Wat doet het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Inleiding

In Nederland kennen we diverse ministeries, één daarvan is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar hoeveel mensen weten nou eigenlijk wat er op zo'n ministerie gedaan wordt? In dit artikel wordt hetantwoord op deze vraag gevonden.

Geschiedenis

De Nederlandse overheid houdt zich al jaren bezig met het onderwijs in Nederland, de eerste onderwijswetten komen uit 1801 en 1803. In 1806 werd een wet opgesteld waarin werd bepaald dat lagere scholen voor iedereen toegankelijk moesten zijn.

Op 1 januari 1901 is de leerplichtwet in werking gesteld, dit betekende dat alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar naar school moesten gaan, of thuis les moesten krijgen. Inmiddels is deze wet veranderd, waardoor kinderen leerplicht hebben tussen hun 5e en 18e jaar.

In 1918 is het Ministerie van Onderwijs onstaan, voor die tijd was onderwijs de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het nieuwe ministerie van onderwijs kreeg ook de taak om zich te verdiepen in cultuur en wetenschap.

Doelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, afgekort ook wel OCW genoemd, is verantwoordelijk voor goed onderwijs in Nederland. Het OCW is er voor leerlingen, studenten en hun ouders, maar houdt zich ook bezig met kunstenaars en muziekbezoekers. Daarnaast is het OCW belangrijk voor docenten in het primair en hoger onderwijs. Ook voor onderzoekers en medewerkers van radio en televisie kan het OCW een rol spelen.

Het OCW heeft voor zichzelf de volgende doelen gesteld:

  • Iedereen volgt goed onderwijs

  • Iedereen bereidt zich voor op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

  • Iedereen kan cultuur beleven

  • Leraren, kunstenaars en wetenschappers kunnen hun werk doen

(Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/organisatie)

Medewerkers

De persoon die het meest bekend is bij de meeste Nederlanders, is natuurlijk de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2010 is dit Marja van Bijsterveldt - Vliegenthart van het CDA. Bij de meeste Nederlanders ook bekend is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, sinds 2010 is dit Halbe Zijlstra van de VVD.

Ambtelijke leiding

Naast de minister en staatssecretaris werken er nog veel andere mensen op het OCW. Een deel daarvan is het managementteam, dat zorgt voor de ambtelijke leiding. Dit team is verantwoordelijk voor het maken van beleid, zodat het door anderen uitgevoerd kan worden. Daarnaast bij het ondersteuning bij de besteuring en geeft het team advies aan de bewindslieden.

Secretaris-generaal

De belangrijkste persoon binnen het managementteam is de secretaris-generaal, deze geeft leiding aan alle onderdelen van het ministerie. Hij is de eerste adviseru van de bewindslieden. Per 1 augustus 2011 wordt deze functie vervuld door Hans van der Vlist.

Plaatsvervangend secretaris-generaal

De plaatsvervangend secretaris-generaal zorgt ervoor dat de taken van de secretaris-generaal ook vervuld worden wanneer deze afwezig is. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor een aantal beleidsondersteunende directies en stafdiensten. Op dit moment wordt deze functie vervuld door Marjolein Jansen.

Diensten en instellingen

Het OCW bestaat uit verschillende diensten en instellingen, die ik hieronder zal toelichten:

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

Deze adviesraad geeft de regering advies over welke beslissingen zij moeten nemen op het gebied van wetenschap en techniek. De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd en is onafhankelijk ten opzichte van de ministeries.

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO financiert en informeert leerlingen, studenten en onderwijsinstellingen. Vanaf 1 januari 2010 is DUO een samenvoeging van Informatie Beheer Groep en CFI. Door het bundelen van de krachten kan financiering in het onderwijs verbeterd worden.

Erfgoedinspectie

De erfgoedinspectie houdt door heel Nederland toezicht op beschermde cultuurvoorwerpen, opgravingen, monumenten en andere dingen die van grote culturele waarde zijn.

Inspectie van onderwijs

De Inspectie van onderwijs brengt de kwaliteit van onderwijsinstellingen in kaart en is een hulpmiddel voor ouders die een geschikte school zoeken voor hun kind.

Nationaal archief

Het Nationaal Archief bewaart alle archieven van de overheid en heeft dus een belangrijke functie, om alles goed te bewaren.

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur adviseert de overheid over cultuurbeleid, zoals regelgevingen en subsidiebesluiten.

RCE

Het RCE is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het houdt zich bezig met het onderhoud en toegankelijk maken van erfgoed.

Onderwijsraad

De onderwijsraad geeft de overheid sinds 1919 advies over onderwijsbeleid. De raad geeft gevraagde en ongevraagde adviezen over al het beleid op het gebied van onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Reacties (1)

Reageer
Prank reageerde 11 jaar geleden
14 Jul 21:11
Lastig ministerie. Veel kritiek enzo