Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Wat is de SGP?

De Staatkundig Gereformeerde Partij (meestal de SGP genoemd) is een Nederlandse politieke partij die sinds 1918 bestaat. Hiermee is het de oudste Nederlandse partij die nog bestaat. Tevens is het de meest stabiele partij van Nederland. Vanaf het moment dat de Tweede Kamer uit 150 zetels bestaat (1956), is het aantal zetels dat de partij in de Tweede Kamer heeft twee of drie. De verschillende standpunten van de partij zijn gebaseerd op de Bijbel.

In den beginne

In 1917 werd het algemeen mannenkiesrecht in Nederland ingevoerd. Het zou nog twee jaar duren (dus tot 1919) eer het algemeen vrouwenkiesrecht (en dus het algemeen kiesrecht) in ons land werd ingevoerd. Het is dan ook een interessant toeval dat de SGP - die tegen passief vrouwenkiesrecht is - is opgericht in 1918, het enige jaar in onze vaderlandse geschiedenis dat mannen wèl, en vrouwen niet mochten stemmen.

De SGP en de vrouwtjes

Zoals in het vorige blokje al gesteld, is de SGP tegen het passieve vrouwenkiesrecht. Passief kiesrecht houdt in dat je je verkiesbaar mag stellen. De SGP is er dus tegen dat vrouwen zich verkiesbaar stellen voor politieke posten om het feit dat ze vrouw zijn. Er is overigens wel druk vanuit de maatschappij om dit te veranderen. Zo oordeelde de Hoge Raad in 2010 dat de partij maatregelen moet nemen om aan vrouwen het passieve kiesrecht toe te kennen. Misschien werkt deze druk. Eerder heeft de partij onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen in 1989 (dus precies zeventig jaar na de invoering ervan) het actieve vrouwenkiesrecht erkend.

De SGP en de homo's

De SGP heeft het niet zo op homo's. Op de webstek, die je overigens op zondag niet kunt bekijken omdat men dan vindt dat jij niet moet internetten, staat te lezen dat "aan de homoseksuele praktijk" geen goedkeuring kan worden gegeven "op grond van de Bijbel". De partij is dan ook tegen het homohuwelijk en tegen adoptie door homostellen. Ondanks het feit dat het hun werk is mensen in de echt te verbinden, mogen ambtenaren met gewetensbezwaren dan ook weigeren een homostel te trouwen als het aan de SGP ligt.

De SGP en de zondag

Zoals in het vorige blokje al even is aangestipt, is de site van de SGP op zondag niet te bereiken. Als je op deze dag naar hun site gaat, zie je een tekstje waarin wordt uitgelegd dat de SGP hecht aan de zondagsrust. De SGP vindt zondag namelijk een rustdag. Dit is ook de reden dat de partij vindt dat winkels op zondag gesloten dienen te zijn.

Moeilijk praten met de SGP

Het is moeilijk om in discussie te gaan met mensen van de SGP. Waarom? Wel, de partij vat het zelf mooi samen aan het einde van hun brochure over het vrouwenstandpunt: "De SGP wil gesprek stimuleren, zonder Gods onfeilbare Woord ter discussie te stellen. Het eeuwig blijvende Woord van God is onveranderlijk." (de hoofdletters zijn niet van mijn hand, maar stonden er al). Tja, als iemand bij voorbaat al zegt bij zijn of haar standpunten te blijven, kun je praten, argumenteren, uitleggen en voorbeelden geven wat je wilt, het is zonde van je tijd en energie. Dit is voor beide partijen doodzonde. De niet-SGP'er krijgt geen enkele mogelijkheid inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de keuze van de SGP'er omdat aan het hoe en waarom slechts een boek ten grondslag ligt waar volkomen kritiekloos alles klakkeloos uit wordt overgenomen. Anderzijds doet de SGP'er zich danig tekort door bij voorbaat alle ideeën die niet de zijne of de hare zijn al uit te sluiten als ideeën die wel eens de moeite waard zouden kunnen zijn. Het is dan ook tamelijk ironisch (maar vooral zeer jammer) te noemen dat het Christelijke geloof, door velen gezien als iets wat tolerantie en een betere onderlinge verstandhouding tussen mensen predikt, leidt tot een zo goed als onontkoombare kloof tussen mensen...