Hoge afrekening advocaat Betwist het ereloon!

Het ereloon van de advocaat

Een advocaat durft nogal eens vaag om te gaan met de berekening van zijn ereloon. Het is ook niet altijd even duidelijk voor de cliënten om te beoordelen hoeveel werk en tijd de advocaat heeft moeten investeren in een bepaalde zaak. Voor veel mensen blijft de berekening in elk geval vaag zodat men vaak per slot van rekening toch nog voor een verrassing komt te staan. De Vlaamse balies ondernemen verwoede pogingen om meer transparantie aan de dag te leggen inzake. Zo denken we maar aan het modelcontract dat de balie onlangs invoerde dat stelt dat de advocaat de cliënt schriftelijk dient in te lichten over de berekeningswijze van zijn ereloon.

Vraag in elk geval telkens om de berekeningswijze en om eventuele tussentijdse afrekeningen om de grootste verrassingen te vermijden. Mochten er alsnog problemen opduiken zijn er volgende mogelijkheden ter betwisting. Een eerlijke advocaat zal trouwens geregld tussentijdse ereloonstaten opmaken en u verzoeken deze onder de vorm van zogenaamde provisies te voldoen.

Drie mogelijkheden om het ereloon te betwisten:

1. Brief aan de stafhouder

De stafhouder is een advocaat van de betrokken balie welke voor twee jaar is verkozen om o.a. de tucht te handhaven binnen de advocaten. Hij zal ook instaan voor de beoordeling van overmatige erelonen. In geval van betwisting kan je hem alvast een brief schrijven met het verzoek een en ander te onderzoeken. De advocaat wiens ereloon betwist is, zal dan uitleg dienen te geven over de gepresteerde uren. Dit is de zogenaamde “verzoeningsprocedure”.

Hou er wel rekening mee dat een stafhouder ook een advocaat is welke slechts in zeer extreme gevallen zal ingrijpen. De stafhouder zal namelijk na twee jaar ook opnieuw gewoon advocaat zijn en gecontroleerd worden door een andere advocaat.

2. Arbitrage

Een tweede manier betreft het voorleggen van de ereloonstaat aan een erkend arbiter. Dit kan zowel onmiddellijk als na voorstel door de stafhouder. Deze arbiter kan dan op bindende manier beslissen of het ereloon in verhouding met de prestaties is of niet. De advocaat zal zich hier moeten naar schikken net als de cliënt daar er voorafgaand een document zal moeten worden ondertekend dat beide partijen zich zullen schikken.

Het nadeel van deze procedure is dat ze niet altijd gratis is. Tevens zijn de arbiters vaak ook advocaten of oud-leden van de balies zodat kwatongen ook hier wel eens durven opperen dat advocaten onderling de rangen sluiten en elkaar niet veroordelen op het vlak van hun erelonen.

3. Procedure voor de rechtbank

Tot slot staat een procedure voor de rechtbanken open. Advocaten dienen zich tevens naar alle wetten te schikken. In het geval dat zal de advocaat in kwestie zijn dossier moeten overleggen aan de rechtbank. Deze zal dan oordelen of er voldoende stoffering en prestaties aanwezig zijn om in correcte verhouding te staan met het gevraagde ereloon. U mag zich dan ook laten bijstaan door een andere advocaat.

Uiteraard is deze procedure niet gratis wat voor sommige mensen ook een drempel kan zijn, vooral in geval van kleine bedragen.

Doorslaggevende elementen?

Er zijn enkele elementen die steeds spelen bij de beoordeling van uw dossier in geval van betwisting van het ereloon. Deze elementen zijn de moeilijkheidsgraad van het dossier, de materie tot dewelke uw dossier hoort (strafzaken kunnen tot 500 EUR per uur kosten), het bereikte doel, de tijdsbesteding, ...

Een element dat vaak zal worden bekeken is het aantal brieven dat zowel naar u als naar de tegenpartij zijn geschreven. Deze zijn meestal een graadmeter om de dikte en moeilijkheid van het dossier te beoordelen. Vele kantoren gebruiken het aantal verstuurde brieven ook om een deel vaste kosten door te rekenen. Dit verklaart waarom sommige afrekeningen een kost van 10,00 EUR per brief bevatten. Dit is een perfect toegelaten praktijk.

Besluit: een goed gesprek kan vaak wonderen doen. In geval van betwisting van het ereloon is het vaak beter even uw advocaat te bellen en hem in te lichten of om meer uitleg te vragen. Indien u rechtstreeks naar de stafhouder stapt, riskeert u dat de relatie compleet zal verzuren en ook de advocaat zal verharden in de boosheid.