Wat zijn jehova's getuigen

Jehova

Afgelopen zondagmorgen werd ik weer eens gewekt door twee vriendelijke dames die me kwamen melden dat het lijden van de mens weldra ten einde komt. Deze mensen, die gekenmerkt worden door het prediken van deur tot deur, kennen we beter als getuigen van Jehova. Wereldwijd zijn er zo'n 7?5 miljoen Jehova's getuigen. Hoe zijn ze ontstaan en wat houdt hun boodschap eigenlijk in?

Ontstaan

De beweging van de getuigen van Jehova is ontstaan in 1870 toen Charles Taze Russel de Bijbel begon te bestuderen. Russel woonde in Pittsburgh in de Verenigde Staten. De bijbelstudie leverde de eerste uitgave op van 'de wachttoren', een magazine van de Jehova's. De leer verspreidde zich stilaan over heel de wereld. Belangrijk in de bijbelstudie was het berekenen van jaartallen. De Jehova's geloven immers dat we ons in een 'eindtijd' bevinden. God, of Jehova zoals hij vermeld staat in de Bijbel, zal volgens hen spoedig ingrijpen om de wereld te zuiveren van onrecht en lijden.

Ideeên

Bijbel

De Bijbel is voor Jehova's het onfeilbare woord van God. Hieraan wordt dus ook niet getwijfeld. Een gevolg is dat Jehova's alles uit de Bijbel letterlijk nemen. Ze volgen ook hun eigen vertaling van het heilige schrift, om te vermijden dat er foute interpretaties instaan of andere invloeden onjuiste vertalingen veroorzaken.

1914

De leer van de Jehova's is gebaseerd op berekeningen van jaartallen uit de Bijbel. Hieruit besloot men dat in 1914 het einder der tijden was aangebroken. Later werd dat jaartal een aantal keren gewijzigd. Intussen is er nog altijd geen 'armageddon' plaatsgevonden en heeft men enkele alternatieve interpretaties gepubliceerd in 'de wachttoren'.

Dode ziel

Jehova's geloven niet in dat de mens een ziel heeft die verder leeft na de dood. Ze geloven dat er een hemelse verrijzenis is voor 144.000 gezalfde Christenen en een aardse verrijzenis voor de rest van de mensheid.

Predikant

Het prediken van deur tot deur is het handelsmerk van de Jehova's. Net zoals Jezus en de apostelen gingen zij prediken om mensen te bekeren. Ze doen dit zodat de bekeerlingen gered worden van het armageddon. Een andere reden is om hun lof aan God te bewijzen. Het is een religieuze plicht van de Jehova's.

Gebruiken

Bepaalde seksuele handelingen zijn verboden en kunnen disciplinaire maatregelen opleveren. Ook roken, drugsgebruik en dronkenschap kunnen een reden zijn voor uitsluiting. De enige feestdag die Jehova's vieren is de dood van Jezus. Ze gebruiken hiervoor de maankalender. Christelijke of andere feestdagen mogen niet gevierd worden. Ook verjaardagen mogen niet gevierd worden vanwege de nadruk op het individu. Bruiloften worden wel gevierd omdat Jezus hier ook aan deelnam. Jehova's weigeren ook bloedtransfusies, de dienstplicht en de vlaggengroet.

Kritiek

De Jehova beweging krijgt met veel kritiek af te rekenen. Zo is er een sociaal isolement waardoor je weinig of geen contact krijgt men mensen van buiten je geloofsgroep. Voor leden doe verstoten worden valt hun hele sociale netwerk zelfs weg. Dit is een drukkingsmiddel om mensen bij de beweging te houden.

Ook is er kritiek op het verbod voor bloedtransfusies. Maar de grootste kritiek is er op de valse profetieën die nooit zijn uitgekomen. Voor elk voorspeld armageddon werden er hopen geld ingezameld waarmee prachtige paleizen te bouwen. In de afwachting van het einde van de wereld werden de paleizen bewoond door de bijbelonderzoekers. Kritiekasters beweren dat de beweging gebaseerd is op geldgewin en machtsmisbruik.