Verborgen gebreken aan een tweedehands wagen: wat zijn uw rechten

Probleemstelling

Stel, je koopt een tweedehands wagen van een particuliere verkoper. Deze particuliere verkoper geeft je uiteraard geen garantie op de wagen. Na enkele ritten met de wagen blijkt echter al snel dat de verkoper een aantal gebreken verborgen of verzwegen heeft zodat je zelf al direct enkele herstellingen dient uit te voeren aan de wagen. Meestal heb je als particulier net al je centen in de aanschaf van de wagen gestoken en is het vaak financieel moeilijk om zulke herstellingen te doen. Je wil dan ook de verkoper aanspreken voor de gebreken aan de wagen. Wat zijn in dit verband uw rechten?

Het juridische luik: de verborgen gebreken

De leer van de verborgen gebreken omvat de problemen die opduiken na ontvangst van het goed en welke niet onmiddellijk te ontdekken waren vooraleer je het goed in gebruik nam. Door het in ontvangst nemen van het goed zijn namelijk de zichtbare gebreken (zoals bijvoorbeeld krassen in de lak of het interieur) aanvaard. Je kan je voor deze zichtbare gebreken dan ook niet meer op de verkoper verhalen. Het is aldus bij de aankoop zeer belangrijk dat je een grondige rondgang van de wagen doet!

De verborgen gebreken zijn aldus de gebreken en defecten welke je ontdekt na de wagen enkele dagen, weken of zelfs maanden te hebben gebruikt. Hoewel de plichten van de particuliere verkoper minder zwaar zijn dan deze van de professionele verkopers (welke verplicht garantie moeten geven, zie hiertoe volgend artikel [http://www.leerwiki.nl/Garantie:_termijnen_en_afdwingbaarheid]), hebben zij echter geen carte blanche. Zij dienen net als iedereen de overeenkomsten te goeder trouw uit te voeren (art. 1134 B.W. (Burgerlijk Wetboek)). Dit betekent in het concrete geval het volgende:

Informatieplicht:

Een verkoper dient steeds een koper te wijzen op alle elementen betreffende de wagen welke voor de koper van belang kunnen zijn. Dit houdt onder meer het meedelen van de technische informatie en kwaliteiten van het goed in, net als de mogelijke gebreken waarmee het goed behept is.

Zich onthouden van bedrog:

Volgens het adagium Fraus Omnia Corrumpit, dat een algemeen rechtsbeginsel is, mag een verkoper geen bedrog plegen. Wat is nu juist dit bedrog: bedrog is het wetens en willens verzwijgen of verbergen van bepaalde defecten aan de wagen om een betere prijs ervoor te krijgen. Het is dus vereist dat de verkoper weet had van het gebrek. In het geval van een defect aan een wagen zal dit meestal wel zo zijn. Indien de verkoper niet op de hoogte kon zijn van het defect kan je hem er ook niet voor aanspreken.

In deze twee gevallen kan je je verhalen op de verkoper (zie verder).

Clausule: “wagen verkocht in de staat dat hij zich bevind”

Vaak zal de verkoper in het verkoopcontract de clausule opnemen dat “de wagen verkocht wordt in de staat waarin hij zich bevind”. Verkopers beroepen zich thans nog al te vaak op deze clausule om hun aansprakelijkheid te beperken. Deze clausule betekent nl. net zo veel alsof je alle gebreken van de gekochte wagen kende ten tijde van het sluiten van het koopcontract en er dan ook mee akkoord ging.

Thans oordeelt de rechtspraak echter eensgezind dat deze clausule slechts een stijlfiguur is. Zij dekt slechts de zichtbare gebreken (zie hoger). Met betrekking tot de verborgen gebreken kan de verkoper zich niet succesvol meer op deze clausule beroepen. Deze clausule doet aldus geen afbreuk aan je rechten inzake de verborgen gebreken.

Concreet: wat te doen bij verborgen gebreken

Er zijn verschillende mogelijkheden: het contract kan in geval van ernstig defect worden ontbonden, er kan ook een minderprijs worden aangerekend of de verkoper kan ook het defect herstellen (uitvoering van het contract in natura). In elk van deze drie gevallen is een bijkomende schadevergoeding mogelijk voor het verlies van gebruik van de wagen en de tijd nodig ter herstelling.

In eerste instantie dien je aldus de verkoper op zijn plichten te wijzen om in te staan voor de verborgen gebreken. Dit is de zogenaamde ingebrekestelling. Dit doe je best via een aangetekende zending met ontvangstkaart. Je wijst de verkoper op zijn plichten en dringt aan op één van de hoger genoemde mogelijkheden. Kom je niet tot een minnelijk akkoord dan is het nuttig om via gerechtelijke weg de nodige procedure op te starten.

In eerste instantie is het dan handig om contact op te nemen met je rechtsbijstandsverzekeraar. Deze rechtsbijstandsverzerkering zit meestal in je autoverzekering inbegrepen. Let wel dat niet alle bijstandsverzekeraars tussenkomst verlenen indien er zich geen ongeval heeft voorgedaan. Er zijn echter wel rechtsbijstandsverzekeraars die alle geschillen betreffende de verzekerde wagen dekken en dus kosteloos het geschil zullen oplossen. Zij zullen ook een advocaat aanstellen indien dit nodig blijkt.

Heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan kan je nog steeds zelf naar een advocaat stappen om de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen. Indien de waarde van het geschil 1.860,00 € niet te boven gaat, dan kan je ook steeds zelf een verzoekschrift hiertoe indienen bij het Vredegerecht. Informeer je echter steeds bij een advocaat of het Vredegerecht zelf. Let ook op dat het bevoegde Vredegerecht dit is van de verkoper.