Vergaderingen en politiek

Vergaderingen en politiek horen bij elkaar

Jan Marijnisse voormalig Fractievoorzitter SP en Tweede Kamerlid

De bekendste van alle vergaderingen die in de politiek gehouden worden trekt die op de Derde Dinsdag in September het meeste bekijks bekijks. Iedereen wil een glimp van onze Koningin in de Gouden Koets opvangen. Zij mag in de Ridderzaal de Troonrede aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer voorlezen. Niet dat zij die zelf geschreven heeft. O nee... alleen voorlezen. De ministers hebben de Troonrede, die de plannen voor het aankomende regeringsjaar bevat, geschreven. Elke minister levert er een stukje voor in. Op het Ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van de Minister President, wordt het concept geschreven dat door de ministerraad eventueel aangepast wordt. Als de eerste en Tweede Kamer zoals op Prinsjesdag samen vergaderd zijn, noemen we dat de 'Verenigde Vergadering'. Deze 'Verenigde Vergadering' is meteen de eerste van een reeks vergaderingen in het nieuwe parlementaire jaar.

Prinsjesdag is ook Hoedendag. Dames die in het dagelijks leven zelden of nooit een hoed dragen, komen prachtig uitgedost naar de Ridderzaal.

Miljoenennota

Een belangrijk onderdeel van deze Derde Dinsdag in September is de Miljoenennota. Die wordt door de Minister van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer overhandigd. De Miljoenennota is de Rijksbegroting voor het komend regeringsjaar. In de Miljoenennota staat hoe de plannen van de regering betaald gaan worden.

Minder bekende vergaderingen

Algemene Politieke Beschouwingen

Vlak na Prinsjesdag, op woensdag en donderdag, gaat de Tweede Kamer onder grote belangstelling van de media in debat met de Minister President. Dat debat wordt de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) genoemd. Op deze derde woensdag en derde donderdag van september worden de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid onder de loep genomen. Er wordt dan hoofdzakelijk over de overheidsfinanciën en over sociaal economische onderwerpen gesproken. De kamerleden vertellen waar ze het niet mee eens zijn en komen zo nodig met andere voorstellen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vergadert de Tweede Kamer in de plenaire vergaderzaal. Plenair = voltallig.

Ook in de Eerste Kamer worden Algemene Politieke Beschouwingen gehouden. Die vinden in het najaar plaats. Als een kabinet demissionair is worden er doorgaans geen Algemene Politieke Beschouwingen gehouden

Vergaderingen van commissies

Tijdens een regeerperiode komen allerlei onderwerpen ter sprake. Die verschillende onderwerpen worden tijdens commissievergaderingen besproken. Dan wordt er door de Tweede Kamerleden met de betreffende bewindspersoon gediscussieerd over het beleid of over wetgeving. Er is bijvoorbeeld een commissie Verkeer en Waterstaat waarvan de commissieleden gespecialiseerde Tweede Kamerleden zijn op het gebied van Verkeer en Waterstaat. Niet alleen Tweede Kamerleden wonen vergaderingen van commissies bij, er worden ook commissievergaderingen in de Eerste Kamer gehouden. Bijvoorbeeld op 16 november 2010 stond er om 14.15 uur een vergadering van de Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gepland. (Bron: website van de Eerste Kamer der Staten Generaal).

Het begrotingsoverleg

Tijdens het begrotingsoverleg wordt er met bewindspersonen over de (ontwerp)begroting gesproken. Hoe gaat wat betaald worden? Een Tweede-Kamercommissie gaat dan tot in de details in op het beleid dat in een begroting van een bepaald ministerie wordt voorgesteld. Bij de plenaire vergadering van de Tweede Kamer over dat bewuste onderwerp, kan men zich dan meer op de hoofdzaken richten.

Een debat of vergadering virtueel bijwonen

Als je interesse heb in wat er zoal tijdens al die vergaderingen in de politiek wordt bediscussieerd, kijk dan eens naar de rechtstreekse uitzendingen van Politiek 24 van de NOS.