Auto fiscaal 2012

Inleiding

De fiscale maatregelen voor het jaar 2012 laten ook onze heilige koe, de auto, niet ongemoeid. Vaak wordt een fiscaal succesvolle maatregel weer teniet verklaard, vanwege het succes. In het verleden gebeurde dit al voor de zogenaamde feestdagenregeling, een regeling waarbij de werkgever ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis, een belastingvrije vergoeding kon geven. In het zogenaamde Belastingplan 2012 staan een tweetal succesvolle regelingen die beëindigd gaan worden: de spaarloonregeling en de stimuleringsregeling voor zuinige auto’s. De reden hiervoor laat zich niet zo moeilijk raden: het kost de overheid te veel geld.

De stimuleringsregeling voor zuinige auto’s

De huidige stimuleringsmaatregelen hebben ertoe geleid dat het aandeel zeer zuinige auto’s in het totale aantal nieuw verkopen sterk aan het oplopen is. Ten tijde van de totstandkoming van het Belastingplan 2011 bedroeg dit aantal 25%, in mei 2011 was dit aantal al toegenomen tot zo’n 33% en naar verwachting zal dit in 2015 ruim 60% zijn. Het kabinet vindt dan ook dat de huidige stimuleringsmaatregelen aanpassing behoeven, opdat in de toekomst uitsluitend de meest zuinige auto’s voor een fiscaal gunstige stimulering in aanmerking komen. Het kabinet heeft de aanpassingen opgenomen in het Belastingplan 2012 en in het wetsvoorstel uitwerking autobrief. De in dit wetsvoorstel uitwerking autobrief opgenomen maatregelen hebben vooral betrekking op de BPM, de MRB en de bijtelling LB/IB. De in dit wetsvoorstel opgenomen maatregelen komen samengevat op het volgende neer:

Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM)

  • De CO2-schijven worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld (in 2012 per 1 juli). Tot 1 juli 2012 is de tariefstructuur zoals beschreven in het Belastingplan 2011 van toepassing. In het nieuwe wetsvoorstel worden de CO2-schijfgrenzen voor de jaren tot en met 2015 vastgelegd. In de nieuwe tariefstructuur vangt de eerste schijf in de eindsituatie aan bij een CO2-uitstoot van 83 gr/km. Dit is een forse aanscherping ten opzichte van de huidige vrijstellingsgrens, op grond waarvan benzineauto’s zijn vrijgesteld bij een maximale uitstoot van 110 gr/km en dieselauto’s zijn vrijgesteld bij een maximale uitstoot van 95 gr/km. De tariefstructuur wordt ten opzichte van de huidige structuur uitgebreid met een vierde schijf.
  • De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.
  • De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde dieseltoeslag. Deze toeslag wordt dan ook met ingang van die datum verschuldigd en zal tot en met 2015 jaarlijks worden bijgesteld.
  • Er zal mogelijk aanleiding zijn om de tariefstructuur aan te passen ingeval blijkt dat het aandeel zuinige auto’s in de nieuw verkopen weer spectaculair stijgt.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

  • De vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Hierdoor zal de MRB vanaf 2014 alleen nog op gewicht zijn gebaseerd.
  • Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-vrijstellingsgenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km).
  • Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld.
  • De korting bij jaarbetaling MRB wordt afgeschaft.

Opmerking

Wat opvalt bij deze regeling is het feit dat bij de BPM, uitdrukkelijk wordt aangegeven, dat indien ondanks deze ontmoedigingsregels er toch nog veelvuldig van de regeling gebruik zou worden gemaakt, men deze nog verder zal versoberen.

Meer weten ?

Fiscaal Advies

Bezwaar maken

Bron

Redactie Vakstudienieuws Vandaag

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden