Wat zegt de I Ching

Wat zegt de I Ching

35723.jpegDe I Ching het 'Boek der Veranderingen' is het beste Chinese waarzeggers  middel en net iets beter dan de astrologieboeken. Het is een heel oud en klassiek boek, dat ver voor de Tong Sing ontstond en in zijn oorsprong het oudste boek ter wereld is. Maar de I Ching is meer dan alleen een waarzeg- orakelboek: het is een bron vol diepe wijsheid en geeft heel veel informatie over de Chinese folklore en filosofie.

Een boek vol diepe wijsheid

Samen met het taoisme en confucianisme heeft het de Chinese levenswijze duizenden jaren lang beïnvloed en de instandhouding van de essentiële samenhang in de Chinese maatschappij bevorderd. Geen wonder dus dat dit het invloedrijkste en meest gelezen boek van China is. De Chinezen hebben er evenveel respect en zelfs verering voor zoals de westerlingen voor de bijbel hebben, en voor sommigen is het bijna heilig. De I Tsing is een bron van wijsheid voor de talentvolle en ambitieuzen, biedt troost aan lijdenden  en wanhopige en bemoedigt iedereen die prijs stelt op gezondheid, een langer leven en gemoedsrust. Daaruit blijkt duidelijk de enorme tactische zin en het scherpe oog van de oude Chinese wijzen. Hun zorg voor het welzijn en het lot van de mensheid verdrong alle andere overwegingen. Levenskunst betekende voor hen: tevreden en gezond zijn en lang leven. Wie dit doel bereikt is werkelijk schatrijk en de meeste andere menselijke doelen zijn niet meer dan ijdele illusies. 

Gebruik van de I Ching en Het Pad naar de Vrede

Als u de I Ching gebruikt, krijgt u makkelijk het gevoel van een intiem en, persoonlijk contact met uitzonderlijke wijze mensen- oude vrienden, zou je kunnen zeggen - die vele eeuwen geleden geleefd hebben. De wijzen van het oude China geven op die manier in een moderne situatie leiding. Maar de loop van de tijd heeft dan ook misschien weinig invloed op de menselijke aard. In het Verre Oosten hebben veel mensen, zelfs de armsten, een exemplaar van de I Ching, ze zeggen dat dit geluk brengt. Dat is niet alleen bijgeloof want wie gemakkelijk een bron van diepe rijkdom kan aanboren, mag zichzelf gelukkig prijzen.

Levenskunst en Het pad naar de Vrede

Een studie van de I Ching onthult het opmerkelijke Chinese vermogen tot overleving en het brandende verlangen van de Chinezen naar harmonie op alle niveaus in elke situatie, die alle aspecten van hun levenswijze doordringt. Sterker dan wat ook heeft dit verlangen naar harmonie de Chinese levenskunst bepaald. Veel voorspellingen en adviezen van de I Ching hebben te maken met de schepping van harmonie op basis van het yin - yan principe. En goede maatschappelijke en zakelijke relaties zijn grotendeels een kwestie van compromissen en evenwichtige gezichtspunten. Men kan stellen dat die opvatting een kwestie van gezond verstand is, en niet van magie of bijgeloof.

Het oudste boek ter wereld

De I Ching geldt algemeen als een product van het taoisme, maar het is niet onmogelijk dat het boek zo'n drieduizend jaar voor het taoisme is ontstaan. Op een veel later tijdstip is het door  Confucius bestudeerd en voegden een paar van zijn volgelingen ( niet de vooraanstaande wijsheer zelf ) 10 bijlagen toe. De complete tekst - in wezen dezelfde als tegenwoordig - verscheen in de tijd van de Han – dynastie ( 206 v.Chr. - 220 na Chr.), waarschijnlijk tijdens de regering van keizer Jing Di, en was gebaseerd op een veel ouder werk van koning Wen, een van de heersers van de Shang – dynastie (ca. 1600 - 1200 v.Chr.), hoewel we redelijkerwijs mogen aannemen dat ook andere bronnen ertoe hebben bijgedragen. De legendarische wijze Fuxi, die circa 7000 jaar geleden geleefd zou hebben, geldt als de opsteller van de 8 trigrammen van de Pa Kua. Dat zijn de mystieke symbolen die raadplegers van de I Ching bij hun voorspellingen gebruiken. Recentelijk zijn botten en schildpadpantsers met primitieve inscripties van deze symbolen ontdekt. Deze ‘ orakel botten ‘ zoals ze genoemd worden, wijzen er op dat de I Ching ouder is dan de geschreven geschiedenis en naar zijn inspiratie onbetwistbaar het oudste boek ter wereld is. Voorspellingen op basis van de I Ching zijn vaak griezelig nauwkeurig, en dat zegt veel over de scherpe blik van de opstellers. Men vraagt zich af of de wijzen  van het oude China soms een kennis bezaten die zelfs de grootste geleerden in het Westen ontzegd bleef.

Wat zijn de veranderingen volgens de I Ching

De veranderingen waarop de I Ching doelt, zijn de oorzaken en gevolgen, vooral die in het mensenleven. Men kan ze grofweg als het menselijke lot omschrijven. De Chinezen leggen dat uit in termen van het yin - yan principe. Alles heeft de neiging hetzelfde te blijven. Hoewel alles voortdurend in beweging is, zijn de veranderingen vaak eerder schijnbaar dan echt, en is wat verandering lijkt vaak slechts een tijdelijke verplaatsing.

  • Het geloof dat uit kennis geboren wordt, vindt zijn doel in een eeuwige orde.
  • Het brengt in een eindeloze tijd en een eindeloze ruimte eindeloze veranderingen voort.

Onze zintuigen bedriegen ons vaak. IJs en stoom lijken bijvoorbeeld twee verschillende dingen, maar hebben dezelfde substantie, een alleman lijkt anders als hij een pruik opzet, maar blijft dezelfde persoon, in ieder geval in wezen. Deze ideeën en het besef van de gelijkheid van de menselijke aard en de menselijke instellingen hebben de wijze samenstellers van de I Ching in staat gesteld om voorspellingen te doen die voor moderne mensen nog even relevant  zijn als voor degenen die hun oude China leefden.

De geldigheid van de I Ching

Niets is een betere aanwijzing voor de geldigheid van de I Ching als orakel boek dan een lijst van vooraanstaande personen die het werk gebruikt hebben of er de lof van hebben bezongen. Zo'n lijst omvat een paar leiders van de mondiale zakenwereld. Chinese hoge ambtenaren en rechters, Japanse leger- en marine commandanten in de tweede wereld oorlog ( 1939 – ‘ 45 ). Mao Zedong  ( 1893 – 1975 ), generaal Chiang Kaishek ( 1887 – 1976 ), de Duitse wiskundige en filosoof Baron Von Leibnitz (1676- 1716 ), de Zwitserse psycholoog en psychiater C.G Jung (1875 – 1961 ) en de Zweedse natuurkundige Niels  Bohr (1885 – 1962 ). Tot de vele prestaties van Leibnitz horen de uitvinding van een mechanische rekenmachine en een vorm van differentiaalrekening, een wiskundige discipline die bij de moderne techniek een fundamentele rol speelt. Bij die ontdekkingen liet hij zich door de I Ching inspireren. Jung raadpleegde de I Ching vaak bij de behandeling van zijn patiënten, en Bohr zag een overeenkomst tussen het yin - yan principe en de theorieën over elementaire deeltjes. Een geestdriftige belangstelling voor de I Ching overspoeld tegenwoordig het Westen, en er is in Amerika een kleine computer te koop die de selectieve functies van de I Ching uitvoert en op grote schaal bij beursoperaties gehanteerd wordt. De I Ching kan over een paar jaar ook in ons land een beter alternatief voor de astrologie als voorspellend middel zijn geworden. 

De vermogens van het I Ching - Orakel

Over de vermogens van de I Ching als orakel boek bestaat veel onduidelijkheid, en de actieve mening van de deskundigen die het boek bestudeerd hebben, is als volgt samen te vatten: ‘ hoe het precies functioneert, ligt buiten het menselijk begripsvermogen, maar het is een verschijningsvorm van een laatste, hoewel onbekende werkelijkheid, en de samenstellers lijken het onder goddelijke inspiratie geschreven te hebben. Toch levert het praktische resultaten op, en blijkbaar haalt het met slimme suggesties de gebruikers ertoe over om iets van de informatie die diep in hun innerlijk verborgen ligt en vaak grote waarheden bevat, te onthullen.’ Maar heeft de sofa van een psychiater niet dezelfde functie? Dat zou Jungs grote respect voor de I Ching kunnen verklaren.

  • De I Ching is echter zeker geen ‘ boek met toverspreuken’, zoals het ooit omschreven werd door een van zijn vertalers (een geestelijke ).

Conclusie

Het is eerder een opzoeksysteem dan een orakel  of op giswerk gebaseerd waarzegmiddel. Het geeft gehoorzaam de informatie terug die er duizenden jaren geleden in verwerkt is, en doet dat met wiskundige precisie. Een schrijver heeft eens gezegd:’ de I Ching lezen en bestuderen is contact hebben met de grote geesten van lang vervlogen tijd.’ Maar de I Ching kan het menselijke begrip niet te boven gaan, in ieder geval niet dat van iemand met een goede opleiding, want de makers waren gewone stervelingen, hoe geïnspireerd ze ook geweest mogen zijn.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden