Wat is een dakkapel

Inleiding

In het Besluit omgevingsrecht (BOR) is beschreven welke bouwwerken vergunningvrij gebouwd mogen worden, waaronder dakkapellen. Wat een dakkapel is, is echter niet gedefinieerd.

Wat is een dakkapel?

In de bouwregelgeving is geen definitie opgenomen van een dakkapel of een dakopbouw. Het bevoegd gezag, uw gemeente, zal dit bij ieder bouwplan specifiek moeten beoordelen.

De Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik van de Rijksoverheid heeft hiervoor in de veelgestelde vragen een dakkapel als volgt getypeerd:

Een dakkapel wordt geplaatst in een schuin dakvlak. Dat wil zeggen dat er rondom de dakkapel sprake moet zijn van een dak. Is dit niet het geval en is de dakkapel direct op een gevel doorgebouwd dan is er geen sprake van een dakkapel maar van een dakopbouw. Wanneer het bouwwerk boven de bestaande nok uitkomt is er eveneens sprake van een dakopbouw.

Uitzonderingsgevallen zijn kleine dakkapellen die aan de voorzijde beginnen op/boven de bouwmuur. Dit zijn wel dakkapellen. In veel gevallen loopt bij dit soort dakkapellen de goot voor de dakkapel langs. Een dergelijk dakkapel is wel vergunningplichtig.

Wat mag vergunningvrij?

Met de komst van de Wabo zijn er meer mogelijkheden gekomen om vergunningvrij te bouwen. Deze regelgeving is hiermee alleen ook een stuk onduidelijker geworden. Daarom zal ik hieronder de mogelijkheden nader toelichten.

Altijd vergunningvrij

In artikel 2 lid 4 van Bijlage II behorende bij het BOR is beschreven wanneer een dakkapel altijd vergunningvrij geplaatst mag worden.

Hieraan worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • Het dakkapel moet worden geplaatst in het achterdakvlak of in een niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;
 • Het dakkapel moet zijn voorzien van een plat dak;
 • Het dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,75 meter, gemeten van de onderzijde van de dakkapel tot de bovenkant van dakrand;
 • De onderzijde van de dakkapel ligt, verticaal gemeten, tussen 0,5 en 1,0 meter boven de dakvoet. De dakvoet is het laagste punt van het dak. In de praktijk komt dit neer op het laagste punt van de onderste dakpan;
 • De bovenkant van de dakrand van de dakkapel ligt tenminste 0,5 meter onder de daknok. De daknok is het hoogste punt van het dak. In de praktijk komt dit neer op het hoogste punt van de nokvorst;
 • De zijkant van de dakkapel zit meer dan 0,5 meter uit de zijkant van het dakvlak. Bij een rijtjeswoning ligt de zijkant van het dakvlak op het hart van de bouwmuur. Bij een zadeldak wordt deze afstand gemeten op de halve hoogte van het dakkapel, waarbij de dakkapel nog wel binnen het dakvlak moet vallen;
 • De dakkapel mag niet op een woonwagen geplaatst worden;
 • De dakkapel mag niet op een tijdelijk bouwwerk geplaatst worden;
 • De dakkapel mag niet op een vakantiehuisje geplaatst worden.

Er wordt dus niet gesteld dat de dakkapel op een woning moet worden geplaatst. Een dakkapel kan dus ook vergunningvrij op een bijgebouw (schuurtje) of een kantoorpand geplaatst worden!

Een vergunningvrij dakkapel mag ook direct meegenomen bij de bouw van een nieuw pand. Op die manier kan het vergunningvrij plaatsen van een dakkapel direct meegenomen worden bij de bouw van een vergunningplichtig bouwwerk.

Soms vergunningvrij

In artikel 3 lid 3 van Bijlage II behorende bij het BOR is beschreven wanneer een dakkapel soms ook vergunningvrij geplaatst mag worden.

Een dakkapel mag ook in het voordakvlak of in een naar het openbaar gebied gekeerd zijdakvlak geplaatst worden als het gebouw binnen een welstandsvrij gebied ligt. Alle hierboven genoemde voorwaarden waaronder een dakkapel altijd vergunningvrij geplaatst mogen worden blijven hierbij ook van toepassing!

Om te weten of het gebouw waarop u een dakkapel wilt plaatsen binnen een welstandsvrij gebied ligt zult u de welstandsnota van uw gemeente moeten raadplegen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw gemeente. Zij kunnen u hierover ook informeren.

Toch een vergunning nodig?

Als u een dakkapel wilt plaatsen dat niet helemaal of helemaal niet binnen de voorwaarden van het vergunningvrij bouwen past heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Waar moet ik een vergunning aanvragen?

U dient de vergunning aan te vragen bij uw gemeente. Dit kan op papier, maar ook digitaal. Dit kan via het omgevingsloket. Op deze site kunt u ook het aanvraagformulier samenstellen en downloaden.

Hoe lang duurt het voordat ik een vergunning heb?

De omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij uw gemeente en zal de reguliere procedure volgen. Dit houdt in dat wanneer u een complete aanvraag indient zal deze doorgaans een doorlooptijd hebben van maximaal 8 weken.

Wanneer de aanvraag niet compleet is, zult u hiervoor een verzoek om aanvulling krijgen. De procedure wordt dan onderbroken tot u deze gegevens hebt aangeleverd. Om tot een goed besluit te kunnen komen zal de gemeente tenminste de volgende gegevens nodig hebben:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier omgevingsvergunning;
 • Tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, voorzien van voldoende maatvoering, van tenminste de volgende onderdelen:
  • Situatietekening;
  • Geveltekeningen van alle gevels waarin de dakkapel te zien is;
  • Plattegronden van alle verdieping, waarop aangegeven is wat de gebruiksfunctie van deze ruimten was en wordt;
  • Doorsnedetekening van het gebouw ter plaatse van de dakkapel;
  • Details van de dakkapel;
 • Materialen en kleurstelling waarin de dakkapel uitgevoerd wordt;
 • Foto’s van de bestaande situatie;
 • De gegevens in alle bovenstaande documenten moeten met elkaar in overeenstemming zijn zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan wat er nou precies is aangevraagd!

Veel gemeenten bieden de service dat wanneer u uw aanvraag persoonlijk komt afgeven dat zij u direct laten weten of zij verwachten dat er voldoende gegevens aanwezig zijn.

Strijdigheid met het bestemmingsplan?

Het wil nog weleens gebeuren dat een dakkapel in strijd is met het bestemmingsplan. Ook wanneer er al meerdere soortgelijke dakkapellen bij u in de straat zijn geplaatst.

In dat geval kan de omgevingsvergunning toch vaak worden verleend met een afwijking van het bestemmingsplan. Hiervoor is in artikel 4 lid 4 van Bijlage II behorende bij het BOR een kleine buitenplanse afwijking voor opgenomen.

Wanneer voor een omgevingsvergunning een afwijking van het bestemmingsplan is vereist, moet de gemeente motiveren waarom zij wel of niet meewerkt aan een afwijking. Het is een bevoegdheid, geen verplichting, van de gemeente om aan een afwijking medewerking te verlenen. Daarnaast zijn aan een afwijking van het bestemmingsplan extra kosten verbonden.

Wat kost een vergunning?

De kosten die door uw gemeente in rekening worden gebracht voor een vergunning worden leges genoemd. De leges verschillen per gemeente. Hoeveel een vergunning kost is terug te vinden in de legesverordening van uw gemeente.

De hoogte van de leges zijn meestal gekoppeld aan de hoogte van de bouwkosten. Bij een dakkapel zijn de bouwkosten meestal dusdanig laag dat de minimum leges van toepassing zijn.

Naast de kosten voor de activiteit bouwen worden er vaak ook kosten in rekening gebracht voor een advies van de welstandscommissie. Daarnaast worden er extra kosten in rekening gebracht wanneer een afwijking van het bestemmingsplan is vereist.

Uw gemeente kan u vertellen hoeveel de kosten voor een vergunning ongeveer zullen bedragen.

Conclusie

Een dakkapel kan in veel gevallen vergunningvrij geplaatst worden. Wanneer hiervoor toch een vergunning is vereist, kan deze aangevraagd worden bij uw gemeente. In sommige gevallen is dan ook een ontheffing van het bestemmingsplan vereist.

Wanneer u twijfelt of de dakkapel die u wilt plaatsen vergunningvrij is, neem dan contact op met uw gemeente. Zij kunnen u hierover duidelijkheid geven.

Links

Het omgevingsloket

Veelgestelde vragen over dakkapellen bij de Helpdesk Bouwregegeving en Brandveilig gebruik

Bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden