WOZ-bezwaar, de praktijk

Voorwoord

Waarschijnlijk heeft u onlangs de nieuwe WOZ-beschikking ontvangen, waar de waarde van uw woning staat vermeldt, mocht dit nog niet het geval zijn dan zal deze binnenkort bij u op de deurmat vallen. Bijna alle gemeenten streven ernaar om deze op 28 februari verzonden te hebben. Wat u kunt doen als u het niet met de waarde eens bent, is bezwaar maken hiertegen binnen 6 weken na de datum van de beschikking. Voorbeelden van bezwaarschriften zijn er op internet in voldoende mate aanwezig, daar gaat dit artikel dan ook niet over. Aangezien we in het WikiLeaks-tijdperk zijn aangekomen, zal ik u een idee geven hoe het bij de gemeente verder gaat als u uw bezwaarschrift heeft verzonden.

Eerste selectie

Deze bestaat uit het selecteren van de bezwaarschriften die op tijd zijn ingediend, de niet tijdig ingediende bezwaarschriften worden terzijde gelegd. De indieners van deze te late bezwaarschriften krijgen van de gemeente een bericht dat ze niet tijdig zijn ingediend en in principe niet worden meegenomen in de verdere procedure, tenzij men kan aantonen dat de oorzaak van het niet-tijdig indienen van het bezwaarschrift niet aan de bezwaarmaker is toe te rekenen. Om alsnog in de herkansing te komen zal men goede argumenten dienen aan te dragen. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn een te late postbezorging, maar veel gemeenten zijn inmiddels overgestapt op het digitaal bezwaar maken middels de Digidcode, zodat vrij eenvoudig is vast te stellen wanneer het bezwaar is ingediend. Een valide argument zou kunnen zijn een langdurig verblijf in het buitenland, danwel een lange opname in het ziekenhuis.

Tweede selectie

Bij de tijdig ingediende bezwaarschriften wordt gekeken of bezwaar wordt gemaakt op basis van zogenaamde formele gronden, bijvoorbeeld u wordt aangeslagen voor de WOZ, terwijl u huurder van de woning bent, terwijl iemand anders de eigenaar is. Of u heeft onlangs de woning verkocht en de nieuwe eigenaar is in de gemeentelijke basisadministratie nog niet verwerkt, met name rond de jaarwisseling komt dit voor. Hebben de bezwaren echter betrekking op inhoudelijke zijde van de woning, zoals de perceeloppervlakte is niet juist, of er wordt van uitgegaan dat u dakkapellen op de woning heeft of een garage, terwijl dit in de praktijk een schuur of berging is. Deze laatste categorie van bezwaren dient door de gemeente met meer zorgvuldigheid bekeken te worden, en kan niet vanaf het bureau worden afgehandeld. Bij gerede twijfel aan de beschikbare gegevens dient de gemeente een taxateur opdracht te geven om een onderzoek ter plaatse uit te voeren. aangezien dit extra werk en tijd kost proberen de meeste gemeenten dit te omzeilen en toch een uitspraak vanaf het bureau uit te maken. Om de hoeveelheid bezwaarschriften tijdig te kunnen afhandelen, in de Wet WOZ wordt hiervoor een termijn van een jaar gehanteerd, beschikken alle gemeenten over een scala van standaard uitspraken, en wordt hieruit een selectie gemaakt die het meeste aansluit bij het gemaakte bezwaar. Dit is een vorm van knippen en plakken, die vanaf het begin van de invoering van de WOZ (1 januari 1995), gemeengoed is geworden. De achtergrond hiervan is de jaarstermijn te halen,dat wil zeggen dat men alle bezwaarschriften binnen een jaar afgehandeld wil hebben, dit is een kwantitatieve doelstelling van de Wet WOZ. De toezichthouder op de gemeenten, de Waarderingskamer, kan slechts dit aspect toetsen. Echter de kwaliteit van de uitspraak kan op deze wijze niet getoetst worden. Dit laatste is duidelijk in strijd met de geformuleerde doelstellingen bij de invoering van de Wet WOZ. Een aspect dat de zaken nog verergert is het feit dat indien een gemeente niet over voldoende mankracht beschikt, en men op de arbeidsmarkt aangewezen is, men onomwonden in de advertentie aangeeft dat men dagelijks gemiddeld 15 aangiften dient af te handelen. Dit betekent dat per aangifte een halfuur resteert om deze te lezen, analyseren en beantwoorden, hetgeen in feite niet reëel is. Dit komt de kwaliteit duidelijk niet ten goede, hetgeen dan ook het vertrouwen van de burger in de overheid duidelijk ondergraaft.

Derde selectie

Om de gemeenten en de belastingrechter te ontlasten werd de Wet WOZ aangevuld met een extra drempel, die onder de naam Fierens-marge bekend werd. Doel van deze marge was om kleine waarderingsverschillen, niet mee te wegen. Deze marge is echter in 2010 door de belastingrechter onverbindend verklaard geworden, waardoor het altijd zin heeft om bezwaar te maken. Daarom zien de gemeenten met de nodige angst de komende WOZ-periode tegemoet, want ze verwachten hierdoor een toename van de bezwaren. Zeker nu de huizenmarkt nog steeds in het slop ligt.

Resumerend

Mocht u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde doe dit tijdig binnen de 6 weken termijn. Indien u het met de uitspraak op bezwaar niet eens bent, en u ook de indruk krijgt dat de uitspraak gekunsteld is, zoals hierboven reeds uitgelegd, aarzel dan niet om in beroep te gaan.

Verantwoording

Ik heb in het kader van Wet WOZ ruim tienduizend bezwaar- en beroepsprocedures zowel voor als tegen de gemeenten gevoerd, mocht u hulp bij de procedures nodig hebben, neemt u gerust contact met mij op.

Tips om bezwaar te maken

Bezwaar 2012

Hoe verkoop ik succesvol mijn eigen woning.

Waardedaling eigen woning 2012

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden