minister Edith Schippers (VVD) en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (CDA). VWS houdt zich met name bezig met de volksgezondheid en al haar aspecten. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle zorginstanties zoals ziekenhuizen en huisartsen, maar ook verslaafdenzorg en preventieve gezondheidszorg (bv onderzoek).