Spiritualiteit en religie

Inleiding

Spiritualiteit heeft te maken met zaken die de geest betreffen, en dit in de breedste zin. Spiritualiteit wordt op verschillende manieren gebruikt. Het kan te maken hebben met een religie, een innerlijke gevoel of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk van spiritualiteit ligt toch op de persoonlijke innerlijke gevoelens en ervaringen.

Definitie: Spiritualiteit en religie

De Dikke Van Dale: Spiritualiteit: Geestelijk bestaan, geestelijke levenshouding.

Alles helder: Spiritualiteit: De richting en inrichting van je leven met een intuïtieve levensstijl.

Woorden.org: Spiritualiteit: 1 geestelijk wezen, onstoffelijkheid, onlichamelijkheid; 2 geestelijke levenshouding; bijzondere vorm van vroomheid bij verschillende kloosterorden

Centrenewdimensions.nl: Spiritualiteit: is het geestelijk fijn stoffelijke werkgebied dat zich bezighoudt met het pure bewustzijn. Het is de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt ofwel het bewustwordingsproces van een wereld die wij zelf geschapen hebben en herscheppen. Het mag pure wetenschap genoemd worden, aangezien het de volledige integratie van al het leven.Woorden.org: Religie: Het geloof in God of in goden. Synoniem: godsdienst

Centrenewdimensions.nl: Religie: Latijns regionen (religio), (gemoedsbezwaar, godsdienstig bezwaar, plichtbetrachting, godsvrucht, geloof, godsdienst) van relegere (weer bijeen leze, opnieuw doorlopen, telkens overwegen, van re-(wederom) + legere (lezen). Het woord religie komt uit het Grieks en betekent net als het woord yoga herverbinding.

Spiritualiteit en religie

Spiritualiteit en religie zijn niet helemaal hetzelfde, maar er wel een aantal raakvlakken. Het probleem van religie is dat het enerzijds gebaseerd is op de liefde voor God, maar anderzijds, dat mensenhanden er vorm aan hebben gegeven waardoor er veel menselijk falen in is geslopen. De aanslag op Twin Towers is dus niet een spirituele of religieuze uiting, als je ervan uit gaat dat religies als Jodendom, Christendrom en Islam als uitgangspunt: Liefde voor de schepper hebben, net zo min als de daden van de Inquisitie.

Wat met "spiritualiteit" en wat met "religie" wordt aangeduid ligt zoals hierboven beschreven erg dicht bij elkaar. In strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, dat de menselijke ziel of het menselijk innerlijke zijn oorsprong in een goddelijke of andere transcendentie heeft of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid.

Spiritueel of religieus

De Jodendom, Christendom en de Islam worden door sommigen ervaren als een godsdienst en door anderen een spirituele manier van leven. Hierbij speelt het feit of diegenen gelovig is een belangrijke rol. Het zal ook voor jou vanzelfsprekend zijn dat mensen die geloven het eerder als een religie zien en andersom.

Een aantal belangrijke en dus grote spirituele of religieuze richtingen/stromen zijn:

  • Jodendom
  • Christendom
  • Islam
  • Boeddhisme
  • Hindoeïsme
  • Taoïsme

Spiritueel of religieus gedicht?: Een nieuw begin

Sterven op aarde is niet het einde Het is slechts de overgang naar een nieuw bestaan Het is het loslaten van de aardse materie En het loslaten van het lichaam als we overgaan

Sterven op aarde is niet het einde Want het leven is een oneindig proces Het sterven is een tijdelijke illusie Wat hoort bij het mens zijn als levensles

Sterven op aarde is niet het einde Het is een proces van loslaten en onthechten Wat vraagt om acceptatie en aanvaarding van het nu In plaats van een innerlijke strijd en een innerlijk vechten

Sterven op aarde is niet het einde Het is het tijdelijk afscheid, een totaal overgeven Het vraagt om overgave, om zonder angst met de stroom mee te voeren Angst voor de dood is angst om waarlijk te leven

Sterven op aarde is niet het einde Van de liefde die op aarde ooit heeft bestaan Liefde IS en zal in verbinding eeuwig voelbaar blijven Liefde IS en kan nooit overgaan

Sterven op aarde is geen einde maar een nieuw begin Weet dat in de liefde niemand is “verloren” Bij iedere dierbare die overgaat naar gene zijde Blijft de liefde bestaan en wordt een nieuwe herinnering geboren

Ellen Sombroek, 3 november 2003