Verplichte actieve informatieplicht aan de Belastingdienst per 1 januari 2012

Inleiding

Jaarlijks wordt door particulieren en bedrijven met veel belangstelling gekeken naar de nieuwe belastingtarieven. Een aspect wat echter dit jaar weinig aandacht heeft gekregen, is het feit dat vanaf 1 januari 2012 er een actieve informatieplicht naar de fiscus van kracht wordt.

Weliswaar geldt deze nog voor een beperkt aantal situaties, maar er mag van worden uitgegaan, dat dit uiteindelijk alle belastingen zal gaan omvatten. Om de belastingplichtigen van de ernst van het niet in acht nemen van deze nieuwe regeling te doordringen, wachten deze fikse boetes die kunnen oplopen tot 100% van de te weinig geheven belasting.

Een reden te meer om alle aangiftes vóór verzending, nogmaals zorgvuldig te controleren.

Invoering actieve informatieplicht

Op basis van de nieuwe informatieverplichting wordt van de belastingplichtige verwacht dat hij de Belastingdienst uit zichzelf informeert, zodra hij ermee bekend is of is geworden dat eerder door hem verstrekte gegevens en inlichtingen onjuist of onvolledig zijn.

De nieuwe informatieverplichting zal (voorlopig) alleen gaan gelden voor de volgende situaties:

  • Verklaring ‘geen privé gebruik auto’ en verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’.

Mocht in enig jaar blijken dat de berijder niet voldoet aan de voorwaarden voor de hierboven genoemde verklaringen, dan ligt het op de weg van de werkgever/werknemer dit direct en actief te melden aan de Belastingdienst. Ook voor verklaringen die zijn gegeven voor belastingtijdvakken van vóór 2012 lijkt de informatieverplichting te gaan gelden.

  • Erfgenaam en zwart vermogen (Edelweissroute).

De Edelweissroute is erop gericht erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken. Naast het feit dat de navorderingstermijn zal worden opgerekt, zal ook de erfgenaam worden verplicht de bij hem bekend geworden informatie te melden aan de Belastingdienst. Ook hierbij lijkt het dat de informatieverplichting gaat gelden voor situaties die zijn ontstaan vóór 2012.

  • Suppleties omzetbelasting.

Met ingang van 2012 worden belastingplichtigen verplicht om een suppletie-aangifte btw in te dienen bij gebleken onjuistheden of onvolledigheden. Belastingplichtigen kunnen met hun suppletieaangifte niet (meer) wachten tot na afloop van het kalenderjaar. In gevallen waarbij de Belastingdienst op eigen initiatief een naheffingsaanslag oplegt, kan vanaf 1 januari 2012 niet alleen een boete worden opgelegd voor het te laat betalen (als gevolg van een onjuiste aangifte), maar ook voor het niet voldoen aan de informatieverplichting.

Als achtergrond van het opnemen van bovenstaande situaties noemt het kabinet dat de belastingplichtige bij uitstek bekend is met de volledige en juiste relevante informatie.

Het niet-nakomen van de informatieverplichting wordt een beboetbaar feit.

Vergrijpboete

Het voorstel voorziet in het opleggen van een vergrijpboete bij niet-nakoming van de verplichting. De vergrijpboete bedraagt maximaal 100% van het bedrag aan belasting (en premies sociale verzekeringen) dat als gevolg van het niet nakomen van de informatieverplichting niet is of niet zou zijn geheven. Er moet dan sprake zijn van opzet of grove schuld bij de belastingplichtige.

De bewijslast ligt bij de Belastingdienst.

Samenvatting

Per 1 januari 2012 ontstaat voor particulieren en bedrijven een actieve informatieplicht richting de fiscus. In een aantal gevallen moeten zij melding doen bij de fiscus als blijkt dat zij in het verleden fouten hebben gemaakt in bepaalde verklaringen of aangiftes. Als een verklaring of een aangifte – naar later blijkt – onjuist of onvolledig is, dan heeft de fiscus er recht op om dat te weten. Fouten in verklaringen en aangiftes leiden er uiteindelijk toe dat te weinig belasting wordt geheven. In die zin is het niet onlogisch dat belastingplichtigen verplicht worden om de fiscus hiervan op de hoogte te stellen.

Meer weten ?

Fiscaal Advies

Tip: Op zoek naar een belastingparadijs ?

Bron

  • Kluwer
  • Ernst & Young

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden