WMO

Achtergrond

Vanaf 1 januari 2007 is er een nieuwe wet voor zorg, wonen en welzijn: Algemeen bekend als de WMO. Deze nieuwe wet moet het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Dit kan met behulp van vrijwilligers of mantelzorg, maar kan ook door informatie, advies of opvoedingsondersteuning.

Wat regelt de WMO?

De WMO is een zeer brede kaderwet waarin allerlei activiteiten kunnen vallen die de deelname van mensen aan de maatschappij bevorderen. Een aantal voorbeelden:

 • De WMO regelt dat mensen die hulp nodig hebben, ondersteuning krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp het huishouden, een rolstoel of aanpassing van de woning.
 • De WMO ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om mantelzorgers of vrijwilligers.
 • De WMO stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in de buurten en wijken vergroten.
 • De WMO biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.
 • De reden van het ontstaan van de WMO zijn: • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) te duur.
 • Stijgende kosten gezondheidszorg.
 • Toenemende vergrijzing.

Doelstellingen

Het doel van de WMO is het scheppen van een omgeving en het aanreiken van instrumenten en voorzieningen die ervoor zorgen dat kwetsbare mensen zoveel mogelijk zichzelf kunnen redden en aan de samenleving kunnen deelnemen.

De ondersteuning wordt eerst verwacht van sociale en maatschappelijke verbanden zoals familie vrienden en verenigingen; de zogenoemde, community care. Lukt dat niet, dan moeten gemeenten voorzieningen bieden. Dus eerst zelf, dan mantelzorg en dan pas professionele zorg.

Belangrijkste aspecten van de WMO:

 • Eigen verantwoordelijkheid Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het regelen van zaken die nodig zijn om te participeren, in overleg met en met steun van zijn eigen sociaal netwerk.
 • Civil society Burgers zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor elkaar.
 • Algemene lokale voorzieningen De gemeente voorziet in collectieve ondersteuning van participatie waarvan alle burgers gebruik kunnen maken.
 • Specifieke voorzieningen De gemeente moet voorzien in een persoonsgericht ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers dat is gericht op participatieknelpunten:
 • Dat er goed inclusief beleid wordt gevoerd.
 • Dat de samenleving als geheel de verantwoordelijkheid neemt om zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare mensen te bevorderen.
 • Dat ieder individu deze verantwoordelijkheid ook neemt.

Uit welke maatschappelijke ontwikkeling komt de WMO voort?

De WMO is voortgekomen uit het protest, van het afzonderen van kwetsbare mensen in inrichtingen. De maatschappij uitte kritiek, dat door deze tehuizen de bewoners geïsoleerd en uitgesloten werden van de samenleving en dat ze juist zieker en gekker hierdoor werden dan ze aanvankelijk waren. Ook maakte het mensen onnodig afhankelijk. Het zou daarom beter zijn om deze mensen zo lang mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren en hen hierin zelf verantwoordelijkheid te geven.

Waarom is de WMO ontstaan?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ontstaan met het volgende doel; Mensen zo lang mogelijk mee laten doen in de samenleving. Mensen moeten zo goed mogelijk kunnen functioneren binnen de maatschappij en bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De bedoeling is dat in eerste instantie burgers elkaar gaan helpen, d.m.v. bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en mantelzorg. Hierdoor zal de sociale samenhang in de samenleving versterkt worden. Er wordt van de hulpbehoevenden verwacht dat ze hun eigen problemen zoveel mogelijk zelf oplossen, ze dragen dus een eigen verantwoordelijkheid voor het regelen van die zaken die zij zelf nodig achten voor het kunnen participeren. Cliënten krijgen hiervoor geld, een persoonsgebonden budget, om zorg in te kunnen kopen. Wanneer mensen zelf geen ondersteuning kunnen regelen, is de gemeente verantwoordelijk om deze ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld zorginstellingen aan een cliënt koppelen. Ieder gemeente heeft zijn eigen beleid, want een gemeente weet vaak beter dan de rijksoverheid, wat er in hun gemeente speelt. Daarom kunnen zij op een goede manier ondersteuning bieden aan hen die dit nodig hebben. Een andere reden van het ontstaan van de WMO is dat deze één wettelijk kader biedt voor maatschappelijke zorgverlening. De Welzijnswet, Wet Voorzieningen Gehandicapten, en delen van het AWBZ worden door de WMO vervangen.